Poradenstvo

máj KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE V OBDOBÍ RANNÉHO VÝVINU REČI

Chcete aby v reči vášho dieťaťa nastal skok dopredu? Používajte tieto stratégie. 

Ideálne každý deň a celý deň. Vždy, keď komunikujete s dieťaťom.

Nemusíte robiť nič navyše. Len si pri rozprávaní spomeňte na skok: skvelá zábava, krátke vety, opakovanie, komentovanie.


Apríl

NEPRIAMA METÓDA VYVODENIA HLÁSKY S
Dnes sa zahráme na hada.

K izolovanému zvuku môžeme pridať aj samohlásky a náš had v lese bude “hovoriť“ tajnou rečou –

artikulujeme :

SSSSSSSSSIIIIII,
SSSSSSEEEEE,
SSSSSAAAA,
SSSSOOO,
SSSSSUU.


Dieťa si ľahne na koberec a povieme mu, aby sa plazilo ako had. Had je dlhý aj naše ústočká – pery budú natiahnuté, zúbky sú spolu a vydávame syčivý zvuk hada. Dávame pozor, aby dieťa nevysúvalo jazyk medzi zuby.

 

Marec- STROM ZROZUMITEĽNOSTI

Rodičia majú často pocit, že svojmu dieťatku nerozumejú alebo sa môže zdať, že vo vývine reči oproti svojim rovesníkom dieťa zaostáva.

Včasný skríning fonologických
porúch na základe zrozumiteľnosti
reči umožňuje stanovenie
diagnózy a voľbu primeranej
terapie.

Deti s oslabením v oblasti foneticko-fonologického uvedomovania sú rizikové vo vzťahu k vývinovým poruchám učenia.

Fonologické poruchy je možné
diagnostikovať už medzi tretím a
štvrtým rokom dieťaťa a zahájiť
včasnú intervenciu.

Položme si otázku ako rozumieme svojmu dieťaťu. Rozumejú mu ostatní členovia rodiny, známi, kamaráti, učiteľka či cudzí ľudia?

Náš strom zrozumiteľnosti vám
pomôže vyhodnotiť úroveň
zrozumiteľnosti dieťaťa v závislosti
od veku.

(zdroj: Buntová Dana, et. al. DIAGNOSTICS OF SPEECH INTELLIGIBILITY IN SLOVAK CHILDREN AT THE AGE OF 50-60 MOTHS- SCREENING OF PHONOLOGICAL DISORDERS)

Február

HRÁME SA DIVADIELKO

Vo veku medzi 3. až 6. rokom sa u dieťaťa zdokonaľuje výslovnosť, rozširuje slovná zásoba, prehlbuje sa porozumenie významu slov, zlepšujú sa vyjadrovacie schopnosti a komunikačné zručnosti. Všetko toto môžeme podporovať aj prostredníctvom

ROLOVÝCH HIER, medzi ktoré patri aj hra s bábkami.

 • DIVADIELKO
 • ČIAPOČKY
 • PRSTOVÉ MAŇUŠKY
 • BÁBKY NA RUKU
 • BÁBKY NA ŠPAJDLI

 

Hranie sa s bábkami má pozitívny dopad na rozvíjanie:

 • fantázie
 • slovnej zásoby
 • neverbálnej komunikácie
 • rozvoj gramatiky

 

Využívanie bábok slúži aj pri odbúravaní strachu z  komunikácie pri mutistických a  zajakavých deťoch.

 

December - Január
VPLYV KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

NA ROZVOJ REČI

Televízia, telefóny, tablety, počítače - to je dnes samozrejmá súčasť nášho života. Využívanie týchto technologických vymožeností, môže mať však aj rôznorodé dôsledky, pri vývine reči detí v predškolskom veku. Výskumy v zahraničí odhalili smutné skutočnosti. Využívanie týchto technických pomôcok sa nielenže stalo našou neodmysliteľnou súčasťou každodennej rutiny, ale opantalo nás to až do takej miery, že deti trávia čas pri týchto zariadeniach oveľa viac, akoby v skutočnosti mali, a to od 6 až do 12 hodín. Samotné vystavenie našich očí a mozgu obrazovke - "skríningu" - môže mať negatívne dôsledky. Úplne sa nám vytrácajú komunikačné stratégie. Deti začínajú rozprávať neskôr, prípadne vôbec nekomunikujú. Rečový prejav je ťažko zrozumiteľný, dysgramatický. Deti sú agresívnejšie, vzdorovitejšie a stráca sa samotná socializácia.

Odborníci odporúčajú, aby deti do 3 rokov vôbec neboli v  kontakte s digitálnymi technológiami a deti do 6 rokov maximálne 1,5 hodiny denne a aj to len vtedy , keď je s ním dospelý a všetko mu komentuje.

 Tak sa skúsme všetci zamyslieť, koľko času sme dnes strávili pri rôznych technológiách, a koľko konverzáciou so svojimi najbližšími.

