Poradenstvo

 

 

 

 

 

JÚN- FONOLOGICKÁ TERAPIA

Niekedy deti už vedia hlásky izolovane
vyslovovať, ale v prúde reči ich
nepoužívajú a zmieňajú ich
za iné hlásky.

V takýchto prípadoch môžeme
využívať terapiu metaphon.

M E T A P H O N

 • Využíva terapiu minimálnych párov
 • Deťom vysvetľujeme, že niektoré zvuky sú silné ( znelé hlásky - B V D Ď DZ DŽ Z Ž G) a niektoré slabé (neznelé hlásky - P F T Ť   C   Č  S Š K).
 • Pri znelých hláskach môžeme na hrdle cítiť vibráciu.
 • Pri terapii minimálnych párov zámerne vyhľadáme dvojice slov, ktoré sa líšia len v jednej - pre dieťa problémovej - hláske.
 • Napríklad ak dieťa v reči zamieňa hlásky S-Š, môžeme mu ponúkať dvojice slov sila - šila, sýpka - šípka, supy - šupy, suchá - šúcha, sály - šály.
 • Zámerne dostaneme dieťa do situácie komunikačného zlyhania (napr. dieťa drží v ruke kartičku, kde sú šály, ale vysloví slovo sály a rodič mu nerozumie, resp. rozumie iné slovo).

V tomto momente vysvetľujeme deťom rozdiel medzi artikuláciou hlások S-Š a učíme dieťa ako opraviť svoju komunikačnú chybu.

 • Pri terapii minimálnych párov dieťaťu najprv predstavíme obrázky.
 • Potom "trénujeme ušká" dieťaťa - logopéd hovorí slová, dieťa ukazuje na obrázky.
 • Pri tejto úlohe si logopéd overí, či dieťa správne počuje rozdiel medzi podobnými hláskami.

Následne dieťa pomenováva obrázky a logopéd podľa dieťaťa ukazuje a overuje si: "Toto sI myslel? Dobre som rozumel?"

 • Rovnakým spôsobom trénuje dieťa doma s rodičom.
ŠUPY - SUPY

 

MÁJ- ARTIKULAČNÁ TERAPIA

 

ARTIKULAČNÁ TERAPIA
má zvyčajne 4 FÁZY
     

AUTOMATIZÁCIA

v slovách, vetách,

básničkách, v rozhovore

   

FIXÁCIA HLÁSKY

v slabikách

 

VYVODENIE HLÁSKY

(nepriame, priame)

 

PRÍPRAVNÉ CVIČENIA

(napr. ortomotorické, dychové, fonačné)

   
    Dôležitá je motivácia dieťaťa a rodiča trénovať denne správnu artikuláciu v domácom prostredí.
    U každého dieťaťa môžu jednotlivé fázy trvať rozlične dlho.
  Neoplatí sa byť vždy netrpezlivý a snažiť sa hneď novú hlásku trénovať v hovorenej reči.  

Dôležité je každú fázu dôkladne zvládnuť.

   
     

 

APRÍL- DÔLEŽITOSŤ BÁSNIČIEK

Básničky podporujú rozvoj
reči, jazykový cit a záujem
o hovorenie.
Stimuluje sa imitačná
a napodobňovacia schopnosť reči
dospelého.
Deti si precvičujú svaly okolo úst,
oromotoriku, jemnú motoriku či
motoriku celého tela.
Hravou formou sa deti učia
intonáciu, rytmus, tempo,
melódiu. Osvojujú si správnu
výslovnosť, rozširujú si slovnú
zásobu.
Spájanie grafomotorických cvičení a riekaniek.
Kreslenie vodorovných čiar s riekankou: „Tu je jedna
cestička, ide po nej mamička.“

Kreslenie oblúkov: „Tu je jeden kopec, ide po ňom otec.“

 

Š - Šuchta – buchta šušušu, pošuškám ti do ušú. Tu na tomto ušku, chytil som ti blšku.
S – Ide slimák po moste, bosý j svojej neveste. Pýta sa ho pani osa: „I nevesta chodí bosá?“
CH – Muchy sem, muchy tam, všetky vás pochytám. Čaká na váS lapka, pani mucholapka. 

 

MAREC- TOMATIS

www.tomatis.com

V ČOM METÓDA SPOČÍVA?
Ide o prirodzený prístup v neurosenzorickej stimulácii. Je podporná terapia stimulácie mozgu.
V posluchovom programe sa mení hudba v reálnom čase tak, aby získala pozornosť mozgu.
ČO STIMULUJE?
Zlepšuje jazykové (rečové), motorické, emocionálne a kognitívne schopnosti prostredníctvom špecifickej auditívnej stimulácie.
PRE KOHO?
Pre jedincov u ktorých sledujeme oslabenia vo vývine reči (dysfázia, dyslália), školských zručnostiach (dyslexia, dysortografia), pohybovom vývine (dyspraxia), narušenej pozornosti (ADHD, ADD), deti, ktoré mali/majú viacnásobné ORL problémy,  pervazívnymi vývinovými poruchami je vhodný pre klientov už od 1 roka
AKO?
Stimulácia sa realizuje v domácom prostredí prístrojom TalksUp ® , ktorý si rodičia zapožičajú na dobu počúvania.
Základný program má 3 bloky , každý blok predstavuje 14 dňové počúvanie a následná pauza 6 až 8 týždňov. Ak je to potrebné, dieťa pokračuje v samostatných nadstavbových stimulačných blokoch. Pauzy medzi nadstavbovými blokmi sa postupne predlžujú na 8 až 16 týždňov v závislosti od profilu dieťaťa.

 

FEBRUÁR

AJ TAKTO MôŽEME KOMUNIKOVAŤ

Pomáha deťom vyjadriť
svoje potreby a priania
a tým eliminovať
problémové správanie.
Ide o výmenný
obrázkový
komunikačný systém.

