Poradenstvo

 

November- DYSLEXIA

Špecifická vývinová porucha čítania (dyslexia) sa považuje za najčastejšie diagnostikovanú vývinovú poruchu učenia. Ide o narušenú schopnosť naučiť sa čítať, pričom dieťa má primerané intelektové schopnosti, vhodné pedagogické vedenie a podporu zo strany rodiny. Toto narušenie má neurobiologický pôvod. Prejavuje sa v oblasti rýchlosti, plynulosti, presnosti, techniky čítania a porozumení prečítanému textu.

Rozlišujeme dva typy dyslexie, pravohemisférovú (P-typ) a ľavohemisférovú (Ľ-typ).
Deti s pravohemisférovou dyslexiou zvyčajne čítajú pomerne presne, bez veľkého počtu chýb, avšak veľmi pomaly, ťažko si vybavujú obsah toho, čo čítali. Pri tomto type je nedostatočne rozvinutá ľavá mozgová hemisféra.
Deti s ľavohemisférovou dyslexiou čítajú pomerne rýchlo, avšak s množstvom chýb, často si domýšľajú slová. Stáva sa, že slovo prečítajú nesprávne, ale zreprodukujú ho správne. Čítajú prevažne na základe porozumenia a pamäti.

Uvádzame niekoľko cvičení na rozvoj oslabených schopností detí s dyslexiou:
1. P-typ: cvičenia na rozvoj fonematického uvedomovania, tvaroslovia, čítanie textu s vynechanými písmenami, doplňovanie zmysluplných slov do textu, rýmovačky.
2. Ľ-typ: cvičenia na rozvoj zrakového vnímania, priestorovej orientácie, fixácia tvaru písmen aj prostredníctvom hmatu, napr. písaním písmen do piesku, obťahovanie tvaru textilného, či šmirgľového písmena, čítanie textu tvoreného rôznymi typmi a farbami písma, motorické čítanie.

Október
 
Nácvik písania písmen v prvom ročníku


Veľkým zážitkom pre prvákov, a výzvou zároveň, je písanie a čítanie. Pri nácviku písania je vhodné, aby sa dieťa oboznámilo s písmenom viacerými spôsobmi, aby s ním malo čo najviac rôznych skúseností. Ponúkame niekoľko nápadov, ako môžeme deťom hravou formou priblížiť konkrétne písmeno:

  • hľadať a zvýrazňovať dané písmeno v slovách (napr. aj v názvoch obchodov popri ceste do školy),
  • modelovať písmeno z plastelíny,
  • písať písmeno do piesku alebo múky,
  • vypichovať línie písmena podľa predlohy do papiera,
  • pomocou špagátu/švihadla vytvoriť na zemi písmeno a prejsť sa po jeho línii.

Aktivitu môžeme doplniť o ďalší prvok - ak to dieťa zvládne, je vhodné, aby sa na začiatku nadýchlo a na jeden pomalý výdych hovorilo dané písmeno súbežne s tým, ako kráča po špagáte, napr. kráča po vytvorenej línií a nahlas hovorí „aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa“ až kým prejde na koniec línie.
Tieto aktivity môžeme prepojiť s hrou, v ktorej budeme s dieťaťom vymýšľať slová začínajúce sa na dané písmeno. Je vhodné vopred si pripraviť niekoľko obrázkov vyjadrujúcich slová s rovnakým začiatočným písmenom, napríklad obrázok auta, ananásu...
Pred samotným písaním sa tiež odporúčajú grafomotorické cviky, ktorých cieľom je uvoľnenie ruky a zápästia dieťaťa (rozcvička zameraná na horné končatiny, obťahovanie jedným ťahom, kreslenie kruhov...).


Prajeme veľa úspechov :)

 

September 2018- Ako sa popasovať s diktátmi?

Diktáty trápia mnohých školákov bez ohľadu na vek, či pohlavie. Správne napísanie počutého textu predstavuje zložitý proces zahrňujúci fonematicko-fonologické uvedomovanie, spracovanie auditívneho podnetu a jeho vyjadrenie v grafickej podobe, ovládanie pravopisných pravidiel a ich aplikovanie v praxi. A to všetko v limitovanom čase.
Ponúkame Vám niekoľko tipov, ako trénovať písanie diktátov v domácom prostredí:

  1. Čítanie – pri čítaní sa stretávame s gramaticky správnym textom, prostredníctvom ktorého sa prirodzene oboznamujeme s pravopisom. Gramatiku v tomto prípade vnímame zrakom aj sluchom (pri hlasnom čítaní). Pravidelné čítanie predstavuje efektívny nástroj zlepšenia výsledkov aj v diktátoch.
  2. Odpis, prepis krátkeho úryvku – text vyberáme tak, aby bol pre žiaka zaujímavý. Pri tejto forme precvičovania diktátov zapájame zrakovú aj motorickú (grafomotorickú) zložku. V prípade, že žiak urobí chybu, požiadame ho, aby dané slovo napísal ešte aspoň dvakrát, aby si zapamätal a upevnil to, čo je správne.
  3. Predčítanie diktátu – za efektívnu sa považuje aj možnosť, že si žiak najskôr text prečíta, a až potom mu bude diktovaný.
  4. Doplňovačky – text zameraný na doplňovanie konkrétneho javu/pravidla (dĺžne, vybrané slová, vlastné podstatné mená, čiarky...).

Je vhodné striedať tieto, alebo ďalšie formy precvičovania diktátov. Spoločným menovateľom je však pravidelnosť a postupnosť od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Žiak potrebuje zažiť úspech a podporu, aby si viac veril, prežíval menší stres a mal pozitívnejší vzťah k tejto činnosti. Pravidelný tréning v príjemnom prostredí by mal prispieť k úspechom žiaka aj pri písaní diktátov.