November

RYTMICKÉ CVIČENIA

Rytmické cvičenia sa najčastejšie realizujú súčasne s dychovými, fonačnými a artikulačnými cvičeniami (hlasové cvičenia), teda už s hovoreným slovom.
Odporúčame pri nich využívať:

 • ľahko ovládateľné hudobné nástroje (Orffov inštrumentár),
 • hru na tele (tlieskanie, plieskanie, dupanie),
 • hru s predmetmi (ťukanie ceruzkou o iný predmet a pod.).

Deti môžu na začiatku vyťukávať len svoje meno, dni v týždni, no ideálne sú riekanky, básničky alebo vyčítanky,  ktoré si dieťa vďaka rytmu ľahko zafixuje. Pri rytmických cvičeniach je dobré zapájať aktívne celé telo a viesť deti k jeho správnemu držaniu. Snažíme sa, aby deti precítili rytmus celým telom a jeho súčasťou je aj aktívna práca s ťažiskom. Správnym držaním tela docielime práve to, že nedovolíme, aby nám ťažisko pokleslo. Správne držanie tela by si mali deti postupne uvedomovať, aby ho dokázali využívať v hovorenej a spievanej reči, pretože hlas sa ukáže potom v plnej kráse: je jasný, zvučný a rytmický.

 

Október
HLASOVÉ - FONAČNÉ CVIČENIA

Úlohou hlasových – fonačných cvičení je výcvik v ovládaní fyziologicky správne utvoreného hlasu na realizáciu hovorenej reči. Dieťa sa prostredníctvom hlasových cvičení učí vedome používať svoj hlas – jeho výšku, hĺbku a farbu pri hovorení alebo pri speve. Pri fonačných cvičeniach by sme mali dbať na správne nasadenie hlasu a jeho postupné rozozvučanie, teda na mäkký hlasový začiatok. Preto volíme cvičenia, ktoré sa začínajú na

spoluhlásky najlepšie na g, b, m, j, n.

Nech sa páči niekoľko hier pre Vaše ratolesti:
baletka tancuje (vyjadrovať terciu slabikami na-na, ktorú môžeme po poltónoch zvyšovať, alebo intonačne klesať),
darček (cvičenie môže byť motivované tým, že babka dostala od detka darček a vykríkla: jééééj, jááááj, júúúúj),
zub (podobne to môže byť aj vyjadrenie bolesti zubu, ale s krátkym výdychom a rýchlym a krátkym nádychom– jaj, joj, juj);
hruška (motiváciou – z balkóna nám vypadla hruška a rozpučila sa – vyjadríme výšku a dĺžku tónu aj podľa poschodia, aj so záverečným dopadom, pri ňom si deti vymyslia rozmanité zvuky rozpučenia hrušky);
u kováča (Kováč nemusí ukuť tenší hlások len vlkovi z rozprávky. S deťmi sa môžete hrať tak, že pôjdu ku kováčovi a ten mi raz ukuje tenší hlas, potom hrubší a podobne).


Využívane tu cvičenia na jednom tóne. Niekoľkokrát plynule za sebou artikulujeme vetu, pričom meníme hlas (tenší, hlboký, ..)

• volili voly (volilivoly)


• malá nula (malánula)


• Makovica Milica


• Mandarinka Rinka


• Magnet má magnetku

 

 

September

DYCHOVÉ CVIČENIA

Hlasová rozcvička pozostáva z dychových, fonačných, artikulačných a rytmických cvičení. Považujeme ju za nevyhnutný krok hlasovej hygieny detského hlasu. Hlasová rozcvička by mala trvať max. 4-6 min. a mala by byť pre dieťa zábavná.
Dnes Vám ponúkame Vám pár námetov na dychové cvičenia :

 • na balkóne voniam kvety (hlboký tichý nádych a výdych, cvičenie môžeme variovať aj so zadržaním dychu, čomu môžeme pomôcť motiváciou – na kvietku je včela, zadržíme dych, postupne vydýchneme);
 • lopta spadla na kaktus (nádych a slabý, predlžovaný výdych);
 • tajomné prikrádanie (môže byť spojené s pohybom – dôraz je kladený na tichý nádych a výdych, prípadne nádych, zadržanie dychu pri počutí neznámych zvukov a výdych);
 • studené ruky (spojíme si dlane tesne pred ústami, nádych a výdychom s pootvorenými ústami si zohrievame studené ruky –plynulý výdych;
 • dážď (nádych a pri zadržaní dychu otvoriť ústa a vyjadrovať spojením pier kvapkanie dažďových kvapiek – vyslovujeme napr. PPPPP, výdych; môžeme obmieňať napríklad rytmus, dynamiku a tempo;
 • zajko hopká (nádych a vyjadrovanie skákanie zajaca slovami hop-hop, pričom obmieňame tempo/rytmus);
 • šteká pes (nádych a vyjadrovať štekanie malého a veľkého psa slovami hav-hav, pričom obmieňame melódiu, prípadne tempo, dynamiku podľa toho, či ide o veľkého, alebo malého psa, prípadne, či prosí, alebo sa hnevá).

