Moja činnosť

LOGÓPÉDIA VESELO, HRAVO A EFEKTÍVNE
 

V našom súkromnom centre špeciálno pedagogického poradenstva poskytujeme logopedickú starostlivosť deťom od 0 – do 15 rokov.

    

Logopedické služby:

DIAGNOSTIKA

 • zisťujeme úroveň komunikačnej a jazykovej schopnosti Vášho dieťaťa pomocou základného logopedického vyšetrenia
 • v logopedickej poradni využívame moderné testové batérie TEKOS I, TEKOS II, Straaameier , H-S-E-T na diagnostiku OVR, prípadne NVR, vývinovej dysfázie
 • neplynulusti v reči a zajakavosť diagnostikujeme integratívnym prístupom podľa V. Lechtu
 • poskytujeme logopedickú depistáž na materských školách

TERAPIA

 • terapeutické sediania poskytujeme deťom s dysláliou, OVR, NVR – vývinovou dysfáziou, zajakavosťou, symptomatickými poruchami reči
 • logopedická poradńa je vybavená modernými počítačovými programami: MENTIO, DETSKÝ KÚTIK 1,2,3,4,5, JAZYK A REČ, LUCINKA PUSINKA – škola výslovnosti
 • intervencie prebiehajú individuálnou ale aj skupinovou formou
 • máme certifikát na : Tréning fonematického uvedomovania podľa B.D. Eľkonina
 • realizujeme metodiku: Zajko Japi na podporu oromotoriky u detí predškolského veku.

Pracovná doba:                                   Kontakt:

 • P: od 7.00 – 15.30 hod.       Tel. : 0944 985 061
 • U: od 7.00 – 15.30 hod.       Mail. : scspp.bb@gmail.com
 • S: od 7.00 – 15.30 hod.
 • Š: od 7.00 – 15.30 hod. 
 • P: od 7.00 – 15.30 hod.