Poradenstvo

Máj -> NÁCVIK ČÍTANIA

K úspešnému osvojeniu písania a čítania je potrebné, aby dieťa malo zvládnuté tieto zručnosti:

 • rozdeľovať slová na slabiky,
 • určovať krátku a dlhú slabiku v slove,
 • určovať prvú a poslednú hlásku v slove,
 • sluchovo rozlišovať jednotlivé hlásky v slove,
 • spájať hlásky do slabiky na základe sluchovej syntézy hlások,
 • ovládať sluchovú analýzu a syntézu slova /slabiky, hlásky/.


Rozvíjaniu týchto zručností spolu s cvičením zrakového, priestorového a sluchového rozlišovania, veľmi pomáha absolvovanie Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina v predčitateľskom období (t.j. predškoláci, prípravný ročník).

V čitateľskom období, t.j. 1. ročník ZŠ, si  žiaci postupne osvojujú jednotlivé písmená, učia sa ich tvary v tlačenej a písanej forme. Nevyhnutným predpokladom zvládnutia slabikovania, je dobrá znalosť všetkých písmen. Žiaci si súčasne rozširujú  zorné pole na slabiku a učia sa písmená spájať do slabík. Keď už bez problémov zvládnu spájanie hlások do slabiky, je potrebné pravidelne trénovať čítanie slabík, aby sa čítanie prirodzeným spôsobom zrýchľovalo. Deti sú schopné vnímať slabiku ako celok v pomerne krátkom čase. Mechanizmus čítania po slabikách si osvojujú hlasným čítaním slabík, bez ich opakovaného spájania do slov. Deťom pritom veľmi pomáha farebné rozlišovanie slabík v slovách. SLABIKOVANIE JE TEDA VEĽMI DÔLEŽITÉ PRE ZVLÁDNUTIE SPRÁVNEJ TECHNIKY ČÍTANIA. DIEŤA ČÍTA POMALY, NAHLAS A PLYNULE.

Keď žiaci zvládnu čítanie slabík, spájajú ich do slov. Pravidelným  nácvikom hlasného čítania po slabikách sa pauzy, ktoré robí dieťa medzi jednotlivými slabikami v slove skracujú. Dieťa začína čítať viazane a nakoniec plynule.

Čítanie slabík
m + a = ma                s + o = so                   v + e = ve

Čítanie slov slabikovaním
malá misa
m + a = ma – l + á = lá          m + i = mi – s + a = sa
 
Za splnenie cieľov čítania v 1. ročníku je považované správne, uvedomelé a plynulé čítanie jednoduchých viet, krátkych a primeraných textov po slovách. Základnou jednotkou čítania je teda slovo. Počas nácviku sa snažíme vyhýbať tomu,  aby dieťa po prečítaní slabík, z ktorých slovo pozostáva, zopakovalo celé slovo ešte raz, alebo aby si čítalo najskôr hlásky alebo slabiky potichu a potom ich vyslovilo nahlas. Predchádzame tak vzniku dvojitého čítania, čo je nesprávna čitateľská technika, ktorá bráni osvojeniu si plynulej techniky čítania s porozumením.


Spracovala: PaedDr. Jana Černáková – špeciálny pedagóg SCŠPP ako súčasť SŠMŠ

 

Apríl
OBLASŤ JEMNEJ MOTORIKY, LATERALITY A GRAFOMOTORIKY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Je tu obdobie zápisov predškolákov do ZŠ. Jednou z dôležitých oblastí rozvoja dieťaťa predškolského veku je oblasť JEMNEJ MOTORIKY, LATERALITY A GRAFOMOTORIKY.

Dieťa by pri vstupe do základnej školy malo v tejto oblasti vedieť:
 Manipulovať s drobnými predmetmi.
 Otvárať dlaň postupne po jednom prste.
 Rozlíšiť povrch a materiál.
 Hmatom odlíšiť hračky, predmety, geometrické tvary, či zvieratká.
 Strihať.
 Kresliť (nakresliť ľudské postavu, šikmé čiary, vlnovky, oblúky).
 Navliekať koráliky či skladať mozaiky.
 Správne držať grafický materiál (ceruzka, štetec a pod.).
 Prejsť labyrintom bez vybočenia.
 Prekresliť jednoduchý obrázok podľa predlohy.

Oslabenie v tejto oblasti sa dá rozvíjať napríklad takýmito činnosťami:
 Modelovanie rôznych tvarov a guľôčok rôznych aj rovnakých veľkostí z plastelíny.
 Napodobňovanie zvukov a pohybov rôznych zvierat.
 Obťahovanie geometrických tvarov a skladanie geometrických tvarov zo zápaliek.
 Hra s legom.
 Skladanie papiera.
 Imitácia hry na klavír.
 Napodobňovanie rytmu pomocou tlieskania a vyklepkávania.
 Vytváranie retiazky z kancelárskych spiniek.
 Obliekanie a prezliekanie bábik.
 Práca so surovými cestovinami – navliekanie, lepenie.
 Deti by sa mali realizovať aj v rôznych bežných denných činnostiach (umývanie dlážky, umývanie riadu, upratovanie, práca s cestom, výroba koláčov,... ).

