Detské centrum Banská Bystrica - Stadetore n.o.

Milé naše detičky.

Na najbližší školský rok 2021/2022 pre vás pripravujeme takýto program, ktorý budeme samozrejme upravovať podľa aktuálnej situácie. 

zima..

A jar 2022 :)

 


Klopi, klopi brána,

otváraj sa zrána.

Ide detí ako smetí,

do školičky každé letí.

Klopi, klopi, brána,

otváraj sa zrána.

 

Milí rodičia a naše nové ,,Očká"!

 

Dávame Vám do pozornosti informácie, ktoré sa týkajú začiatku školského roku v našej SŠMŠ.

Nový školský rok začína 2.9.2021.


Otvorenie SŠMŠ je od 7:00 hod., kedy prebieha preberanie detí od rodičov.
Zoznamy novoprijatých detí a ich rozdelenie do tried sú vyvesené na dverách SŠMŠ a pani učiteľky Vás budú priebežne usmerňovať.

Z dôvodu ochrany zdravia je potrebné dodržiavať opatrenia RÚVZ zverejnené z médií a taktiež pri vstupoch do budovy SŠMŠ i jednotlivých tried.


V prvý deň je potrebné dieťaťu do SŠMŠ priniesť:
- papučky,

- rúško,

- kefka a pohárik na kefku,

- pyžamo,

- náhradné oblečenie,

- hrebeň (dievčatá).


Namiesto uteráčikov sa momentálne používajú jednorázové papierové utierky. Nosiť si z domu svoje hračky, je do odvolania zakázané. Tiež prosíme rodičov, aby deťom zatiaľ nedávali ani svoje fľaše na pitie. Detičky majú zabezpečený pravidelný pitný režim počas celého dňa.

Zoznam ostatných vecí a ďalších informácií bude priebežne dopĺňaný pani učiteľkami. Je potrebné sledovať oznamy na webovej stránke a informácie na nástenkách v SŠMŠ. Ak sa tam nedozviete to, čo potrebujete vedieť, pani učiteľky Vám vždy rady poradia a pomôžu.


V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť ho zo stavy. Viac informácií v sekcii
Jedáleň – Stravovanie v SŠMŠ, alebo na oznamovej tabuli v  SŠMŠ.


Odovzdávanie detí rodičom prebieha do 16:30 hod.
Nástupom dieťaťa do škôlky nastáva zmena v živote dieťaťa, ale i v živote rodičov.
Škôlka je pre dieťa ďalším krokom na ceste k samostatnosti.

Tešíme sa na Vás! :)

 

Kolektív SŠMŠ sa teší na nový školský rok 2021/2022

 


Zo škôlkárov sa vraj stanú o chvíľočku žiaci,

rozlúčiť sa preto patrí milí predškoláci. 

 


Tento krátky pozdrav letí,

všetkým deťom ku DŇU DETÍ.

Nech na vašej tvári iba úsmev žiari,

a v srdiečku šťastie každým dňom len rastie.

 

Krásny MDD vám prajú vaše pani učiteľky, ktoré sa na vás milé detičky tešia každý deň. ❤️


 

 

Milí rodičia! 

V mesiaci máj prebiehajú zápisy do všetkých materských škôl, medzi ktorými nie je výnimkou ani naša SŠMŠ.

Avšak súčasné epidemiologické opatrenia neschvaľujú "Deň otvorených dverí", preto Vás u nás nemôžeme privítať, previezť Vás našimi priestormi, ukázať pomôcky, či pochváliť sa areálom plným kvetinových záhonov a iných prírodných krás, ktoré sme vytvorili v rámci projektu Zelená škola.


Prosíme Vás, ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa chodu našej špeciálnej materskej školy, volajte pani riaditeľke (048/423 09 08), ktorá Vám rada odpovie.

Tešíme sa na Vás v septembri!

 

Informácie pre rodičov o zápise detí do 1. ročníka počas COVID-19 nájdete v sekcii Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

 

Potrebujete viac nápadov? klikajte na www.kamsdetmi.sk :)

 

Prezentácia Súkromnej špeciálnej materskej školy TU: stiahnuť

 

Nezisková organizácia STADETORE prevádzkuje od roku 2009 Špeciálnu materskú školu, Domov sociálnych služieb  a od roku 2011 aj Detské centrum Miláčik na Slnečnej ulici v Banskej Bystrici.  

