Poradenstvo

JÚN

Rozlišujeme tvarovo podobné písmená

Aj skúsenému čitateľovi sa môže stať, že si pri čítaní zamení niektoré písmená a prečíta ich nesprávne. V procese osvojovania si písania a čítania dochádza k týmto chybám častejšie. Je preto dôležité, aby sme u začínajúceho čitateľa podporili správnu fixáciu nových písmen. Pomerne často dochádza k zámenám tvarovo podobných písmen b-d-p, m-n, k-h, a-s, a-o. Ako môžeme trénovať rozlišovanie a upevňovanie týchto písmen u mladších žiakov? Uvádzame niekoľko tipov:

 • vyvodzovanie/znovuvyvodzovanie: písmeno spojíme s obrázkom, prípadne aj s citoslovcom (napr. b– bubon – bum-bum...). Postupne dieťa oboznámime s rôznymi formami prevedenia písmena (malétlačené, veľké tlačené, malé písané, veľké písané).
 • dieťa môže písmeno vymodelovať z plastelíny, vyskladať z kamienkov, vymaľovať, tlesknúť pri identifikovaní hlásky v slove (vrámci riekanky, básne...) atp. Takto sa preň písmeno stane konkrétnejším, vytvorí si aj inú ako vizuálnu predstavu, hľadanie a pomenovanie predmetov začínajúcich na dané písmeno a následný zápis slova (budík, balkón, brána...),
 • hľadanie daného písmena v novinovom článku (krúžkovanie písmen, krúžkovanie slov obsahujúcich dané písmeno...),
 • v skupine rôznych „pomiešaných“ písmen, dieťa zakrúžkuje napr. všetky písmená b,
 • spájanie tlačeného a písaného tvaru písmena,
 • skladanie slova z „rozhádzaných“ písmen,
 • doplňovanie písmena do slov,
 • odpis a prepis slov...

Fixujeme vždy iba jedno písmeno. Až keď je fixované, prechádzame na druhé. Keď je fixované aj to,
môžeme precvičovať obidve písmená naraz. Písmeno trénujeme najskôr izolovane, potom v slabikách,
následne v slovách. Tieto aktivity robíme s dieťaťom hravou formou asi 15 minút denne.

 

MÁJ

STOVKOVÁ TABUĽKA

Práca so stovkovou tabuľkou napomáha pri osvojovaní a upevňovaní si matematických
schopností dieťaťa v prvom stupni ZŠ. Môžeme s ňou pracovať rôzne, individuálne aj
skupinovo. Pre inšpiráciu ponúkame niekoľko aktivít:
- Puzzle: Vytlačenú tabuľku rozstriháme na jednotlivé políčka. Úlohou dieťaťa je
tabuľku opäť poskladať. Správnosť si dieťa skontroluje samo podľa
predtlačenej tabuľky.
- Hľadanie čísel: Potrebujeme tabuľku a číselné štvorčeky z rozstrihanej tabuľky.
Hru môžu hrať viacerí hráči. Hráči si po jednom ťahajú štvorčeky z číslami
a hľadajú ich miesto v tabuľke.
- Vyfarbovanie: Inštruujeme dieťa, aby vyfarbovalo napríklad každé piate číslo
(políčko).
Takýmto spôsobom je možné dieťaťu vizualizovať číselný rad do 100, a tým mu uľahčiť
orientáciu v ňom, a tiež priblížiť niektoré matematické operácie (porovnávanie,
sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie).

APRÍL 2018

 

Správny úchop a tlak na podložku pri písaní a kreslení

 

(dieťa vo veku 4,5-6 rokov)

 

Nácvik správneho úchopu grafického materiálu je jednoduchší ako odúčanie od nevhodných návykov v neskoršom veku. S tréningom správneho úchopu pera, či ceruzky je preto vhodné začať už pred nástupom do školy. Môže sa tým predísť prípadným ťažkostiam, ktoré by dieťaťu mohol nesprávny úchop spôsobovať (napríklad bolesť ruky, rýchlejšia unaviteľnosť pri písaní, neúhľadné písmo, nechuť k písaniu alebo kresleniu, neschopnosť vizuálnej predstavy písmenka...).
Pred samotným písaním, či kreslením je potrebné pripraviť ruku dieťaťa na túto činnosť. Pre inšpiráciu prípravných a uvoľňovacích cvičení môžeme uviesť napríklad „kreslenie“ veľkých tvarov do vzduchu (kruhy, osmičky...), maľovanie prstovými farbami po veľkých plochách, „písanie“ do piesku, navliekanie korálikov, modelovanie z plastelíny, strihanie...

Nácvik správneho úchopu:

Dieťa vyzveme, aby otočilo ruku dlaňou nahor. Vložíme mu tam fazuľku (alebo papierovú guličku) tak, aby ju mohlo pridržať malíčkom a prsteníkom. Ostatné prsty sú vystreté. Potom dieťa otočí takto pripravenú ruku smerom k podložke, na ktorej sú rozsypané fazuľky (papierové guličky, iné drobné predmety) a snaží sa troma prstami pozbierať tieto predmety (prípadne vytvoriť z nich obraz, stavbu, roztriediť ich na kôpky...).