 

JÚL, AUGUST     :    MÝTY O BILINGVIZME

Bilingvizme je schopnosť alternatívneho používania dvoch jazykov.
Existujú však rôzne mýty o bilingvizme , tak si povedzme aspoň pár z nich .

Mýtus 1: Bilingvizmus spôsobuje poruchy reči – napr. zajakavosť.
Skutočnosť je však taká, že žiadny zo serióznych výskumov daný výrok nepotvrdzuje.


Mýtus 2: Bilingvizmus môže mať za následok, že dieťa si ani jeden z jazykov "neosvojí"
Pokiaľ sa pri bilingvizme dodržiavajú isté pravidlá, je takmer nemožné, aby k takejto skutočnosti došlo.


Mýtus 3: Bilingvizmus môže u detí spôsobiť neustále miešanie jazykov a v budúcnosti ich nebude vedieť separovať. V určitom období naozaj môže miešať dieťa dva jazyky v rámci jednej vety. Ide tu o tzv. štádium, ktoré trvá približne dovtedy, kým si dieťa uvedomí, že ide o dva rozličné jazyky.

Mýtus 4: Bilingvizmus môže spôsobiť, že osoba sa nevie zaradiť do ani jednej z kultúr a preto psychicky trpí.
Veď, keď sa už len zamyslíme nad starým známym: "Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom." , nemôže daný výrok platiť.


Mýtus 5: Bilingvizmus má nepriaznivý účinok na intelekt a myslenie dieťaťa.
Pravdou je však fakt, že v mnohých prípadoch sa bilingválne deti ukazujú ako kreatívnejšie v oblasti myslenia.


Mýtus 6: Dieťa sa môže naučiť druhý jazyk pozeraním televízie, videokaziet a počúvaním rádia v druhom jazyku.
Ak je televízia a rádio jediným zdrojom jazyka, dieťa si tento jazyk neosvojí aktívne. Môže si ho osvojiť na nízkej úrovni v oblasti porozumenia, nikdy nie však tak, by mohlo pomocou neho komunikovať.


Mýtus 7: Druhý jazyk by sa mal začať učiť len vtedy, keď už má dieťa dobrú znalosť rodného jazyka.
Ak sa dieťa od svojho narodenia učí dva, alebo tri jazyky, je to oveľa prirodzenejší proces.

JÚN 

Nepriama metóda vyvodenia hlásky Z 

 

Dieťa premeňte na včielku, ktorá bude lietať po byte/tráve/ihrisku... . 

 

Včielka vydáva zvuk BZZZZZZZZ. Usmieva sa  - ústa sú natiahnuté do úsmevu, zuby spolu aby nevykúkal jazýček. Keď si dáme ruku na krk, cítime silnú vibrácie. Včielka musí bzučať nahlas aby ju bolo počuť. 

 

Keď tlesknete 1x - včielka si sadne na kvietok, alebo si čupne; keď tlesknete 2x - včielka sa opäť postaví, lieta a bzučí.

 


Máj

KTORÁ KNIHA JE TÁ PRAVÁ?

Rozvoj reči je možné stimulovať aj čítaním kníh. Knižky pomáhajú deťom rozvíjať komunikačné schopnosti, slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť, empatiu a vedomosti.

Ale pozor! Deti v každom veku potrebujú iné knihy!

Vhodné je vyberať knihy, ktoré odpovedajú vývinovému obdobiu dieťaťa.

Tak poďme pekne postupne:

 • do 8. mesiaca sú odporúčané leporela, obrázkové knihy z tvrdého kartónu či textilu a zvukové knižky. (napr, zvieratká, hračky, ovocie, ...)
 • od 8. až 12. mesiaca deti komunikujú prevažne prostredníctvom gest, preto sú vhodné interaktívne knihy umožňujúce využívať množstvo rôznych pohybov. (napr. baby singh knihy, ...)
 • od 12. do 18. mesiaca sú vhodné knihy popisujúce denné rutiny, písané dvoj- až trojslovnými vetami . (napr. Nina ide spinkať, Kniha o nočníku, ...)
 • od 18. do 24. mesiaca sú vhodné knihy s jednoduchým krátkym dejom, ktorá opisuje príbehy z každodenného života. (napr. Čačky Hračky, Krtko a kamaráti, ...)
 • od 24. do 30. mesiaca sú vhodné knihy písané rozvinutými vetami až zložitými súvetiami. (Veľká kniha riekaniek, Na farme, ...)
 • od 30. do 36. mesiaca sú odporúčané knihy písané inšpirujúcim spôsobom, ktoré obsahujú metafory, prirovnania či archaické slová (Barborka, ....)
 • od 3 do 6 rokov sú vhodné knihy s krátkym dejom v spojení s ilustráciami, ktoré musia byť vizuálne pre dieťa príťažlivé (napr. Skôr než som prišla na svet, Kamarátka Terka, ...)
 • od 6 do 9 rokov sú vhodné knihy s veľkými písmenami, nakoľko dieťa ochutnáva samostatné čítanie. (Zvieratká z kúzelného lesa, Mimi&Líza, Gerta– príbeh veľryby, ...)
 • od 10 rokov je vhodná beletria s dlhším , napínavým príbehom. (Harry Potter, Anna v Avonlea, Sestry, Najhorší učitelia na svete, ...)

