Moja činnosť

 
PSYCHOLÓGIA S RADOSŤOU A LÁSKOU
 
V našom Súkromnom centre poradenstva a prevencie poskytujeme psychologickú starostlivosť deťom od 0 – do 15 rokov.


Psychologické služby:


DIAGNOSTIKA

  • Zisťujeme úroveň všeobecných rozumových schopností Vášho dieťaťa pomocou základného psychologického vyšetrenia s využitím moderných testových batérií ako Stanford-Binetova inteligenčná škála, WISC-III, neverbálny test inteligencie SON-R určený deťom s NKS.
  • Posudzujeme pozornosť a správanie dieťaťa za pomoci moderných psychodiagnostických metód.
  • Diagnostikujeme osobnosť a emocionalitu dieťaťa, medziľudské vzťahy a sociálny vývin.
  • Školskú zrelosť diagnostikujeme pomocou neverbálneho testu Göppingen a pomocou Testu školskej pripravenosti
  • Poskytujeme psychologickú depistáž (orientačné overovanie osobnostného rozvoja) na materských školách
  • Zisťujeme laterálnu preferenciu za pomoci Testu laterality a Skúšky laterality

INTERVENCIA

  • Sedenia poskytujeme deťom s poruchami pozornosti, celým spektrom emocionálnych, osobnostných a psychosomatických problémov.
  • SCPP je vybavené moderným počítačovým programom: emWavePro – systém na redukciu stresu, osobnú rovnováhu, optimálny výkon a osobnostný rast.
  • Intervencie prebiehajú individuálnou formou.
  • Realizujeme prednášky pre rodičov a pedagogických zamestnancov z oblasti školskej zrelosti.