 

 

Marec
UČENIE SA U DETÍ
Tipy, ako ísť nato efektívnejšie
 • Zmeň POSTOJ k UČENIU – MUSÍM zmeň na CHCEM. – „Chcem sa učiť“. „Chce sa mi ešte učiť, veď učenie je zábavné.“ Čím viac budeš optimistickejší pri učení, tým sa ti bude učiť lepšie a ľahšie. Za splnenú úlohu sa môžeš aj odmeniť.
 • SYSTÉM A ORGANIZÁZIA – Vytvor si systém učenia sa. Prioritou na úvod sú ťažšie veci a na záver sa opakujú ľahšie. Organizuj si čas na učenie podľa svojej výkonnosti. Od 9:00 do 11:00 sme najvýkonnejší počas celého dňa a najlepšie sa sústredíme a prijímame nové informácie. V čase od 14:00 do 18:00 aktivita tiež stúpa. O 17:00 je vrchol v schopnosti reagovať a pamätať si – najvhodnejší čas venovať sa učeniu a úlohám. Každý deň sa uč približne v rovnakom čase.
 • VYSVETĽOVANIE – Popros rodičov o vysvetlenie učiva aj doma. Niekedy ti to možno pomôže učivo lepšie pochopiť.
 • HRAVÁ FORMA – Uč sa hravo – napr. vytvor si nejaký príbeh zo slov, ktoré sa máš naučiť, aby si si slová lepšie zapamätal. Uč sa názorne – vytváraj si pri učení názornú ukážku, (napr. aj v matematike, v geografii). Zapájaj do učenia viaceré zmysly (zrak, sluch, hmat, čuch...).
 • SÚSTREDENIE – Najlepšie na sústredenie sa je úplné ticho. Ak ho potrebuješ, nech sa rodičia snažia zabezpečiť ti ho. Aj tichá a pokojná hudba môže byť pri učení tiež nápomocná. Určite ale pri učení nepočúvaj rádio, ani nepozeraj TV.
 • PRESTÁVKY – Medzi školou a domácou prípravou si urob prestávku 1,5 hodiny. Medzi učením nerob prestávky kratšie ako 5 minút a dlhšie než 10 minút. Uč sa v blokoch – nie menej ako polhodinu a nie viac ako hodinu.
 • OPAKOVANÉ ČÍTANIE – Už pri druhom čítaní sa ti text bude zdať byť plynulejší. A ak si pred druhým čítaním vybavíš obsah prečítaného, učenie sa tak posilní.
 • PÍSANIE SI POZNÁMOK – Sumarizácia, parafrázovanie ti pomôže uchovať cielené informácie a ich ľahšie zapamätanie. Efektívnejšie je ale písať si poznámky vlastnoručne, nie na PC.
 • OPAKOVANIE – Naučené si opakujte vždy 3 krát. Prvýkrát tesne po naučení, druhýkrát po 1 hodine a tretíkrát pred spánkom.
 • Dodržuj pravidelný SPÁNKOVÝ REŽIM a MIESTNOSŤ, v ktorej sa učíš, musí byť pravidelne VETRANÁ, pre dostatočný prísun kyslíka.

Podľa: https://cpppappb.webnode.sk/l/efektivna-priprava-do-skoly-alebo-ako-sa-efektivne-ucit/

Február
DESATORO ČÍTANIA DEŤOM,...
alebo ako si čítať s deťmi

 1. Keď si spolu čítate, nech to je jediná vec, ktorú robíte. Počas čítania odložte telefón, zabudnite na prácu, upratovanie a podobne. Buďte pri deťoch aj mysľou, nielen telom.
 2. Nikdy dieťa netrestajte tým, že zrušíte váš spoločný čas, vyhradený na čítanie. 15 minút čítania denne je pre intelektuálny, duševný a vzťahový vývin vášho dieťaťa to isté, čo dobrý pitný režim.
 3. Dávajte si smiešne malé ciele. Ak ste doteraz nepestovali spoločný čas na čítanie, spočiatku bude ťažké zaradiť ho do náročného denného rozvrhu. Preto si dajte ciele, ktoré spokojne môžete nazvať smiešne malými – na začiatok stačí päť minút čítania denne. Ak po piatich minútach ešte budete mať chuť čítať ďalej, nech sa páči. Ale ak nie, túto položku si na dnešný deň môžete odškrtnúť – urobili ste veľmi dôležitý krok.
 4. Vytvárajte návyk. Päť minút čítania každý deň v týždni má vyššiu hodnotu ako jedna hodina čítania v sobotu dopoludnia. Veď ako by vyzerali vaše zuby, ak by ste si ich umývali raz za týždeň pol hodinu a nie každý večer? S čítaním je to rovnaké.
 5. Majte správne očakávania. Ak sa dieťa začne pri čítaní mrviť, alebo vás začne prerušovať a klásť otázky, alebo si chce práve vtedy skladať lego, je to v poriadku. Je dôležité, že dieťaťu ponúkate svoju interakciu a aj tej sa treba učiť.
 6. Majte knihy vždy poruke. Tak bude pre vás aj deti podstatne ľahšie rozhodnúť sa pre ne.
 7. Majte knihy na očiach. Vyložte knihy na okennú parapetu alebo si vytvorte jednoduché police na knihy.
 8. Knihy opakujte. Opakovanie na úrovni vety a na úrovni príbehu je pre dieťa veľmi dôležité. Pomáha upevňovať vetné väzby, nové slová, pomáha chápať ako vlastne funguje príbeh. Nebuďte prekvapení, ak dieťa bude chcieť čítať stále tú istú knihu.
 9. Knihy striedajte. Známe knihy dieťaťu zabezpečujú známe podnety, avšak nové knihy jeho svet rozvíjajú. Je dokázané, že deti, ktoré majú prístup k novej literatúre (kúpou, výmenou, návštevou knižnice), majú lepšie študijné výsledky a takisto sú z nich dlhodobo lepší čitatelia. Preto dobrým pravidlom pre čítanie s deťmi je pravidlo troch príbehov: jeden veľmi dobre známy (ten, ktorý dieťa pozná naspamäť), jeden známy (ktorého dej pozná) a jeden úplne nový.
 10. Pamätajte na svoj najdôležitejší dôvod, pre ktorý toto robíte: a to je: VZŤAH S VAŠIM DIEŤATOM!


