Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Vážení klienti, spolupracovníci, široká verejnosť,

v dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám oznamujeme, že sa názov nášho zariadenia zmenil na:

SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE (SCPP),

rovnako aj predmet činností poradenského zariadenia dňom

01. januára 2023.

SCPP bude vykonávať väčšinu odborných činností pre deti žiakov najmä v oblasti ich osobnostného a vzdelávacieho rozvoja. Preberá doterajšie odborné činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centra špeciálno- pedagogického poradenstva (CŠPP). Realizuje diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu a preventívne programy. Novinkou je koordinovaná multidisciplinárna starostlivosť. Tá bude zabezpečovaná rovnako pre deti so zdravotným postihnutím, ako aj pre každé dieťa bez obmedzenia diagnózy.

BUDEME VYKONÁVAŤ 3. A 4 . STUPEŇ PODPORY

STUPNE PODPORY REALIZÁTOR / ČINNOSŤ
1. stupeň podpory
 • realizuje ju najmä triedny učiteľ, školský podporný tím, kariérový poradca
 • poskytujú najmä preventívno-výchovnú činnosť
2. stupeň podpory
 • realizujú ju odborní zamestnanci, školský podporný tím, , kariérový poradca
 • poskytujú odbornú činnosť pre deti/žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu
3. stupeň podpory
 • realizujú ju odborní zamestnanci v CPP/SCPP, v prípade potreby aj v školskom prostredí
 • poskytujú diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu, preventívne programy
4. stupeň podpory
 • realizujú ju odborní zamestnanci v CPP/SCPP
 • poskytujú špecializované odborné činnosti
5. stupeň podpory
 • realizujú ju odborní zamestnanci v ŠCPP/SCPP
 • poskytujú vysokošpecializované a odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu

 

Pod jednou strechou nájdete služby viacerých odborníkov, ktorí navzájom komunikujú a participujú na riešení Vašich problémov.


V našom SCPP pracuje:
-
logopéd
- psychológ
- liečebný pedagóg
- špeciálni pedagógovia

S klientmi pracujeme individuálne aj skupinovo.
V prípade viacerých klientov z jednej školy je možné, po súhlase zákonných zástupcov, realizovať depistážne logopedické, psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie priamo v danej škole.

V prípade záujmu viacerých klientov z jednej školy je taktiež možné realizovať
následnú odbornú starostlivosť priamo v školskom zariadení.
Pracujeme v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.

Naše poradenské služby sú bezplatné.

Sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení  MŠVVaŠ SR.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Centrum vzniklo kvôli potrebe poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Svoju pozornosť venujeme nielen klientom, ktorí potrebujú našu podporu a pomoc z dôvodu akéhokoľvek zdravotného či duševného znevýhodnenia, ale aj klientom, čiže deťom a žiakom talentovaným či nadaným.
Poskytujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník, pleoptické sestry a pod.) v oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov.
V rámci prevencie vyhľadávame deti s ťažkosťami vo vývine, u ktorých je potrebná včasná intervencia. Kladieme dôraz na kvalitnú intervenciu najmä individuálnou ale aj skupinovou formou. Pracujeme ako multidisciplinárny tím odborníkov (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, ….). Súčasťou nášho tímu je aj rodič, ktorý kooperuje na kvalitnej diagnostike a efektívnej terapii s dieťaťom, na ktorej má možnosť byť prítomný.
Sme mladé rozvíjajúce sa centrum, ktoré je schopné a ochotné pružne reagovať na požiadavky svojich klientov.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Centrum vzniklo kvôli potrebe poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Svoju pozornosť venujeme nielen klientom, ktorí potrebujú našu podporu a pomoc z dôvodu akéhokoľvek zdravotného či duševného znevýhodnenia, ale aj klientom, čiže deťom a žiakom talentovaným či nadaným.
Poskytujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník, pleoptické sestry a pod.) v oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov.
V rámci prevencie vyhľadávame deti s ťažkosťami vo vývine, u ktorých je potrebná včasná intervencia. Kladieme dôraz na kvalitnú intervenciu najmä individuálnou ale aj skupinovou formou. Pracujeme ako multidisciplinárny tím odborníkov (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, ….). Súčasťou nášho tímu je aj rodič, ktorý kooperuje na kvalitnej diagnostike a efektívnej terapii s dieťaťom, na ktorej má možnosť byť prítomný.
Sme mladé rozvíjajúce sa centrum, ktoré je schopné a ochotné pružne reagovať na požiadavky svojich klientov.

SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME

Logopedickú diagnostiku, terapiu, skríning, prevenciu pre všetky druhy a stupne narušenej komunikačnej schopnosti individuálne alebo formou skupinových tréningov, skríning detí s poruchami reči, vyhľadávanie detí so sklonmi k poruche čítania medzi predškolákmi a žiakmi prvých ročníkov ZŠ za účelom rýchleho zahájenia potrebnej terapie. Vyšetrenie reči

a jazykových schopností potrebných pre čítanie

u prvákov a predškolákov. Vyšetrenie výslovnosti, porozumenia reči, gramatického citu,....

 
Psychologické poradenstvo a diagnostiku intelektu, školskej spôsobilosti, diagnostiku problémov s učením a pozornosťou, problémového správania sa a celého spektra osobnostných, emocionálnych, psychosomatických problémov detí a dospievajúcich. Taktiež poskytujeme diagnostiku a poradenstvo pre deti a žiakov talentovaných či nadaných.
Špeciálno-pedagogickú diagnostiku a korekciu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia, s čiastočným oslabením výkonu, vypracovanie stimulačných programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, konzultácie a poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom, predškolským zariadeniam, základným školám, poskytovanie špeciálno-pedagogických vyšetrení za účelom vyjadrenia stanoviska k individuálnemu začleneniu žiaka v materskej a základnej škole.
  Liečebno-pedagogické terapeutické postupy pre prípravu a realizáciu terapeuticko- výchovnej pomoci jednotlivcom alebo v skupine.

Liečebno-pedagogická činnosť sa uskutočňuje v rámci cvičení a programov s terapeuticko-výchovným využívaním rozvíjajúcich, kreatívnych, sebarealizačných a sebaobslužných činností. Ide o senzomotorickú stimuláciu, korekciu, reedukáciu, individuálnu edukáciu, psychosociálnu rehabilitáciu a sprevádzanie.

 

PONÚKAME

 • deťom od 0 do 15 rokov
 • rodičom a zákonným zástupcom
 • predškolským a školským zdravotníckym zariadeniam
 • iným subjektom, ktoré o to požiadajú

NAŠI KLIENTI

 • S NEROVNOMERNÝM VÝVINOM
 • SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍm
 • so zdravotným postihnutím (mentálne postihnutie, sluchové postihnutie, zrakové postihnutie, telesné postihnutie, narušená komunikačná schopnosť,
 • autizmus alebo ďalšie pervazívne poruchy, viacnásobné postihnutie) s vývinovými poruchami učenia (dysgrafia, dysortografia, dyslexia, dyskalkúlia)
 • s poruchami aktivity a pozornosti (ADHD,ADD)
 • s poruchami správania
 • chorí a zdravotne oslabení (ochorenie dlhodobého charakteru, žiaci
 • vzdelávajúci sa v škole pri zdravotníckom zariadení)
 • ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
 • S NADANÍM
 • BEZ OBMEDZENIA DIAGNÓZY

SME TU PRE VÁS A VAŠE DETI. ĎAKUJEME ZA DôVERU A  TEŠíÍME SA NA SPOLUPRÁCU.

TÍM SCPP