A už len čítajte a čítajte... :)

 

APRÍL

Prekurzory reči - PREDLŽOVANIE

Na to, aby sme vývin dieťaťa správne korigovali a stimulovali nám slúžia rôzne prekurzory reči. Je ich viac a jedným z nich je aj PREDLŽOVANIE. Čo to predlžovanie vlastne je?

Ide o udržanie témy pomocou pripojenia nového súvislého prehovoru k pôvodnému detskému. Dieťa sa učí konverzovať a vytvára si súvislú reč.

Realizáciu prekurzora realizujeme podľa rečovej úrovne dieťaťa:

 • Predrečové obdobie – Dieťa (ukazuje na banán)
  • Dospelý : „Prosíš si papať banán? „
 • Jednoslovné vety - Dieťa: „Lopta“
  • Dospelý: „Ideme si kotúľať loptu?“
 • Dvojslovné vety - Dieťa: „Zuzka ide vonku"
  • Dospelý: „Zuzka sa môže vonku kolobežkovať, hrať v pieskovisku“

 

MAREC

DYCHOVÉ CVIČENIA A SLAMKA

Jednou z dôležitých funkcií v logopédií je aj správne využitie výdychového prúdu vzduchu pre tvorbu hlasu a reči. U niektorých detí pozorujeme nesprávne hospodárenie s dychom a preto reč pôsobí neobratne a trhane. Cieľom dychových cvičení je naučiť deti ovládať a prehlbovať vdych a nádych a zvládnuť fyziologicky správne dýchanie pri hovorenej reči. Na tento nácvik nám môžu poslúžiť aj slamky.

Ponúkame Vám pár cvičení so slamkou.  

 

 

1. Do pohára dáme penu a dieťa fúka - dlhý výdychový prúd do slamky. Dieťaťu by mali vychádzať bublinky. Tu môžeme využiť rôzne priemery slamiek (široké, úzke, stočené). 

2. Pomocou plastelíny si urobíme cestičku. Zoberieme si loptičku a snažíme sa fúkať loptičku cestičkou.

3. Na papier si vodovými farbami namaľujeme machuľku a snažíme sa do nej fúkať. Potom si obrázok dotvorte podľa vlastnej fantázie (príšerky, stromy, ...).

4. Slamku strčíme do igelitového sáčku a silno previažeme, aby neunikal vzduch. Na sáčok si môžeme niečo nakresliť. Následne stiedame výdych (sáčok sa naplní vzduchom) a nádych (sáčok sa scvrkne) . Tu môžeme meniť aj tempo dýchania – rýchlejšie/ pomalšie.

5. Natrháme si vatové guličky. Zoberieme si dva poháriky. Slamkou v ústach ťaháme vzduch ako pri nádychu a chytíme vatovú guličku na konci slamky. Zadržíme dych a guličku prenesieme do druhého pohára.

  

 

Február         PREDŠKOLÁK A ČÍTANIE

V predškolskom veku môžeme stimulovať u dieťaťa predčitateľské schopnosti a pôsobiť preventívne proti možnému zlyhaniu v škole. Jedným z prekurzorov čitateľskej gramotnosti je fonematické uvedomovanie. Je to schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami.
Na trhu existuje metodika „Tréning fonematického uvedomovania podľa B.D. Eľkonina“, ktorá sa zameriava na rozvoj týchto zručností.
Deti sa hravou formou pomocou šlabikára učia o jazyku. Vstupujú do „Krajiny slov a hlások“, kde žijú rôzny obyvatelia – „ Majster Slabika, Majster Dĺžeň, ...“. Deti sa prostredníctvom nich naučia rozlišovať slabiky, krátke a dlhé samohlásky,... . Počas tréningu si deti trénujú aj výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu. Tréning je určený všetkým deťom – zdravým a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom a školskom veku.

  

Január         JAZYKOLAMY

Veľkým pomocníkom na rozčvičenie jazýčka (okrem logopedickej terapie), môžu byť aj jazykolamy.
Sú to krátke vety alebo slovné spojenia, s ktorými sa precvičujú ťažko vysloviteľné kombinácie.
Odriekanie jazykolamov, od kratších – 2 - 3 slovných až po dlhé súvetia, by sa malo začať pomaly a potom postupne tempo zrýchľujeme.
Takýmto cvičením si môžeme zlepšiť naše jazykové zručnosti.

Nech sa páči. Pár si ich vyskúšajte. :)

Pes spí, psy spia.
Tak ty takto tatko!
Na klavíri hrala Klára Kráľová.
Klotilda Kloktová kloktala kloktadlo.
V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí.
Naša rukavička je zo všetkých rukavičiek najvyrukavičkovanejšia rukavička.