Zdroj: https://citajmesispolu.sk/

 

December - Január

V I A N O Č N Á V Ý Z V A

Koľko políčok sa Ti podarí splniť do Vianoc a počas vianočných prázdnin?

November

PESNIČKA TI POMÔŽE ....
... ALEBO VYBRANÉ SLOVÁ HRAVO

By, aby a keby, bylina a bystrý býk,
chceli bývať všetci spolu, nemohlo to byť.
V byte, bývať, nábytok, nie kobyla, dobytok,
obyčajne je to u nás taký dobrý zvyk.

Pyšný sa pýta, prečo pytliak pyká,
Zver pyskom žuje, kopytami vykopáva pýr.

My sme mysleli, že zamykáme myš,
myseľ sa však mýliť môže,
hmýriť sa môže hmyz.

Priemyselným mydlom umývajú, žmýkajú,
keď si ruky namydlíme, tak sa šmýkajú.

Sýty syn sype sýkorkám v zime syr.
Syseľ syká od bolesti,
v sychravom čase syčí had.

Rýchla ryba v koryte, s korytnačkou ryžu hrýzla.
Rýpať a ryť pazúrami dokáže aj rys.
Ryšavý strýc s rytierom, dokážu sa skryť,
aby ich nik neuvidel, dokážu sa skryť.

Vy viete výskať, vlk vie vysoko vyť.
Pred vyhňou sa zvyknú stretnúť vydra, vyžla a sova výr.

Jazyk je nástroj reči, ktorým ľudí nazývame, pozývame, prizývane i prezývame.
Niekedy ich vyzývame k činom prospešným, ozýva sa smiech radosti, ďakujeme im.


Podľa: Vybrané slová - YouTube
Autor: Peter Líška

 

Október

TRÉNUJEME PÍSANIE BEZ CERUZKY

Precvičovanie písmen v rôznych materiáloch, ktoré poskytnú proprioceptívnu a hmatovú stimuláciu, podporí lepšie motorické a zrakové zapamätanie si písmenka.


Prinášame preto niekoľko nápadov:
Kukuričná múka na plechu na pečenie, alebo ryža, kukurica, piesok, či granko ako sladká pochúťka –  píšte prstom do nich
písmenká.
Maľujte vodou a píšte písmená na chodník.
Farebné pripínačky do korku – vytvárajte písmená alebo tvary; môžete tiež použiť predlohu na papieri.
Píšte malou špongiou na tabuľu písmená a sledujte, ako pomaly miznú.
Použite penu na holenie na steny vane alebo sprchovacieho kútu. Deťom sa táto aktivita bude páčiť aj počas kúpania. Povzbuďte ich, aby pomocou prstov písali písmená a čísla. Skúste to aj vy.
Vyrobte si písmená z jedla. Vyskúšajte hrozienka, čerešne, orechy, mini – marshmallows, cestoviny alebo čokoládové lupienky.
Vyrábajte písmená z nálepiek. Použite vami napísané písmená ako predlohu a nalepte na ňu nálepky; alebo použite nálepky s písmenami a píšte jednoduché slová.
Vyrábajte písmená z plastelíny. Ak nemáte formičky na vykrajovanie písmen, urobte hada z plastelíny a tvarujte z neho
písmená.
Vytvárajte písmená z kociek (napr. z lega). Použite vašu predlohu písmenka a ukladajte na ňu kocky.
Vyrábajte písmená z chlpatých drôtikov. Tieto materiály sa ľahko ohýbajú a tak deti môžu vytvoriť písmená najlepšie, ako je to pre nich možné.

(Prevzaté podľa: Kids Master Skills)

 

September

AKO ROZVÍJAŤ  PREDČITATEĽSKÚ GRAMOTNOSŤ U DETÍ?

