Moja činnosť

ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA - ZÁBAVNE A CIELENE
V našom súkromnom centre špeciálno pedagogického poradenstva poskytujeme špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom vo veku od 0 – do 15 rokov.

Špeciálno-pedagogické služby:                                                                   

DIAGNOSTIKA

 • Poskytujeme komplexnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku na zistenie aktuálnej úrovne rozvoja osobnosti dieťaťa.
 • Vykonávame odborné činnosti individuálneho, skupinového poradenstva a intervencie deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením.
 • Poskytujeme špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
 • Vypracúvame stanoviská ku školskej integrácii detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a metodické usmernenia k ich vzdelávaniu.
 • Vydávame odporúčania k prideleniu miesta asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

TERAPIA

 • Intervencie prebiehajú individuálne alebo skupinovo.
 • Volíme vhodné spôsoby reedukácie oslabených dielčích funkcií a schopností dieťaťa.
 • Pracujeme s deťmi s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • Využívame audiovizuálny vzdelávací program DysCom SK 3.1, určený žiakom so ŠVVP . Taktiež pracujeme s metodikou Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s poruchami čítania – projekt Spolučítanka.
 • Máme certifikát na prácu s programom KUPOZ – Program pre rozvoj pozornosti u detí, KUPREV – Primárne preventívny individuálny program, INNP – Stimulačno-inhibičný program.
 • Svoje služby primárne poskytujeme aj deťom, ktoré navštevujú Súkromnú špeciálnu materskú školu a deťom, ktoré sú v starostlivosti Domova sociálnych služieb.

 

 

KONTAKT

 • Tel. : 0944 985 061
 • Mail : scspp.bb@gmail.com