 

 

December TRÉNUJEME SLUCHOVÉ VNÍMANIE

Ak chceme, aby naše dieťa správne vyslovovalo všetky hlásky, musí dobre počuť. Aj keď sa nám často zdá, že dieťa má sluch v poriadku, niektoré podobné zvuky/šumy mu znejú rovnako. Veľmi ľahko si doma môžete vyrobiť hru na trénovanie aj veľmi podobných a blízkych zvukov.
Nazbierajte si 10 obalov z kinder vajíčok. 2 naplňte múkou – v oboch musí byť rovnaké množstvo , 2 naplňte cukrom, 2 naplňte ryžou, 2 naplňte šošovicou a 2 naplňte fazuľou. Pozatvárajte, pomiešajte a položte pred dieťa.
Hra môže začať. Dieťa poprosíme, aby si zobralo jedno vajíčko a našlo k nemu pár – vajíčko, čo hrká presne tak isto. Vôbec to nie je ľahké, ale poctivým tréningom to určite zvládnete.

Prajeme dobrú zábavu.   

 
 
November

ZMENA FARBY A SILY HLASU

Každý z nás má inú farbu a silu hlasu. Dôležité je , aby sme sa náš hlas naučili ovládať.

Vyskúšajte si pár podôb Vášho hlasu.
Na stôl položte 5 obrázkov, prípadne reálnych vecí ( napr. AUTO, BANÁN, BÁBIKU, HODINY, HRNIEC). Postavte sa pred stôl, aby ste videli obrázky/predmety, do ruky si zoberte ukazovátko, alebo niečo čo ho pripomína a:
 
1. pomenujte obrázky pošepky
2. pomenujte obrázky, tak ako keby ste sa na ne veeeľmi hnevali (musíte až kričať)
3. pomenujte obrázky tak rýchlo ako keď letí stíhačka
4. pomenujte obrázky hrubým, hlbokým hlasom, ako keď sa motá medveď
5. pomenujte obrázky vysokým piskľavým hlasom ako keď píska píšťakla.

Určite sa pri tom poriadne nasmejete. :)
Je to veľká zábava a dieťa zistí , že jeho hlas môže mať rôzne farby.
 
 
 
Október
Stratégie konverzácie – otázky a odpovede

Rodičia kladú deťom veľa otázok, aby ich zapojili do rozhovoru. Nie všetky otázky však dávajú deťom možnosť zapojiť sa do konverzácie. Niektoré otázky ukončia rozhovor neočakávane rýchlo.
Používajte otázky len vtedy, ak naozaj očakávate od dieťaťa odpoveď (či už na úrovni slov, gest, zvukov, pohybov). Nepýtajte sa len preto, aby nestála reč.
Akým otázkam by sme sa mali vyhýbať?
 • Otázkam, ktoré deti testujú, aj keď viete, že dieťa pozná odpoveď: Čo je to? Ako sa to volá? Aká je to farba?
 • Otázkam, ktoré si samé odpovedajú: Chceš chlebík, však?
 • Otázkam, ktoré sa pýtajú na zjavné informácie: Čo robíš? – keď vidíme, čo dieťa robí
 • Bombardujúcim otázkam: Čo je to? Čo je to? Čo je to?
 • Zle načasovaným otázkam, keď dieťa venuje pozornosť inej téme.
 • Časté používanie otázok s odpoveďou ÁNO/NIE: Postavíme vežu? Chceš čajík?...
Správne položené otázky dávajú dieťaťu priestor na vyjadrenie jeho myšlienok, ako aj možnosť použiť už osvojené rečové schopnosti. Dobré otázky pomôžu dieťaťu pokračovať v rozhovore.
Sú úprimné a primerané vývinovej úrovni dieťaťa.

Aké otázky sú vhodné?
- Otázky vytvárajúce atm
osféru očakávania: Čo ďalej? Čo ak...?
- Otázky ponúkajúce výber? Chceš jablko alebo banán?
- Otázky podporujúce myslenie dieťaťa: Ako to funguje? Čo sa stalo?
- Otázky interpretujúce zvedavosť: Čo? Kto? Kde? Prečo? Ako?
- Otázky týkajúce sa pocitov a názorov: Čo si myslíš? Ako sa cítiš?
- Otázky podporujúce tvorivosť dieťaťa (ktoré nemajú jednu odpoveď): Čo urobíme z plastelíny?
- Otvorené otázky, na ktoré dieťa môže odpovedať rôznymi spôsobmi: S čím sa zahráme?
- Koľko vody napustíme do vane?
 