Knihy, ktorých príbehy budú rozvíjať predstavivosť, slovnú zásobu, ale i komunikačné zručnosti detí, sú jednou zo základných edukačných pomôcok.
S rozvojom predčitateľskej gramotnosti je nevyhnutné začať v domácom prostredí,a to už od útleho veku dieťaťa. V prvom rade je potrebné pripraviť také prostredie, ktoré bude dieťa motivovať k samostatnému čítaniu a následnému písaniu.
Prinášame Vám pár tipov, ako vytvoriť takého prostredie:

 • Fotografie dieťaťa, rodiny s napísaným sprievodným textom.
 • Rodinný kalendár sviatkov – môžete si spoločne s dieťaťom vytvoriť zoznam sviatkov rodinných príslušníkov.
 • Kalendár dní, mesiacov, ročných období – spoločne s dieťaťom si môžete vytvoriť kalendár ročných období alebo kalendárnych mesiacov s veľkými ilustráciami, podľa ktorých si dieťa postupne zapamätá jednotlivé názvy.
 • Maľované čítanie – čítanie jednoduchého textu, ktorého niektoré slová budú nahradené obrázkom. Text budete čítať vy a dieťa vždy pomenuje obrázok, ktorý nahrádza slovo textu. Takýto text si môžete aj samy vytvoriť.
 • Tabuľa s kriedami/fixkami – dieťa si na nej môže kresliť a spoločne s ním pomenujte dané kresby.
 • Knihy a časopisy – rôznych žánrov.
 • Hracie kocky s písmenami – pomocou nich sa deti naučia rozpoznávať písmená a tvoriť prvé slová.
 • Spoločné čítanie – napríklad večer na dobrú noc.
zdroj: vedomostidovrecka.sk

 

JÚL, AUGUST,     :    PRÁZDNINOVÁ VÝZVA

Máme za sebou náročné obdobie a pred sebou prázdniny - plné slnka, oddychu a nových zážitkov.

Využime ich naplno a kreatívne, napr. aj s takýmto krásnym a milým nápadom.

Kto sa do tejto výzvy zapojí? :-)

Jún

 

Interpunkčné znamienka

 

 

 

Pri čítaní je dôležitý aj spôsob, akým čítame. Patrí sem prízvuk, vetný dôraz, pauza, rytmus,či dodržiavanie interpunkcie, ktorú deti často nerozlišujú. 

 

Interpunkčné znamienka musia deti najprv vnímať,keď ich čítajú, alebo taktiež ich musia vnímať aj vtedy, keď ich čítame my. 

 

Keď budú vnímať ten rozdiel, že je iné, ak niekomu niečo oznamujeme, alebo rozkazujeme, či keď si niečo želáme, tak potom sa veľmi rýchlo naučia aj názvy viet, či pomenovanie melódií - klesavá, stúpavá.

 

Nechajme preto deti hlavne tvoriť vety. Nech zisťujú, či každú vetu vieme pretransformovať aj do inej. Zapojme do toho tiež aj pohyb.

 

Bodka je čupnutie; výkričník je rovné postavenie s vystretými rukami nad hlavou; pri otázniku vychýlime telo do strany, pokrčíme nohu, jednu ruku dáme vbok a druhú zohneme v lakti a prsty smerujú ku hlave... . 

 

Nememorujme, ale odhaľujme deťom súvislosti aj v rámci jazyka.

 Podľa: https://sk-sk.facebook.com/poruchyucenia/, Katarína Kubasová

Máj

GRAFOMOTORIKA V PREDŠKOLSKOM VEKU

Grafomotorika je veľmi dôležitá, pretože ide o zvládnutie jazyka v grafickej rovine.

Predškoláci sú už zapísaní do škôl, no u mnohých ešte pozorujeme problémy s grafomotorikou.

Grafomotorika nie je iba o kreslení. Zahŕňa niekoľko dôležitých oblastí, ktoré sú potrebné pre dobrý grafický prejav dieťaťa a zvládnutie písania.

A preto musíme tieto oblasti rozvíjať už oveľa skôr, nielen keď dieťa zasadne prvýkrát do školských lavíc.

Ide o  rozvoj hrubej motoriky, vnímania pohybu tela, trupu a končatín, vnímanie rovnováhy, bilaterálnej integrácie, rozvoj taktilného vnímania, vizuomotoriky, motoriky ruky a prstov...  .

Na ktoré dôležité otázky by si mal teda rodič zodpovedať?

ü  Dokáže moje dieťa udržať niekoľko sekúnd rovnováhu, keď stojí na jednej nohe?“

ü  „Dokáže hádzať a chytať loptu (aj menšiu)?“

ü  „Dokáže s loptou driblovať?“

ü  „Zvláda bežné sebaobslužné činnosti bez mojej pomoci?“

ü  „Vie si zaviazať šnúrky alebo aspoň sa o to pokúša?“

ü  „Vie poskladať z papiera, napr. lietadielko, čiapku...?“

ü  „Vie vystrihnúť po čiare nejaký tvar?“

ü  „Vie si ostrúhať ceruzky bez mojej pomoci?

