Novinky

 
Dni dobrovoľníctva

Ako každý rok, tak aj túto jeseň sme sa v našej škôlke venovali dobrovoľníctvu.
Kým sa naše „Očká“ zoznamovali s hračkami a hľadali si nových kamarátov, ich usilovní rodičia sa starali o areál našej SŠMŠ. Pohrabali lístie, vytrhali burinu, vykosili záhradu, či iným spôsobom spríjemnili prostredie nášho zariadenia.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, za to, že sa zapojili do „Dní dobrovoľníctva“ a pomohli nám svojou prácou skrášliť areál našej škôlky.
Veľká vďaka patrí aj chlapcom z resocializačného zariadenia NÁVRAT, ktorí ako každý rok urobili kus práce.
 
 
Prvý deň v materskej škole

Riaditeľka SŠMŠ, Slnečná 34, Banská Bystrica, dáva do pozornosti rodičom informácie, ktoré sa týkajú prevádzky SŠMŠ v školskom roku 2020/2021.
Nový školský rok začína 2.9.2020.

Otvorenie SŠMŠ je od 7:00hod., kedy prebieha preberanie detí od rodičov.
Zoznamy novoprijatých detí a ich rozdelenie do tried sú vyvesené na dverách SŠMŠ a pani učiteľky Vás budú priebežne usmerňovať.

Z dôvodu ochrany zdravia je potrebné dodržiavať opatrenia RÚVZ zverejnené z médií a taktiež pri vstupoch do budovy SŠMŠ i jednotlivých tried.

V prvý deň je potrebné dieťaťu do SŠMŠ priniesť:
- Papučky
- Rúško
- Kefka
- Pohárik na kefku
- Pyžamo
- Náhradné oblečenie
- Hrebeň (dievčatá)

Namiesto uteráčikov sa momentálne používajú jednorázové papierové utierky. Nosiť si z domu svoje hračky, je do odvolania zakázané. Tiež prosíme rodičov, aby deťom zatiaľ nedávali ani svoje fľaše na pitie. Detičky majú zabezpečený pravidelný pitný režim počas celého dňa.
Zoznam ostatných vecí a ďalších informácií bude priebežne dopĺňaný pani učiteľkami. Je potrebné sledovať oznamy na webovej stránke a informácie na nástenkách v SŠMŠ. Ak sa tam nedozviete to, čo potrebujete vedieť, pani učiteľky Vám vždy rady poradia a pomôžu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť ho zo stavy. Viac informácií v sekcii
Jedáleň – Stravovanie v SŠMŠ, alebo na oznamovej tabuli v  SŠMŠ.

Odovzdávanie detí rodičom prebieha do 16:30 hod.
Nástupom dieťaťa do škôlky nastáva zmena v živote dieťaťa, ale i v živote rodičov.
Škôlka je pre dieťa ďalším krokom na ceste k samostatnosti.

Tešíme sa na Vás! :)

 
Kolektív SŠMŠ sa teší na nový školský rok 2020/2021

 

Organizačné pokyny od 1.9.2020.

o    Pred vstupom do budovy si rodič aj dieťa vydezinfikujú ruku dezinfekčným prostriedkom, ktorý je pri vstupe do budovy.

o    Do budovy vstupuje rodič po zazvonení na zvonček príslušnej triedy.

o    Deti ráno prichádzajú do svojich tried.

o    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

o    Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ďalej predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zdravotný dotazník.

o    Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

o    Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

o    Každé dieťa musí mať v skrinke čisté ochranné rúško.

o    Nosenie hračiek z domu je zakázané.

o    Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

o    Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.

o    Textilné uteráky sa nepoužívajú, zabezpečené sú papierové. 

 

V príprave školského roka 2020/ 2021 materská škola zohľadňuje možnosti zhoršenia epidemiologickej situácie a riadiť sa bude manuálom odporúčaní v troch úrovniach : zelená, oranžová, červená Manuál je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

 

Rozlúčka s predškolákmi

Blíži sa koniec školského roka 2019/2020 a s ním aj lúčenie s našimi najstaršími"Očkami".