POUŽITÁ LITERATÚRA:
HORŇÁKOVÁ, K. - KAPALKOVÁ, S. - MIKULAJOVÁ, M.: Kniha o detskej reči. Bratislava: Slniečko, 2005. 153 s. ISBN 80-969074-3-3
 
 
September

Rozprávame súvetia

V predškolskom veku by deti už mali začať rozprávať aj jednoduché súvetia – priraďovacie (ide o spojenie 2 hlavných viet). Môžeme im v tom trošku pomôcť napríklad aj takto:
- Pred dieťa dáme dva situačné obrázky (napr. na prvom obrázku je ako dievča varí a na druhom je ako sa chlapec hrá).
- Dieťa poprosíme, aby nám povedalo čo je na oboch obrázkoch nakreslené . Tiež dieťa poprosíme, aby dalo deťom mená. Následne inštrukciu doplníme vetou : „Keď začneme hovoriť o druhom obrázku povieme A a pokračujeme v rozprávaní.“
- Dieťa by malo odpovedať: Napr. "Janka varí A Miško sa hrá." - dôležitá je spojka A.
Potom sa spýtame dieťaťa: Čo varí Janka a s čím sa hrá Miško?
- Dieťa by malo odpovedať: Napr. "Janka varí polievku A Miško sa hrá s autom."
 

Takto trénujeme tvorbu súvetí aj s ďalšími situačnými obrázkami.
 
 
Júl - august

IDETE NA CESTU AUTOM?
TAK SA HRAJTE A ZÁROVEŇ AJ UČTE.

Kedy tam už budeme?“ - najčastejšia otázka našich detí počas cesty autom na dovolenku.

Aby Vám cesta rýchlejšie ubehla, trošku Vám ju spríjemníme. Zahrajte sa!
Určite sa všetci zabavíte a do vytúženého cieľa prídete oveľa rýchlejšie.
 • Hra „Balím si kufor“. Prvý hráč začne a povie: „Do kufra si balím plavky.“ Ďalší zopakuje jeho vec a pridá jednu svoju. „Do kufra si balím plavky a okuliare.“ Pokračuje ďalší, až kým sa niekto nepomýli. Vtedy začíname hru od začiatku.
 • Rýmovanie – dospelý povie slovo a dieťa naň vymyslí také , ktoré sa bude rýmovať a môže to byť aj nezmyselné slovo. Určite sa poriadne nasmejete „novoslovám“.
 • Hra „Banán“ Pozerajte sa von oknom a kto prvý zbadá čokoľvek žlté vonku, zakričí heslo "banán"; a potom opíše, čo videl (žlté auto, žeriav, žlté pole repky olejnej). Môžete sa hrať aj na jablko a všímať si červené veci, čokoľvek na tento spôsob. Kto napočíta najviac, vyhráva.
 • Super hra na tvorenie viet podľa ŠPZ okoloidúcich áut. Dieťa si vyberie ŠPZ : BB 357 VP a vymyslí podľa písmen vetu (napr. Blondína Beta Varí Puding)
 • Obľúbená hra „Hádaj na čo myslím?!“ Dieťa alebo rodič si vymyslí vec, zviera (máme však vopred dohodnuté podmienky – vec je v aute, zviera žije v ZOO, ...). Ostatní členovia posádky sa pýtajú pomocou otázok, na ktoré sa dá odpovedať iba áno alebo nie a snažia sa vec uhádnuť.
Všetky tieto hry rozvíjajú slovnú zásobu dieťaťa, pamäť, slovenskú gramatiku nútia ho premýšľať, počítať a poznávať nové veci.
 
 
 
Jún
Učíme sa predložky POD, PRED, VEDĽA, ZA, NA.
 
1. štádium
Do stredu miestnosti dáme stoličku. Povieme dieťaťu, aby sa postavilo NA stoličku. A opýtame sa ho "Kde stojíš?" (dieťa odpovie NA stoličke). Podobne pracujeme s predložkami :POD, PRED, VEDĽA, ZA.
2. štádium
Keď to dieťa ovláda so svojím telom, dáme mu hračku a poprosíme ho, aby dalo hračku NA stoličku a opätovne sa ho opýtame : "Kde je hračka?" (dieťa odpovie NA stoličke). Podobne pracujeme s predložkami : POD, PRED, VEDĽA, ZA.
3. štádium
Pred dieťa dáme kreslený obrázok a pýtame sa ho napr. "Čo je NA stoličke?, Čo je ZA domčekom?, Kto stojí VEDĽA dievčatka?" .... a opätovne poprosíme dieťa, aby sa pýtalo nás.
 
Aj počas koronavírusu môže trénovať jazýček.

Milí rodičia,
aj keď je to teraz oveľa ťažšie a mama supluje - učiteľku, kuchára, manažérku,
kaderníka, upratovačku, ... a aj logopéda, preto Vám posielame pár stránok, ktoré
vám môžu pomôcť pri domácom trénovaní.
Ste ÚŽASNÍ a klaniam sa Vám všetkým, ako to DOKONALE zvládate.