ü  „Spontánne kreslí, len tak pre zábavu?“

ü  „Nakreslí predmety a osoby s detailmi, ktoré sa už podobajú tým skutočným?“

ü  „Chce mi porozprávať o tom, čo nakreslilo?“

ü  „Kreslí výlučne jednou rukou?“

 

Je to len pár otázok ..., ale veľmi dôležitých. Lebo pokiaľ dieťa nie je schopné napr. strihať po čiare, určite bude mať problém s vizuomotorikou. Pokiaľ má dieťa problém pri zapínaní gombíkov, tak určite nemôže mať navodený správny úchop. A mohli by sme takto pokračovať rozobratím všetkých otázok ..., pretože, každá skrýva dôležitú odpoveď!

Ak ste si ako rodičia na väčšinu otázok odpovedali NIE, tak určite treba začať pátrať po príčinách a stanoviť si jasné ciele.

 

V predškolskom veku je dostatok času a priestoru na stimuláciu grafomotoriky.

 

Podľa: www.grafomotorikahravo.sk

 

APRÍL

Domácimi prácami na podporu rozvoja zručností u detí :)
Ak začnete s domácimi povinnosťami u detí včas, pomáhate im rozvíjať nielen zodpovednosť a samostatnosť, ale podporujete u nich rozvoj ešte ďalších vlastností a zručností.

SILA A PROPRIOCEPCIA

 • Vynesenie odpadkov.
 • Umývanie podlahy.
 • Vybratie vecí z práčky a zo sušičky.
 • Vytrhanie buriny v záhrade.
 • Ustlanie si postele.
 • Vyzlečenie posteľných obliečok.
 • Vysávanie.

BILATERÁLNA KOORDINÁCIA

 • Zametanie podlahy.
 • Skladanie čistého prádla.
 • Umývanie riadov.
 • Varenie (hlavne miešanie a prilievanie).

VIZUÁLNE A KOGNITÍVNE ZRUČNOSTI

 • Varenie podľa receptu.
 • Pripravovanie a zbalenie si desiaty do školy.
 • Vyloženie nákupu.
 • Vybratie riadu z umývačky.
 • Prestretie stola.
 • Vybratie prádla z práčky a zo susičky.
 • Spárovanie ponožiek.
 • Nachystanie si oblečenia do školy.

PRECHOD CEZ STREDOVÚ ČIARU

 • Utretie prachu zo stola a z nábytku.
 • Umytie zrkadla.
 • Zametanie a umývanie podlahy.
 • Umytie auta.
 • Hrabanie lístia a jeho vynesenie.

JEMNÁ MOTORIKA A SILA RUKY

 • Umývanie povrchov špongiou alebo handričkou.
 • Skladanie oblečenia.
 • Polievanie kvetín pomocou fľaštičky s postrekovačom.
 • Vyvesenie oblečenia použitím štipcov.

 

MAREC:  TECHNIKY NA PODPORU ČÍTANIA

Čítanie je jednou z najdôležitejších schopností, ktoré by si malo dieťa v prvej triede osvojiť. Umenie čítať a získavať informácie z textu, bude potrebovať počas celého života. Čím skôr má dieťa čítanie zautomatizované, tým skôr sa vie sústrediť na význam textu a čítanie sa tak preň stáva aj zdrojom zábavy a poznania.


Čítanie vieme podporiť aj rôznymi technikami:

 • Technika čítania s čítacím okienkom: Pri strácaní sa v texte môže pomôcť tzv. čítacie okienko. Je to obdĺžnik z tvrdého papiera alebo fólie, ktoré má po stranách niekoľko výrezov. Podľa toho, ako je čitateľ pokročilý, vyberie sa veľkosť otvorov (okien). Text postupne odkrývame. Čitateľ tak vidí v okne iba práve čítané slovo. Ostatné časti textu sú zakryté a dieťa tak nerušia, nemôže očami predbiehať dopredu. Zamedzí sa tak preskakovaniu riadkov u detí s rýchlym, nesprávnym čítaním a hádaním koncoviek. U detí s dvojitým čítaním pre odstránenie spätných očných pohybov a zrýchlenia čítania text postupne zakrývame. Neskôr stačí už len podložka pod riadkom, ktorý dieťa práve číta. Zamedzí sa tak preskakovaniu riadkov
 • Metóda rýchleho postrehovania slabík a slov: Okienko s otvorom v strede prikladáme na text tak, by sa v ňom objavila jedna slabika, alebo slovo na krátku dobu. Potom zakryjeme a dieťa povie, čo videlo. Dieťa globálne zachytí skladbu písmen. Odstránime neúčelné „ ohmatávanie slova.“
 • Tieňované (dublované čítanie): Dospelý číta s dieťaťom tak, že je jedno slovo vpredu. Dieťa ho sleduje a opakuje, ale súčasne i číta text.
 • Striedavé čítanie: Striedame sa v hlasitom čítaní s dieťaťom po slove alebo vete.
 • Precvičovanie obtiažnych miest v texte: Dieťa si rýchlo prebehne očami text a podčiarkne každé slovo, o ktorom má dojem, žeby ho neprečítalo. Čítanie podčiarknutých slov si nacvičí, až potom číta celý text.
 • Predčítavanie: Dospelý predčíta dieťaťu vetu a dieťa ju číta až potom.
 • Čítanie v duete (párové čítanie): Čítame zároveň s dieťaťom.
 • Čítanie poslednej slabiky slova: Táto aktivita upriamuje na koniec slov, ktoré si deti často domýšľajú. Deti nečítajú celé slová, len posledné slabiky.