Správny úchop grafického materiálu:

Ruka aj prsty sú uvoľnené, ceruzku nezvierajú kŕčovito, úchop by mal byť pre dieťa pohodlný. Palec drží, prostredníček podopiera a ukazovák je položený zľahka hore. Horná časť ceruzky leží medzi ukazovákom a palcom.

 

Pri písaní je dôležitý aj primeraný tlak na podložku. Ak dieťa nemá dostatočne uvoľnenú ruku, môže sa stať, že bude príliš tlačiť perom, či ceruzkou. Pre nácvik správneho tlaku písacej potreby na podložku sa odporúča napríklad maľba štetcom. Pri tejto aktivite je veľmi dobre viditeľná stopa, ktorú zanecháva štetec na papieri. Ak je stopa plynulá a štetinky štetca sa neprehýbajú, prítlak je primeraný.

Použitá literatúra: https://www.rodinka.sk/predskolak/predskolak/7-tipov- na-podporu- spravneho-drzania-ceruzky/

 

MAREC 2018Cvičenie pre dysgrafikov

Keď sa pozrieme na písmo detí s dysgrafiou, jedným zo symptómov, ktorý sa
v písomnom prejave objavuje, je nesprávne spájanie jednotlivých písmen v slove.
A to často až do takej miery, že nie je možné rozlíšiť, aké písmená vôbec dieťa
chcelo spojiť.
Tu sa vráťme o krôčik späť a to prostredníctvom nasledujúceho cvičenia:
Úlohou dieťaťa je prepisovať text po písmenách do tajničkových okienok. Vďaka
tomu zistíme úroveň zvládnutia jednotlivých písmen. Ak má dieťa tvary písmen
správne zvládnuté, môžeme prejsť na konkrétne spoje dvoch písmen.

 

 

 

Február 2018

Zasa básnička... 

Medzi žiakmi s poruchami učenia sú nezriedka deti, ktoré majú problém s pamäťovým učením básničky, pesničky a podobne.Dôvodom, prečo si niektoré deti osvoja tieto útvary slovesnosti skôr a iné pri nich presedia hodiny, je rozdiel v kvalite sluchovej pamäti.Básne sú založené na určitom slede zvuku reči, rytmu striedania dlhých a krátkych slabík, prízvuku, zvukovej zhody a navyše s určitým významovým obsahom.U detí, ktoré majú procesy auditíneho vnímania narušené, t.j. ich sluchové centrum v mozgu pracuje iným spôsobom, než u bežných detí, je vhodné podporiť učenie spamäti motorickým znázorňovaním významu básne.

Odporúčanie: keď sa s dieťaťom učíte báseň, sprevádzajte ju pantomimicky, učte sa postojačky, nebojte sa veľkých gest. Je väčšia pravdepodobnosť, že si dieťa báseň osvojí skôr a spoľahlivejšie.

Január 2018 

 

Netradičná pomôcka pre osoby s vývinovými poruchami učenia 

 

 Výskumy ukazujú, že osoby, u ktorých sa objavujú ťažkosti v oblasti písaného jazyka, sú naopak, často nadané výtvarne, majú dobrú priestorovú predstavivosť a obrazovú fantáziu. To, čo počujú alebo čítajú, si predstavujú v obrazoch, dokonca veľmi živých, detailných a komplexných, a to najmä pokiaľ ide o konkrétne predmety. (video)

Keď toto nadanie u seba objavia, nielenže na ňom môžu stavať svoju zručnosť a schopnosti (sú medzi nimi architekti, sochári, rezbári, tvorcovia objektívneho umenia a pod.), ale môžu ho tiež použiť ako kompenzačný mechanizmus pri riešení svojich ťažkostí s písaním a čítaním.  

 

Ich potrebou je konkretizácia abstraktného. Písmo je niečo abstraktné, preto im nepomáha napísané slovo. Ak majú ťažkosť so zapamätaním, ako sa píše nejaké slovo, odporúčame:

 VYMODELOVAŤ SLOVO Z PLASTELÍNY.

Nemyslí sa však modelovanie slova po písmenkách, ale model vyjadrenia toho, ako by slovo vyzeralo, keby bolo postavou. (keď poviem dieťaťu „vymodeluj strom“, začne modelovať kmeň s korunou a možno pridá aj jabĺčka, a nie S-T-R-O-M z plastelíny). Tento vymodelovaný útvar si dieťa môže poprezerať z rôznych strán, môže s ním manipulovať a tak preň abstraktný pojem nadobúda konkrétne črty, čo uľahčí jeho porozumenie a myšlienkovú manipuláciu s ním. 