Program Logopédia pomáha pri fixácii správnej výslovnosti hlások a rozvoji slovnej zásoby.
 • je určená pre deti, ktoré chodia na logopédiu a učia sa správnu výslovnosť
 • ponúka precvičovanie výslovnosti hlások v slovách a vo vetách,  
 • pomocou aplikácie sa môžu deti nahrávať a opraviť chybnú výslovnosť
1. Logopédia – Android

Logopédia 1 - precvičovanie výslovnosti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk1
- obsahuje 8 hlások (C, Č, D, Ď, F, G, CH, K) a striedanie sykaviek (C, S, Z – Č, Š, Ž),
 
Logopédia 2 - precvičovanie výslovnosti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.logopedia.sk2
- obsahuje 5 hlások : L, Ľ, N, Ň, R ( TR,DR, PR,BR,MR,FR,VR, KR,GR,CHR,HR,....ŽR)
 
Logopédia 3 - precvičovanie výslovnosti
obsahuje 7 hlások : S, Š, T, Ť, V, Z, Ž a striedanie mäkkých a tvrdých hlások ŤĎŇ a TDN
 
2. Postup nácviku hlásky Š
https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5302/logopedicke-cvicenia--vyslovnost-s
 
3. Postup nácviku hlásky R
https://eduworld.sk/cd/vierka-mednanska/5273/logopedicke-cvicenia---vyslovnost-r

4. Speekle
je logopedický softvér, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť dominantne S a Š
http://speekle.sk/

5.Program Alfík  (heslo: ucimesadoma)
https://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk

6. Knižka – Abeceda z vreca von
https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/abeceda-z-vreca-
von–161#flipbook/page-3

7. Zaujímavé pracovné listy
http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci?fbclid=IwAR2mh6JIjjO19tfX8iZKpEjTKQBRInPqCztyK7R8N8G_57zrV4oa9saaIPs

8. Planéta Vedomostí
1:
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,52,04;5207,0,30,1,tn,1.html
2:
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,47,54;4757,0,30,1,tn,1.html
3:
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,49,16;4919,0,30,1,tn,1.html

9. Krátke príbehy, ktoré vám môžu slúžiť ako „motivácia – odmena“
https://www.veselerozpravky.sk/pingu/
https://www.veselerozpravky.sk/masa-a-medved/
https://www.veselerozpravky.sk/madagaskar/
https://www.veselerozpravky.sk/mimoni/
https://www.veselerozpravky.sk/medved-bernard/

https://www.veselerozpravky.sk/zajacikovia/
https://www.veselerozpravky.sk/pocoyo/
 
 
Marec

Fonematické uvedomovanie

Dobrých čitateľov charakterizuje dobrý jazykový cit, dobré porozumenie a fonematické schopnosti.
Čo je vlastne fonematická schopnosť?
Je to:
- Identifikovanie hlások v slove (počuješ v slove MUCHA písmeno CH?)
- Hlásková analýza (povedz slovo MUCHA po hláskach)
- Hlásková syntéza ( aké slovo som povedala z týchto písmen M – U- CH – A)
- Schopnosť manipulovať s hláskami (pridať hlásku OMUCHA, odobrať hlásku UCHA, zmeniť poradie ACHUM)

V predškolskom veku to s deťmi všetko trénujeme len na základe sluchového vnímania, keďže deti ešte nepoznajú písmenká.
Ponúkame Vám niekoľko hier na rozvoj fonematického uvedomovania:
Hra na reťaz:
Povieme slovo - DOM. Dieťa musí vymyslieť nové slovo, ktoré začína na poslednú hlásku napr. MEČ. A takýmto spôsobom tvoríme reťaz.ČakaN – NanuK – KolotoČ, ČaJ ... Staršie deti si slová môžu aj písať.
Hra na Francúza:
Deti predlžujú poslednú samohlásku v slove. (mamááááááá, ocóóóóóó, ...). pre deti je to veľmi zábavné.
Hra na MŇAM:
Deti prehltnú prvú hlásku a verbalizujú až od druhej- (slovo Ľubka: Ľ – nepoviem a verbalizujem až UBKA, slovo jablko: j – nepoviem a verbalizujem až ABLKO)
 
 
 
 
Február- Rozvíjame slovnú zásobu
 
Ako rozvýjať slovnú zásobu? Úplne jednoducho! Existuje veľa hier, ktoré pomáhajú rozvíjať náš slovník. Spomenieme aspoň pár.
HÁDAJ NA ČO MYSLÝM? - dieťaťu opisujete predmet a ono má uhádnuť, o čom rozprávate. Potom si role vymeňťe. Zvládnu to už aj 4-ročné deti.
POVEZD MI, ČO JE napr. ZELENÉ, MODRÉ, VYSOKÉ, TUČNÉ – všetci prítomní sa striedajú a povedia jednu vec podľa pokynu, kto nevie vypadne.
ČO ZAČÍNA NA PÍSMENKO M, P, B , ...? - všetci prítomní sa striedajú a povedia jedno slovo na danú hlásku.
 
 
 
 
Január

Rozvíjame slovnú zásobu

Ako rozvíjať slovnú zásobu? Úplne jednoducho! Existuje veľa hier, ktoré pomáhajú rozvíjať náš slovník.