 

Február

 

UČENIE

 

Vedieť sa učiť, nie je samozrejmosťou!
Aj učiť sa, je potrebné sa naučiť.
Učenie, či už v dištančnej alebo v prezenčnej forme, by malo viesť k nadobúdaniu a k osvojovaniu si nových vedomostí. To je už ale výsledok učenia. No čo je dôležitejšie, a čomu by sme mali venovať viac pozornosti, je samotný PROCES učenia.
Vie sa Vaše dieťa učiť? A keď nie, rozmýšľali ste nad tým, prečo je to tak???
Môže to súvisieť aj so vzťahom dieťaťa k jeho učeniu.
Skúsme preto naučiť deti vnímať učenie takto (viď. obr.):

 

 

Január

BD bd

Minule som Vám odporúčala knihy na čítanie a teraz by som Vám chcela niečo povedať o písmenkách, ktoré môžu robiť deťom na začiatku školskej dochádzky problém a pri čítaní si ich často zamieňajú. Sú to písmená BD a bd. Tiež si ich deti často mýlia aj s písmenom Pp.
Najskôr je dôležité zistiť, či dieťa dokáže tieto písmená rozlíšiť sluchom, napr. v slovách bod, dub, pod,... . Separátne trénovanie nie je veľmi odporúčané. Slová a vety zahrnuté do širšieho kontextu je to, čo pomáha.
Taktiež je dôležité, aby deti porozumeli tomu, ako sa tvoria slová. Môžeme použiť veľmi obľúbené slovo BOD. Je to dokonca aj pojem, takže sa dá využiť v rôznych smeroch. Viete, aké slová môžeme pomocou prípon a predpôn vytvoriť zo slova bod? Napr. bodka, bodliak, bodnúť, dvojbodka,... a i. Dieťa bez nejakého teoretického vysvetľovania je schopné pomocou týchto aktivít porozumieť tvorbe slov, čo výrazne pomôže zrýchliť jeho čítanie. Pretože čítanie je veľmi komplexná aktivita a porozumenie tvorbe slov je jedna z kľúčových schopností.
Môžeme deťom tiež vytvoriť aj rôzne pomôcky na rozlišovanie týchto písmen. Všetky vizuálne pomôcky sú fajn, keď dieťaťu pomáhajú. No nezahlťme ich veľkým množstvom takýchto pomôcok, ale skúsme skôr porozmýšľať, ktoré môžu aj reálne využiť. Každému dieťaťu vyhovuje niečo iné. Veľmi dobré sú aj pomôcky „na vlastnom tele“. Sú najrýchlejšie zapamätateľné, nikdy sa nestratia, deti ich nikdy nezabudnú.

Takže tu Vám ponúkam niekoľko tipov: 

 • Veľké B má dve brušká a keď jedno dáme preč, vznikne malé b.
 • Veľké B je ako babka, má prsia a bruško. Veľké D je ako dedko s veľkým brušiskom.
 • Malé b má bruško dopredu, malé d má zadoček dozadu.
 • Veľké P je ako veľký pes, ktorý má pri strážení hlavu hore, aby všetko dobre videl. Malé p je malý psík, s nožičkou pod čiarou a hlavičkou tesne nad čiarou, ktorý sa ešte len učí strážiť.
 • Jednoduchá pomôcka na rozlíšenie reverzných písmen b-d sa dá vytvoriť pomocou vlastných rúk, z ktorých dieťa naučíme postaviť si pomyselnú „búdu pre psíka“. Ruky pri zovretí štyroch prstov v päsť a vystretom palci vytvárajú grafický tvar písmen b a d. Pomocné slovo „búda“ pomáha dieťaťu fixovať a zapamätať si, ktorá ruka aké z dvoch písmen predstavuje (v poradí, ako sa číta, zľava doprava). Následne dieťa túto pomôcku používa pri čítaní priložením takto zovretých rúk k čítanému slovu.

Búda pre psíka a ďalšie názorné pomôcky, viď. obrázky

  

December          MAĽOVANÉ ČÍTANIE

Blížia sa Vianoce a preto rozmýšľame, čo by mal Ježiško našim deťom doniesť pod stromček.Okrem hračiek, o ktorých majú  deti jasnú predstavu, aké si želajú, je veľmi pekným a vhodným darčekom aj kniha. Pretože...

ČÍTAŤ SA UČÍ ČÍTANÍM.      