 

 1. zvoľte abstraktné slovo, napr. „prečo“

 2. uveďte dieťaťu niekoľko viet, ktoré obsahujú toto slovo (pochopenie v kontexte)

 3. dieťa vytvorí vety s „prečo“

 4. dieťa vyberie farbu, v ktorej si slovo predstavuje

 5. dieťa modeluje tvar pojmu: „Ako si predstavuje slovo PREČO, keby malo telo?“

 6. k útvaru pripojíme tabuľku s nápisom „PREČO“

 7. dieťa si vyskúša napísať slovo písmenami

 8. podobne postupujeme pri ďalších abstraktných slovách

 9. krátke príbehy je možné celé vymodelovať z plastelíny. Pokiaľ ide o slovo, v ktorom je Y/I, tiež môžeme dieťa inštruovať, aby vymyslelo rozlišovací znak pre Y/I – napr. keď obsahuje Y, bude mať slovo čiapočku – kamienok... 

  (prebraté z nemeckých terapeutických postupov) 

 

December 2017

Orientácia v texte

Čitateľská zručnosť je jednou z školských zručností. Rozpoznanie písmena, priradenie zodpovedajúceho zvuku a spájanie týchto zvukov do slov sa pretaví do vyspelého čítania, ktoré je globalizovanejšie, automatickejšie. Súčasťou zrelého čítania je aj schopnosť porozumieť textu a orientovať sa v ňom.

Orientáciou v texte sa myslí rýchle vyhľadanie daného vetného celku, v čom sa odrážajú schopnosti priestorovej pamäti, seriality, vizuálnej diskriminácie atď.

Precvičujte s dieťaťom, túto schopnosť vyhľadávaním vami určenej vety v texte. Zadanú vetu z textu môže následne ukázať, podčiarknuť alebo prepísať. 

Schopnosť šikovnej orientácie v texte pomáha v mnohých oblastiach života, kde sa stretávame s písaným slovom.

NOVEMBER           Neúspešný, ale nie nešťastný
 
Škola je jedným z dvoch najdôležitejších sociálnych prostredí dieťaťa a je ním až do dospelosti. Deti, ktoré sú pre rôzne poruchy v škole neúpešné, sa často cítia menejcenné a tento pocit sa s nimi ťahá po celú dobu, kým školu navštevujú, pretrváva dokonca aj v dospelosti. Tí, ktorí nemajú oporu v hlavnom sociálnom prostredí, ktorým je rodina, sa nezriedka uchyľujú v mladosti a dopelosti k asociálnym činom. Preto je nevyhnutné, aby napriek neúpechom v škole sa dieťa nestalo nešťastným. Pomôžte mu nájsť pozitívny záujem, činnosť, zručnosť, v ktorej zažije úspech ako protiváhu k školskému neúspechu.

 

Záver:

ak sa Vášmu dieťaťu v škole nedarí, hľadajte,

v čom by sa mu mohlo dariť.

Je to šport? Hranie na hudobný nástroj? Umelecká aktivita? Technická zručnosť?

Dajte mu zažiť úspech a s ním spojený pocit šťastia a osobnej hodnoty.

 

OKTÓBER                                    DIEŤA, KTORÉ SA NEHRÁ

 

Typickou činnosťou detského veku je hra. Deti svoju hru berú ako „prácu“, skutočnú činnosť, na ktorú sa treba sústrediť a ktorá má veľký význam, nie je pre nich len márnením času. Je to pravda. Detská hra je významná aktivita, pri ktorej sú rozvíjané rôznorodé zručnosti, schopnosti i psychické funkcie. Dokonca podľa typu preferovanej hry je možné stanoviť vývinovú úroveň dieťaťa. Ale sú deti, ktoré sa nehrajú. Prečo?
V súčasnosti sa nemálo pedagógov sťažuje, že deti sa nevedia hrať, nemajú záujem o hračky alebo s nimi len nefunkčne manipulujú. Jedným z možných riešení je dočasné odpratanie väčšiny hračiek dieťaťa a ponúknutie alternatívy vo forme spoločnej výroby hračky z dostupných materiálov – domčeky zo škatúľ, zvieratká z ponožiek, loptičky z pokrčeného novinového papiera...
Aby hračka vznikla, vyžaduje si to Váš čas a tiež spoluprácu dieťaťa, ale práve tým získava hodnotu a zároveň máte možnosť predviesť, ako s hračkou zaobchádzať.
 
 

SEPTEMBER           Frotáž ako motivácia ku grafomotorickej aktivite  

Deti, ktoré sa nachádzajú v ranej fáze rozvoja grafomotorickej zručnosti, ale aj deti, ktoré potrebujú túto zručnosť upevniť, je možné príťažlivo motivovať cez techniku frotáže. 

Frotáž je výtvarná technika, pri ktorej vznikajú obrazy vyfarbovaním plochy papiera, pod ktorým je položený štrukturovaný reliéfny podklad. 

Pre deti zároveň ukrýva tajomstvo, otázku, čo sa na papieri zjaví, keď ho vyfarbia. Dozvedia sa to, keď farbičkou prejdu celú plochu. 

A čo to môže byť?

Listy stromov, mince, štruktúrovaný papier, či textil. Tiež existujú špeciálne podložky pre frotáž, matrice, ktoré si môžete zhotoviť aj sami doma.