Moja činnosť

 
 
LOGÓPÉDIA VESELO, HRAVO A EFEKTÍVNE
 
V našom Súkromnom centre poradenstva a prevencie poskytujeme logopedickú starostlivosť deťom
od 0 – do 15 rokov.

   

Logopedické služby:


DIAGNOSTIKA

  • Zisťujeme úroveň komunikačnej a jazykovej schopnosti Vášho dieťaťa pomocou základného logopedického vyšetrenia.
  • V logopedickej poradni využívame moderné testové batérie TEKOS I, TEKOS II, Strassmeier, H-S-E-T na diagnostiku OVR, prípadne Vývinovej jazykovej poruchy. .
  • Neplynulusti v reči a zajakavosť diagnostikujeme integratívnym prístupom podľa V. Lechtu.
  • Poskytujeme logopedickú depistáž na materských školách. TERAPIA
  • Terapeutické sedenia poskytujeme deťom s dysláliou, OVR, VJP, zajakavosťou, symptomatickými poruchami reči.
  • Logopedická poradňa je vybavená modernými počítačovými programami: MENTIO, DETSKÝ KÚTIK 1,2,3,4,5, JAZYK A REČ, LUCINKA PUSINKA – škola výslovnosti a iné.
  • Intervencie prebiehajú individuálnou ale aj skupinovou formou.
  • Máme certifikát na : Tréning fonematického uvedomovania podľa B.D. Eľkonina.
  • Realizujeme metodiku: Zajko Japi na podporu oromotoriky u detí predškolského veku, StiFoR - stimulácia fonetického repertoáru.