Predškoláci sa už pomaly začínajú zaujímať o písmenká. Prváci by už mali zvládnuť prečítať jednoduché texty, no ešte aj veľa druhákov sa s písmenkami až tak neskamarátilo. Je preto veľmi dôležité, aby deti mali dostatok príležitostí čítať hneď od začiatku školskej dochádzky.
Texty v šlabikároch sú veľmi jednoduché a deti sa ich rýchlo naučia aj naspamäť. Je preto dobré, začať čítať čo najskôr aj iné texty a veľa s textom pracovať. Pracovať so slovami, upriamovať pozornosť detí na predpony a prípony slov, či skúšať tvoriť nové slová – synonymá.
Určite odporúčam čítať MAĽOVANÉ ČÍTANIE. Napr. Opice nezbednice či Mravček zvedavček a iné príbehy. Okrem trénovanie čítania je takéto čítanie výborné aj v tom, že deti musia obrázky vedieť dať do správneho tvaru, čo môže byť pre niektoré, hlavne pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, aj veľmi náročné. Prepojenie obrázkov a príbehu pomáha tiež deťom precvičovať a rozvíjať slovnú zásobu a ilustrácie v nich podporia zmysel pre estetiku. Pre menšie deti sú vhodné texty písané len veľkými písmenami, napr. Rozprávky pre najmenších. Pre väčšiu zábavu môžete skúsiť ČÍTANIE S NÁLEPKAMI, kde deti na miesta obrázkov lepia aj nálepky.
Taktiež odporúčam SLABIKOVANÉ ROZPRÁVKY s Ezopovými bájkami. Deti sa učia čítať osvedčenou metódou slabikovania, vďaka čomu zážitok z úspechu prichádza skôr. Slabikovanie, okrem toho, že zohráva dôležitú úlohu aj v osvojovaní si zručnosti písania, pomáha v osvojení si správnej techniky čítania, aby dieťa nemlelo, aby nevynechávalo prípony slov a aby si ľahko poradilo aj s dlhšími vetnými členmi.
Pevne verím, že aj pri takýchto milých knižkách, strávia radostné chvíle tak deti, ktoré sa práve učia čítať, ako aj deti, ktoré už čítajú samostatne.

 
 
 
November

AKTIVITY NA ROZVOJ GRAFOMOTORIKY A PODPORU SPRÁVNEHO ÚCHOPU

Minulý mesiac sme si ukázali správne držanie ceruzky a teraz si povieme o aktivitách, ktoré nám k tomu pomôžu.
 
Rozvíjanie HRUBEJ motoriky
Pred písaním je vhodné prevádzať cvičenia horných končatín (rúk) s cieľom uvoľnenia ramenného pletenca. Ak totiž nie je uvoľnenie celej ruky a ramenného pletenca dostatočné, písanie je kŕčovité, dieťa príliš zviera a tlačí na písací nástroj (pero, ceruzka...), písmo nie je plynulé, ruka čoskoro začne bolieť, dieťa je unavené, stráca záujem o prácu. Počas písania je
vhodné zaraďovať aj cvičenia zamerané na precvičenie celého tela, svalov krku a trupu.
 
Cvičenia horných končatín: mávanie, krúženie ramenami, napodobňovanie sekania, plávania, lietania, striedavé upaženie (roztiahnutie oboch, vystretých rúk do strán) a vzpaženie (vystretie oboch celých rúk nad hlavu, vedľa seba), krúženie predlaktím (navíjanie vlny na klbko, miešanie polievky).

Cvičenia pohybov dlaní: krúženie dlaňami, mávanie, kývanie, tlačenie dlaňami proti sebe a následné uvoľnenie tlaku, tlieskanie, plieskanie (o kolená), zatváranie a otváranie dlaní, striedanie úderov dlaní a pästí o podložku.

Rozvíjanie JEMNEJ motoriky
Na rozvíjanie jemnej motoriky slúži celá škála rôznych cvičení, ktoré je možné prevádzať aj v rámci iných činností. Na rozvoj jemnej motoriky (drobné pohyby ruky a prstov) sú vhodné aj: modelovanie, miesenie, strihanie, lepenie, vytrhávanie a skladanie papiera, navliekanie korálok, maľovanie.
 
Cvičenia zamerané na pohyby prstov: tieňové prstové hry, klopkanie prstami o podložku, napodobňovanie dažďa, sneženia, strihania (nožničky), hry na klavír, stláčanie štipca medzi palcom a jednotlivými prstami, krúženie prstami, mávanie prstami, vzájomné dotýkanie sa prstami oboch rúk s aj bez zrakovej kontroly, postupné dotýkanie sa palca s inými prstami, dotyk špičkami prstov o seba, opakovaný dotyk palca a ukazováka bruškami, napodobňovanie písmena O, C, či urobenie zobáčika z palca a ukazováka.
 