HÁDAJ, NA ČO MYSLÍM?
- dieťaťu opisujete predmet a ono má uhádnuť, o čom rozprávate. Potom si role vymeňte. Zvládnu to už aj 4-ročné deti.
 POVEZD MI, ČO JE napr. ZELENÉ, MODRÉ, VYSOKÉ, TUČNÉ
– všetci prítomní sa striedajú a povedia jednu vec podľa pokynu, kto nevie vypadne.
 ČO ZAČÍNA NA PÍSMENKO M, P, B , ...?
- všetci prítomní sa striedajú a povedia jedno slovo na danú hlásku.
 
 
 
December
 
Napodobňovanie prvých slov
 
Naše deti sa učia veľmi rýchlo. No s verbalizáciou sa nesmieme príliš ponáhľať. Treba začať s čo najjednoduchšou komunikáciou. Pred dieťa dáme reálne hračky zvieratiek a napodobňujeme ich zvuky :
 
pes – HAV, krava - MÚ, ovečka – BÉ, zajac - HOP... .
 
Na zvieratká sa môžeme aj zahrať. Dávame pozor, aby dieťa videlo naše ústa. Dieťa nenútime, aby po nás zvuk zopakovalo. Necháme mu čas, aby si zvuk osvojilo, zoznámilo sa s ním a po čase ho určite začne používať.
Dávajte však pozor, aby ste všetci v rodine používali ten istý zvuk pre dané zviera, vec,
(aby napr. Zajac nebol aj HOP, aj ŇUF aj ZAJ-ZAJ)

 

 
November
 
Dychové cvičenia
 
Správne dýchanie je jednou z funkcií peknej a plynulej reči. Uvádzame niekoľko cvikov na posilňovanie dýchania:

1. Z papiera si urobíme malé rybičky . Porozhadzujeme ich po stole. Pripravíme si mištičku a slamku. Slamku dáme do úst, snažíme sa vtiahnuť vzduch do seba a prichytiť jednu rybku zo stola a rýchlo ju vložiť do mištičky. Takto postupujeme so všetkými rybičkami.
2. Z papiera si urobíme malé guličky – to sú akože jablká. Na papier A4 si nakreslíme strom. Jablká porozhadzujeme okolo stromu. Zoberieme si slamku a snažíme sa fúkať do nej tak, aby sme jablká dostali do koruny stromu.
3. Zoberieme si pinpongovú loptičku a knihu. Knihu mierne otvoríme a postavíme na stôl ako keby sme urobili stan. Loptičku postavíme cca 30 cm pred "stan" a snažíme sa ju fúknuť dnu do stanu.
 
 
 
 

Október

 Rozvíjanie oromotoriky – 2 . časť

 

Aby dieťa rozprávalo správne všetky hlásky je potrebná súhra celého artikulačného aparátu.
Preto po 4. roku môžeme začať s cielenejšími, presnejšími a jemnejšími pohybmi:

1. dotyk jazyka kútikov úst - ako keď tikajú hodiny
2. špičku jazyka dáme za horné zuby – ako keby sme urobili šmýkačku
3. špúlenie úst dopredu – ako keď dávame pusinku

V danom pohybe by dieťa malo vydržať aspoň 5sekúnd a zopakovať ho 3x. Starším deťom už
môžeme obrázok spájať aj s reálnou fotografiou pohybu.

 

September

Rozvíjanie oromotoriky 1.

Rozvoj oromotoriky je jedným článkom správnej rečovej produkcie. Ak dieťa nevie
správne hýbať jazýčkom, môže to mať vplyv nielen na nesprávne návyky pri jedení, ale aj na
nesprávnu výslovnosť. Preto u najmenších detí od cca 2. rokov začíname s napodobňovaním
jednoduchých zvukov z okolia. S dieťaťom sedíme tvárou tvár a hráme sa tak, aby nám videlo
na naše pery:
* ako vrčí auto? - vibrácia pier

* ako otvára ryba ústa? - otvárame a zatvárame ústa
* ako lížeme zmrzlinu? – vyplazujeme jazyk z ústnej dutiny
* aká je veľká lopta? – nafúkneme líca vzduchom

 

 

Jún

Zraková pamäť

Na to, aby sme si pamätali písmenká v škole, je potrebné v predškolskom veku
trénovať zrakovú pamäť. Ide o druh krátkodobej pamäti, ktorá spracúva údaje, ktoré
prijímame zrakom. Existuje veľa spôsobov ako ju môžeme trénovať, my Vám
ponúkame aspoň pár z nich :
1. pexeso – hrajte sa ho aspoň 1x za týždeň
2. dajte pred dieťa 10 predmetov, nechajte ho pozerať sa na ne cca 20 sekúnd a potom mu zaviažte oči . Požiadajte dieťa : "Povedz aké predmety tam boli?"
3. Rôzne spoločenské hry napr. : BrainBox – Moje prvé obrázky, Pamäť 3D, mental Blox.