Slávnostné odovzdávanie kníh a pamätné podpisovanie "Sľubu predškoláka" sa uskutoční

bez prítomnosti rodičov,

dňa 24.06.2020 (streda) o 9:30 hod. v triede Mackov.

Tešíme sa na vás, milí predškoláci!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu naša Súkromná špeciálna materská škola, Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica vydáva nasledovné organizačné pokyny platné do konca školského roka 2019/ 2020

 • Prevádzka materskej školy od 1.6. 2020  je v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. do odvolania.
 • Príchod detí do materskej školy je od 7.00 hod. do 8.00 hod. O 8.00 hod. sa budova zamyká. Odchod detí je od 14.30 hod. do 16.00 hod.
 • Prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy je potrebné, aby dieťa prišlo so svojim zákonným zástupcom
 • Pred vstupom do budovy si rodič aj dieťa vydezinfikujú ruku dezinfekčným prostriedkom, ktorý je pri vstupe do budovy. Dieťa vstupuje do budovy s jednou osobou.
 • Do budovy vstupuje rodič po zazvonení na zvonček príslušnej triedy.
 • S cieľom ochrany detí pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 , je potrebné , aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Počas každodenného ranného zdravotného filtra, sa bude vykonávať ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Nosenie hračiek z domu je zakázané.
 • Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.
 • Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nepoužívajú. Nepoužívajú sa ani textilné uteráky, zabezpečené sú papierové.
 • Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.

Vopred ďakujeme za spoluprácu a veríme, že to spoločne zvládneme.

Keďže sa naša škôlka zapojila do enviromentálneho vzdelávacieho programu Zelená škola a chceme sa podielať na ochrane prírody, takže dňa 25.02.2020o 9 00 hod. k nám zavíta pani zo štátnej ochrany prírody s enviromentálnym výučbovým zážitkovým programom na tému: 

,,Vtáčiky v zime." 

Deti dostanú odpovede aj na tieto otázky: ,,Čo najviac chutí vtáčatkám a z čoho ich bolia brušká?" ,,Aký je rozdiel medzi vtáčou búdkou a kŕmidlom?"

A na mnoho ďalších...

 

Na známosť sa všetkým dáva,

že 18.02.2020 o 9.30 hod. 

  sa v našej škôlke chystá sláva.

 Nech si na tú oslavu, 

krásavci a krásky,

prichystajú dopredu,

na karneval masky.

 

Želáme všetkým deťom, rodičom a priateľom všetko najlepšie do NOVÉHO  ROKU 2020 :)

 

Srdečne Vás pozývame na ,,Vianočné besiedky" 

 

Trieda SLNIEČKO - 10.12.2019 o 15 30 hod.

 Trieda Múdre sovičky - 12.12.2019 o 16 00 hod.

 Trieda Malých a Veľkých mackov - 18.12.2019 o 16 00 hod.

 Trieda Malých a Veľkých tigríkov -  18.12.2019 o 16 00 hod.

 

Mikuláš 

Mikuláš je dedko starý,

vie on robiť veľké čary.

Nadelí nám radosti,

čižmu plnú sladkostí. 

 

Dňa 6.12.2019 o 9:00 hod. zavíta do triedy Mackov Mikuláš. Obdarí všetky deti zo SŠMŠ, ktoré sa mu predstavia krátkym kultúrnym programom.  Všetci sa už na Mikuláša tešíme.

 

Lesnícky deň
 

Dňa 20.11.2019 o 9:00 do našej SŠMŠ zavíta lesná pedagogička, s ktorou budeme hravou formou a názornou ukážkou rozvíjať vzťah našich „Očiek“ k prírode. 

Včelár

V rámci týždennej témy ,,Povolania" 

dňa 19.11.2019 o 9 00 hod. 

do SŠMŠ zavíta ujo včelár. 

Prezradí nám veľa zaujímavostí o chove včiel a prinesie na ukážku včelárske produkty. 

Zvedavcom určite odpovie na ich otázky.

Cesta do kráľovstva kníh. 

Detičky a ich šikovné ručičky.   

 

Dňa 14.10.2019 naši predškoláci navštívia knižnicu o 10 00 hod. 

 

Milí rodičia, 

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2019 o 16 00 hod. v triede Mackov (dolná trieda).