Stadetore n.o. sa snaží byť stále dynamickou organizáciou, ktorá hľadá stále nové prostriedky pre zlepšovanie podmienok pre deti rôznej vekovej kategórie s rôznymi individuálnymi potrebami. 2% dane predstavujú pre nás nové možnosti ako zlepšovať prostredie pre Vaše deti. Budeme veľmi radi, ak 2% z dane venujete Stadetore n.o., ktorá zastrešuje Súkromnú špeciálnu materskú školu pre deti s poruchou binokulárneho videnia, Domov sociálnych služieb Slniečko pre deti s kombinovaným zdravotným znevýhodnením a Detské centrum Miláčik. Váš záujem a potreby Vašich detí sú pre nás prioritou.

Prostriedky plánujeme použiť  hlavne na nákup hračiek,  moderných didaktických pomôcok, prípadne nového detského nábytku.

Do Súkromnej špeciálnej materskej školy "Očko" a Domova sociálnych služieb "Slniečko" prichádzajú deti so zdravotným znevýhodnením, aby sa kolektív pedagógov, odborných zamestnancov, zdravotníckych zamestnancov snažil odstrániť, eliminovať a korigovať zdravotné znevýhodnenie a viesť výchovno- vzdelávací proces v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.

Cesta tohoto zariadenia však bola tŕnistá a dnešnú podobu získalo len vďaka odhodlaniu, prosociálnosti a cieľavedomosti ľudí, ktorí stáli o zachovanie vtedajšieho očného a rehabilitačného sanatória.

Možno už iba málokto si spomenie na situáciu v roku 2008, kedy rodičia detí prežívali ťažké časy. Práve v septembri 2008 vrcholila dráma súvisiaca s plánovaným zrušením Očného a rehabilitačného sanatória na Slnečnej 34, kde dlhodobo poskytovali odbornú starostlivosť deťom s poruchami binokulárneho videnia  a pohybového ústrojenstva. Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník objektu kvôli problémom s financovaním ďalšej prevádzky sanatórium zrušil.

Od roku 2009 zastrešuje nezisková organizácia STADETORE n. o. založená 12.novembra 2008 ako právny subjekt na návrh zakladateľov podľa ust.§ 11 ods. 1 zákona NR SR č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecné prospešné služby, ktoré v druhovom členení predstavujú : poskytovanie sociálnej pomoci, služby zdravotníckej starostlivosti, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Centrum Očko a Slniečko

O deti sa dnes stará odborný personál (zdravotné sestry, špeciálni pedagógovia, logopéd, sociálny pracovník) v Špeciálnej súkromnej materskej škole „Očko“ (deti s poruchou binokulárneho videnia) a v Domove sociálnych služieb „Slniečko“ (deti od 2-8 rokov odkázané na pomoc inej osoby). Práca tu nie je obyčajným zamestnaním, ale najmä poslaním. V súčasnosti poskytujú komplexnú starostlivosť viac ako 40 deťom, ktoré zariadenie navštevujú na základe odporúčania odborníka, najčastejšie oftalmológa, neurológa  alebo fyziatra.

K zariadeniam pribudlo v roku 2011 aj Detské centrum Miláčik, kde je vytvorené nové, príjemné prostredie pre deti, ktoré nemajú zdravotné znevýhodnenie .

Každoročne zariadenie modernizujeme, skvalitňujeme a spríjemňujeme. Pôvodné zariadenie totiž bolo priam zavalené starším vybavením, ktoré si už svoje "odslúžilo". Vymenili sme podlahy, koberce, záclony, komplet vybavenie tried, postieľky, periny, bielizeň, ale aj detský riad a o hračkách a pomôckach ani nehovoriac. Obidve triedy v očnej časti sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré skvalitňujú výchovno- vzdelávací proces a využívajú sa tiež na pleoptické cvičenia. Deti cvičia vo vynovenej telocvični.

Dôležitá pri terapii je aj spolupráca s rodičmi. Rodičia veľmi radi a ochotne   komunikujú s personálom, zúčastňujú sa na spoločných aktivitách zariadenia a vždy s plným nasadením pomáhajú pri aktivitách DŇA DOBROVOĽNÍCTVA.

Ďalšie užitočné informácie získate aj na: www.zdraveocko.sk