Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Vážení klienti, spolupracovníci, široká verejnosť,

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 1.1.2023 sa mení názov nášho zariadenia na
„SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE“ .

Ide o výsledok transformácie systému poradenstva a prevencie na Slovensku podľa zákona č. 245/2008 Z. z. od 1.1.2023

Korešpondenčná adresa od 1.1.2023:

Súkromné centrum poradenstva a prevencie
Slnečná 34
974 04 Banská Bystrica
  • 0944 985 061
  • scspp.bb@gmail.com 
 
Ponúkame diagnostiku a poradenstvo v oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky
S klientom pracujeme individuálne.

V prípade viacerých klientov z jednej školy poskytujeme služby priamo v danej škole.

Služby poskytujeme zdarma.

Sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení  MŠVVaŠ SR.

Prezentácia zariadenia: stiahnuť

Základné informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov:

Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa si môžete: na stránke sa pracuje

Žiadosť o vyšetrenie žiaka ZŠ si môžete: na stránke sa pracuje

Čestné vyhlásenie, informovaný súhlas:na stránke sa pracuje

Anamnestický dotazník pre dieťa v MŠ: na stránke sa pracuje

Anamnestický dotazník pre dieťa v ZŠ: na stránke sa pracuje

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Svoju pozornosť venujeme nielen klientom, ktorí potrebujú našu podporu a pomoc z dôvodu akéhokoľvek zdravotného či duševného znevýhodnenia, ale aj klientom, čiže deťom a žiakom talentovaným či nadaným.

         Poskytujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník, pleoptické sestry a pod.) v oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov.

         V rámci prevencie vyhľadávame deti s ťažkosťami vo vývine, u ktorých je potrebná včasná intervencia. Kladieme dôraz na kvalitnú intervenciu najmä individuálnou ale aj skupinovou formou. Pracujeme ako tím odborníkov (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, sociálny pracovník, ….). Súčasťou nášho tímu je aj rodič, ktorý kooperuje na kvalitnej diagnostike a efektívnej terapii s dieťaťom, ktorej má možnosť byť prítomný.

         Sme mladé rozvíjajúce sa centrum, ktoré je schopné a ochotné pružne reagovať na požiadavky svojich klientov. So svojimi klientmi pracujeme v príjemnom prostredí centra na Slnečnej ulici.  Všetky naše doteraz poskytované štandardné služby sú poskytované ZDARMA.

  

SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

       Psychologické poradenstvo a diagnostiku intelektu, školskej zrelosti, diagnostiku problémov s učením a pozornosťou, problémového správania sa a celého spektra osobnostných, emocionálnych, psychosomatických problémov detí a dospievajúcich a diskusie na rôzne témy.

       Špeciálno-pedagogickú diagnostiku a korekciu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia, s čiastočným oslabením výkonu, vypracovanie stimulačných programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, konzultácie a poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom, predškolským zariadeniam, základným školám, poskytovanie špeciálno-pedagogických vyšetrení za účelom vyjadrenia stanoviska k individuálnemu začleneniu žiaka v základnej škole.

       Logopedickú diagnostiku, terapiu, skríning, prevenciu pre všetky druhy a stupne narušenej komunikačnej schopnosti individuálne alebo formou skupinových tréningov, skríning detí s poruchami reči, vyhľadávanie detí so sklonmi k poruche čítania medzi predškolákmi a žiakmi prvých ročníkov ZŠ za účelom rýchleho zahájenia potrebnej terapie. Vyšetrenie reči a jazykových schopností potrebných pre čítanie u prvákov a predškolákov. Vyšetrenie výslovnosti, porozumenia reči, gramatického citu,.... u Vašich detí „PREDÍĎME ŤAŽKOSTIAM V UČENÍ“.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME

Rodičom detí raného veku 0-3 roky

             Materským školám:

         So súhlasom zákonných zástupcov detí je možné vykonať aj skupinovou formou skríningové vyšetrenie DEPISTÁŽ (vyhľadávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a predškolákov s oslabením dielčich schopností potrebných pre zaškolenie).

