Novinky


 

Od 16. – 20. 10. 2023 bude v našej materskej škole prebiehať „Týždeň zdravej výživy“.

Počas tohto týždňa sa budeme venovať zdravej výžive – ovociu a zelenine, ktoré môžete priniesť do materskej školy, aby sme ho s deťmi mohli poznávať všetkými zmyslami.

Okrem toho si naše pani kuchárky pre Vás, milí rodičia, pripravia aj malú ochutnávku nátierok z našej zdravej kuchyne.

 

 


Zapisujeme celý máj aj priebežne počas roka.


Poďakovanie  za fašiangvú návštevu detičiek v Seniu. (citované)

touto cestou sa chceme v mene našich klientov i zamestnancov poďakovať za návštevu  16.2.2023 detičiek z vašej  Špeciálnej súkromnej materskej školy „Očko“  v doprovode milých p. učiteliek Kristíny Mrovčákovej, Natálie Bibovej, Márii Kuna, Renáty Šefčíkovej a Veroniky Bugárovej za veselý fašiangový program v pekných maskách a tiež za darčeky vyrobené masky pre našich klientov  v DD a DSS Senium, Jilemnického ul. 48 v Banskej Bystrici. Deťúrence  k nám opäť prisniesli radosť a dobrú náladu a spríjemnili všetkým v našom zariadení doobedie. Ďakujeme za takúto medzigeneračnú spoluprácu na našom sídlisku Fončorda. 

 Fotografie z tejto návštevy nájdete v našej galérii pod "návšteva Senia"

 

 


I


 

 


 

Počas mesiaca november sa spoločne s deťmi budeme rozprávať o ľudskom tele, kde nevynecháme aj starostlivosť o naše zúbky. Vysvetlíme a názorne si ukážeme ako sa správne starať o svoje zúbky a čo robiť preto, aby sme sa vyhli zubným kazom.  

 

 

Chceli by sme poďakovať chlapcom z resocializačného zariadenia Návrat,ktorí ako každý rok upravili areál (zeleň)našej SŠMŠ. Poďakovanie patrí aj ochotným rodičom, že prejavili vôľu zapojiť sa do projektu a venovali svoj čas skrášleniu vonkajších i vnútorných priestorov materskej školy. 

Úprimné ĎAKUJEME patrí pani Čorbovej, Zdechovanovej, pánovi Kostolnému za maľovanie zábradlia, pani Vašičkovej a pánovi Pilarčíkovi za brúsenie starého náteru na zábradlí, pani Čorbovej Vašičkovej, Kollárovej a Grimekovej za maľovanie chodníkov, pánovi Pivarčimu za renováciu skriniek a edukačných pomôcok. 

Tešíme sa z každej spolupráce s vami rodičmi a vaše detičky  ju vedia oceniť úprimným slovom a obdivom. 

 

Prvý deň v materskej škole

Riaditeľka SŠMŠ, Slnečná 34, Banská Bystrica, dáva do pozornosti rodičom informácie, ktoré sa týkajú prevádzky SŠMŠ v školskom roku 2022/2023.
Nový školský rok začína 1.9.2022.

Otvorenie SŠMŠ je od 7:00hod., kedy prebieha preberanie detí od rodičov.
Zoznamy novoprijatých detí a ich rozdelenie do tried sú vyvesené na dverách SŠMŠ a pani učiteľky Vás budú priebežne usmerňovať.

Z dôvodu ochrany zdravia je potrebné dodržiavať opatrenia RÚVZ zverejnené z médií a taktiež pri vstupoch do budovy SŠMŠ i jednotlivých tried.

V prvý deň je potrebné dieťaťu do SŠMŠ priniesť:
- papučky
- kefku
- pohárik na kefku
- pyžamo
- náhradné oblečenie do skrinky
- hrebeň (dievčatá)

Namiesto uteráčikov sa momentálne používajú jednorázové papierové utierky, tiež prosíme rodičov, aby deťom zatiaľ nedávali ani svoje fľaše na pitie. Detičky majú zabezpečený pravidelný pitný režim počas celého dňa.
Zoznam ostatných vecí a ďalších informácií bude priebežne dopĺňaný pani učiteľkami. Je potrebné sledovať oznamy na webovej stránke a informácie na nástenkách v SŠMŠ. Ak sa tam nedozviete to, čo potrebujete vedieť, pani učiteľky Vám vždy rady poradia a pomôžu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť ho zo stravy. Viac informácií v sekcii
Jedáleň – Stravovanie v SŠMŠ, alebo na oznamovej tabuli v  SŠMŠ.

Odovzdávanie detí rodičom prebieha do 16:30 hod.
Nástupom dieťaťa do škôlky nastáva zmena v živote dieťaťa, ale i v živote rodičov.
Škôlka je pre dieťa ďalším krokom na ceste k samostatnosti.