 

Metóda VOKS

Je vhodná pre deti s poruchou
autistického spektra, s
telesným, mentálnym,
kombinovaným postihnutím, pre
deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

Zmysluplná a účelná
výmena obrázku za
konkrétnu vec alebo
činnosť.

 

 

DECEMBER- JANUÁR

Sluchová spätná väzba cez WHISPER PHONE
  Telefón Whisper Phone
je sluchové zariadenie, ktoré
slúži ako pomôcka
pre deti pri nácviku správnej
artikulácie, zajakavosti
a čítania
Whisper sa používa
pri cvičeniach, ktoré
umožňujú deťom
počuť svoje vlastné
hlasy
pri hovorení.
Napríklad
pri nácviku novej
hlásky, prípadne
pri neplynulostiach v
reči,
nácviku čítania.
Rúra spúšťa hlas dieťaťa priamo
do ucha, čím eliminuje
vonkajšie rozptyľovanie
zvukov.

Priame počúvanie zvukov zlepšuje schopnosť

počúvať a rozlíšiť zvukovú štruktúru jazyka

- prípadne jednotivých foném

Toto zariadenie zvyšuje pozornosť

a pomáha deťom nie len pri komunkácii, ale aj v učení

  Aj v našej pordni sa môžete stretnúť  
  s touto pomôckou.  

 

 

NOVEMBER

TERAPIA StiFoR

HRAVO ORIENTOVANÁ TERAPIA  PRE DETI
2 - 4 ROKOV
→   CIEĽOM JE ROZŠÍRIŤ
   FONETICKÝ
   REPERTOÁR
   DIEŤAŤA
   
TRÉNING TRVÁ         
3 MESIACE – 12     
TÝŽDŇOV        
DIEŤA SA UČÍ
ARTIKULOVAŤ
A POČÚVSAŤ 30 HLÁSOK
SLOVENSKÉHO JAZYKA
   NA POMOC PRI
   ARTIKULÁCIÍ
   SA VYUŽÍVAJÚ GESTÁ
   
CVIČÍTE DOMA,   
ZAÚČA VÁS LOGOPÉD  
V PORADNI   
REALIZUJEME HO
AJ V NAŠEJ
SCŠPP
 
   
   

 

OKTÓBER  ČÍTAJTE DEŤOM PRED SPANÍM 
 Čítajte deťom v každom veku.
 •  najmenším rapotačky,
 • neskôr riekanky spojené s vytlieskavaním,
 • predškolskom veku krátke rozprávky s množstvom obrázkov,
 • na prvom stupni rozprávky pri ktorých sa deti už môžu pýtať na význam jednotlivých slov, ktorým nerozumejú.
 Čo budú čítať, si môžu vybrať sami.
 •  Čítanie deťom pred spaním je dobré, lebo tým rozvíjame slovnú zásobu a aj rozvíjame predstavivosť.
 Večerné čítanie má zmysel aj z hľadiska upevňovaniu vzťahu.
 • Rodič má toho počas dňa dosť a je fajn, ak si aspoň večer nájde čas a strávi ho so svojím dieťaťom. A vôbec nevadí, ak pri čítaní zaspíte skôr ako vaše deti. Deti to milujú.
 

 

September 

 
ČIERNO – BIELE OBRÁZKY
DIEŤA, KTORÉHO VNÍMANIE JE SPRÁVNE STIMULOVANÉ UŽ OD PRVÝCH DNÍ, SA VYVÍJA RÝCHLEJŠIE!

Ako používať čiernobiele obrázky.

V prvých mesiacoch svojho života dieťa trávi veľa času v postieľke, preto je také dôležité vytvoriť mu priaznivé vývojové prostredie.

* Listy papiera s čiernobielymi obrázkami pripevnite pozdĺž vnútornej steny detskej postieľky (odporúčaná vzdialenosť na umiestnenie obrázka pred dieťa je asi 30 cm).

* Nalepte obrázky na kartón a vytvorte obojstrannú flipovú knihu. Roztiahnite a položte knihu do polkruhu okolo dieťaťa na vývojovú podložku, prebaľovací pult alebo kdekoľvek inde, kde sa vaše dieťa nachádza.

* Zaveste obrázky na steny detskej izby a ukážte, kedy je bábätko hore.

* Vezmite obrázok a začnite ním pomaly pohybovať pred tvárou dieťaťa. Vo veku 2–3 mesiacov je dieťa už schopné sledovať pohybujúce sa predmety.
* Pozerajte sa na obrázky tak dlho, ako to dieťa zaujíma.

OBRÁZKY MÔŽU BYŤ RÔZNE: GEOMETRICKÉ TVARY A VZORY, ZVIERATÁ A VOZIDLÁ, VTÁKY A STROMY. VEĽKOSŤ MÔŽE BYŤ TIEŽ ĽUBOVOĽNÁ: VO FORMÁTE A4 ALEBO 10 X10 CENTIMETROV.
Novorodenec vidí, ale nerozlišuje a nerozlišuje farby. Táto vlastnosť ľudského tela je spôsobená skutočnosťou, že v sietnici oka sú bunky nazývané "kužele" a "tyčinky". "Kužele"; umožňujú vidieť farby a ich odtiene a "tyče" umožňujú vidieť iba čiernobiele kresby. V prvých mesiacoch života fungujú „tyče“ aktívnejšie a „kužele“ sa začínajú intenzívne rozvíjať o 5 až 6 mesiacov, takže novorodenec vidí iba čiernobiele obrázky. To naznačuje, že v prvých mesiacoch života by ste nemali preťažovať zrakový a nervový systém dieťaťa veľkým množstvom jasných hračiek.