Moja činnosť

 
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA ZÁBAVNE A CIELENE
 
V našom Súkromnom centre poradenstva a prevencie poskytujeme špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom vo veku od 0 – do 15 rokov.


Špeciálno-pedagogické služby:


DIAGNOSTIKA

 • Poskytujeme komplexnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku na zistenie aktuálnej úrovne rozvoja školských zručností a osobnosti dieťaťa.
 • Vykonávame odborné činnosti individuálneho, skupinového poradenstva deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením.
 • Poskytujeme špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov, školským podporným tímom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
 • Vypracúvame stanoviská ku školskej integrácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a metodické usmernenia k ich vzdelávaniu, v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania.
 • Vydávame odporúčania k prideleniu miesta asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

TERAPIA

 • Poskytujeme špeciálno-pedagogickú intervenciu deťom a žiakom s nerovnomerným vývinom, so zdravotným znevýhodnením, deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťom a žiakom s nadaním, ale aj deťom a žiakom bez obmedzenia diagnózy.
 • Pracujeme s deťmi s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (PPPPV).
 • Intervencie prebiehajú individuálne alebo skupinovo.
 • Volíme vhodné spôsoby reedukácie oslabených čiastkových funkcií a schopností dieťaťa.
 • Využívame audiovizuálny vzdelávací program DysCom SK 3.1, určený žiakom so ŠVVP. Taktiež pracujeme s metodikou Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s poruchami čítania, so Stimulačným programom na rozvoj schopností dieťaťa predškolského veku a detí s PPPPV a s ďalšími metodikami a programami.

 

 • Máme certifikát na prácu s programom:
 • KUPOZ – Program pre rozvoj pozornosti u detí,
 • KUPREV – Primárne preventívny individuálny program,
 • INNP – Stimulačno-inhibičný program,
 • ROPRATEM – Pomoc pre žiakov s pomalším pracovným tempom. Vhodný aj pre deti a žiakov s poruchami koncentrácie a pozornosti.

 

 • Svoje služby primárne poskytujeme aj deťom, ktoré navštevujú Súkromnú špeciálnu materskú školu a deťom, ktoré sú v starostlivosti Domova sociálnych služieb.