         Náznaky oslabenia výkonu dieťaťa, ktoré môžu v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti viesť k poruchám učenia, správania či iného znevýhodnenia voči majoritnej populácii sú väčšinou rozpoznateľné už v predškolskom veku dieťaťa. Prevencia, včasná intervencia a následná individuálne stanovená špeciálno-pedagogická intervencia v značnej miere znižujú riziko vzniku poruchy. Na základe súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa je možné získať príslušným odborníkom vypracovaný individuálny rehabilitačný program, cielene zameraný na rozvoj oslabenej oblasti dieťaťa.

             Špeciálnym materským školám:
         So súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa poskytujeme psychologickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové, sluchové, priestorové vnímanie, rečový či sociálny vývin a pod.). Výsledkom diagnostického procesu môže byť rovnomerný oslabený vývin dieťaťa, alebo nerovnomerný osobnostný vývin dieťaťa, kedy na žiadosť zákonného zástupcu vypracujem pre dieťa individuálny plán rozvoja dieťaťa.

         Diagnostika sa spravidla robí pri vstupe dieťaťa do školského zariadenia, ale aj v priebehu dochádzky do zariadenia. Diagnostika v priebehu dochádzky sa nazýva rediagnostika a je vynikajúcim kontrolným ukazovateľom efektívnosti zvolených výchovno-vzdelávacích postupov a metód na základe progresu osobnostného vývinu dieťaťa.

Rodičom detí školského veku 6-15 rokov (ukončenie povinnej školskej dochádzky)

             Základným školám:

         V rámci základných škôl poskytujeme so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa psychologickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovanými vo Vašej škole. Vykonávame skupinové špeciálno-pedagogické skríningové vyšetrenie - DEPISTÁŽ.
         Poskytuje odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych výchovno vzdelávacích programov, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaradenia žiaka a školskej úspešnosti. V spolupráci s výchovným poradcom môžeme žiakom končiacich ročníkov poskytnúť poradenstvo pri voľbe ďalšieho vzdelávania či profesionálneho smerovania.

             Špeciálnym základným školám:        

         Poskytujeme vám diagnostiku, rediagnostiku, poradenstvo pre pedagogický a nepedagogický personál vašej školy. Žiakom končiacich ročníkov môžeme poskytnúť poradenstvo pri voľbe ďalšej formy vzdelávania, či profesionálneho smerovania. 

             

Detský domov:

         So súhlasom zákonných zástupcov detí vo vašom zariadení  vám môžeme poskytnúť psychologickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť o vaše deti. Pomôžeme vám zistiť aktuálnu úroveň osobnostného vývinu detí vo vašom zariadení a samozrejme poskytujeme poradenstvo a odbornú podporu vašim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom prichádzajúcich do kontaktu s vašimi klientmi, v súlade so snahou o čo najharmonickejší a najefektívnejší vývin osobnosti vašich klientov.

             Domov sociálnych služieb:

         V prípade absencie psychológa, logopéda, špeciálneho pedagóga či akéhokoľvek terapeuta, môžete využiť naše služby pre posúdenie mentálnej úrovne klientov vo vašej starostlivosti. So súhlasom zákonných zástupcov klientov môžeme na základe predchádzajúcej diagnostiky v spolupráci s vami vypracovať individuálny plán osobnostného rozvoja šitý na mieru každému vášmu klientovi.

              Rodičom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom:

         V prípade vášho záujmu a na vašu žiadosť vám môže naša psychologička, logopedička a špeciálna pedagogička pomôcť zistiť úroveň vášho dieťaťa a posúdiť, či ide o rovnomerný alebo nerovnomerný vývin. V prípade nerovnomerného vývinu vypracujeme pre vaše dieťa individuálny program rozvoja a pomôžeme vám s jeho realizáciou.
         Ak máte pochybnosti o správnosti rečového vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky, ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a navrhne vhodné opatrenia na správny rozvoj reči.
Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom výchovy vášho dieťaťa, môžete sa na nás obrátiť a my vám radi poskytneme svoje poradenstvo. Odborné poradenstvo a vedenie poskytujeme aj pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom zariadení venujúcich svoju pozornosť výchove a vzdelávaniu jednotlivcov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

NAŠI KLIENTI 

PRIORITNE DETI A ŽIACI

  • s nerovnomerným vývinom
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť a pod. ....)
  • s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním a iné)
  • s telesným postihnutím
  • s mentálnym postihnutím
  • so zmyslovým postihnutím
  • s kombinovaným postihnutím
  • s pervazívnou poruchou (Autizmus, Aspergerov syndrom a pod. …)