 
 Október

Správne držanie ceruzky

Správny úchop písadla je tzv. „štipkový“ úchop. Tvoria ho palec, ukazovák a prostredník.
Ceruzka leží na poslednom článku prostredníka. Zhora ju pridržiava bruško palca a bruško ukazováka. Palec je v opozícii oproti ostatným prstom. Celá ruka aj prsty sú uvoľnené. Nezvierajú ceruzku kŕčovito. Ukazovák nesmie byť prehnutý. Hrot ceruzky musí smerovať k ramenu. Všetky ostatné držania ceruzky sú nesprávne. Je dôležité, aby si dieťa pred písaním/ kreslením ruku vždy uvoľnilo. Úchop je fyziologická záležitosť. Vyvíja sa v etapách, až do 7. roku veku dieťaťa. K správnemu
úchopu by dieťa malo dozrieť prirodzene. Je preto potrebné zaraďovať rôzne aktivity smerujúce k rozvoju grafomotoriky a podporu správneho úchopu, o ktorým si povieme nabudúce. A ako má teda ten správny „štipkový“ úchop vyzerať? Pomôcť môže aj takáto básnička. :)

Motivačná básnička na správne držanie.
Položíme si ceruzku na stôl a začíname.

Jeden, dva, tri rôčky mám. (palcom, ukazovákom a prostredníkom ukážem tri; zvyšné dva prsty – prstenník a malíček zostanú ohnuté dovnútra dlane. Môžu zvierať fazuľku.
 
Ceruzku do rúčky dám.
 
Palcom a ukazovákom ju chytím za hrot špicatý. (nie úplne pri hrote, ani nie príliš ďaleko od spodného konca ceruzky; palec a ukazovák by mali tvoriť kvapku. Medzi hrotom ceruzky a prstom by mali byť asi 2 cm. Problém s výškou úchopu môžeme vyriešiť jednoducho – na ceruzku navlečieme tenkú gumičku.). Druhou rukou ju otočím a položím do jamky, (okraj dlane medzi palcom a ukazovákom, t.j. spodná časť kvapky). Najvyšší prštek zospodu dám. (prostredník, ktorý sa dotýka ceruzky na mieste vedľa nechtu).
 
Teraz to už správne mám.
 
 
 
 
September

Správne sedenie

S novým začiatkom školského roka zasadnú prvýkrát do školských lavíc mnohí prváčikovia a taktiež sa z niektorých malých detičiek stanú už veľkí škôlkári. V škôlke pri kreslení a v škole pri písaní je dôležité osvojiť si aj správne návyky sedenia:
- Dieťa sedí na celom sedadle stoličky tak, aby sa nehrbilo. Nohy má celou svojou plochou na podlahe, aby sa rôzne nekrútilo. Päty sú pod kolenami. Kolená by mali byť od seba na šírku dvoch detských pästičiek.
- Trup tela je mierne naklonený dopredu, ale hrudník sa nedotýka písacej dosky (stola, lavice). Je od nej vzdialený približne 3 až 5 cm, čo je asi šírka detskej dlane. Predlaktia sú voľne opreté o písaciu dosku. Lakte sú v správnej polohe, ak mierne presahujú okraj písacej dosky a sú nepatrne vzdialené od tela.
- Hlava je mierne naklonená nad písankou (zošitom, papierom). Oči sú od písanky vzdialené približne 30 až 35 cm. Vzdialenosť si deti prakticky nacvičia tak, že sa dotknú písacej dosky lakťom a ukazováky oboch rúk položia pod očné viečka po obidvoch stranách tváre.
- Písanka je celou plochou na písacej doske. Pri písaní zviera so spodným okrajom písacej dosky uhol 15 až 25 stupňov.
 
   
 
 
 
 
 
Júl – august

LETNÉ HRY

Je tu leto, ktoré nás ťahá von, do sveta. No tento rok je trochu iný, svet je pre nás viac vzdialenejší.
Prinášame Vám preto niekoľko tipov na letné hry a aktivity s deťmi, ktoré im v mnohom pomôžu.

1. Skákanie cez švihadlo. Točením švihadla si dieťa rozvíja pohyblivosť zápästia. Uvoľnené a dobre rozhýbané zápästie je predpokladom pre plynulé písanie.
2. Obruč hula hop. Podporuje celkovú koordináciu pohybu, rovnováhu, vnímanie vlastnej polohy tela v priestore. Točenie obruče okolo pása, nôh, rúk; preliezanie cez obruč v rôznej výške (napr. aj s miskou vody), bez toho, aby sa dieťa obruče dotklo; či hádzanie loptičky cez obruč z rôznej vzdialenosti.
3. Spoločenská hra Twister. Táto hra je výborná na podporu rovnováhy, uvedomenie si pozície tela v priestore a pohybu v priestore. Dieťa si musí rozmyslieť a naplánovať, ako sa postaví na jednotlivé farby, aby sa udržalo a nespadlo.
4. Hra s lietajúcim tanierom. Touto aktivitou sa zlepšuje obratnosť celej ruky, taktiež sa podporuje vizuomotorika a reakčná schopnosť dieťaťa – dieťa si musí „naplánovať“, akou silou tanier hodí.
5. Kreslenie kriedami na chodník/betón. Je to výborný priestor na rozvoj grafomotoriky, lebo je bezohraničenia. Dieťa môže kresliť v rôznej polohe (sedí, čupí, leží, stojí), čím sa mu mení ťažiskoa rozvíja sa tým celá koordinácia tela, zväčšuje sa kĺbový rozsah pohybu ruky, aj jej celková hybnosť. Keď kriedy polámeme, dieťa