Poradenstvo

 
 
 
 
 
September

Správne sedenie

S novým začiatkom školského roka zasadnú prvýkrát do školských lavíc mnohí prváčikovia a taktiež sa z niektorých malých detičiek stanú už veľkí škôlkári. V škôlke pri kreslení a v škole pri písaní je dôležité osvojiť si aj správne návyky sedenia:
- Dieťa sedí na celom sedadle stoličky tak, aby sa nehrbilo. Nohy má celou svojou plochou na podlahe, aby sa rôzne nekrútilo. Päty sú pod kolenami. Kolená by mali byť od seba na šírku dvoch detských pästičiek.
- Trup tela je mierne naklonený dopredu, ale hrudník sa nedotýka písacej dosky (stola, lavice). Je od nej vzdialený približne 3 až 5 cm, čo je asi šírka detskej dlane. Predlaktia sú voľne opreté o písaciu dosku. Lakte sú v správnej polohe, ak mierne presahujú okraj písacej dosky a sú nepatrne vzdialené od tela.
- Hlava je mierne naklonená nad písankou (zošitom, papierom). Oči sú od písanky vzdialené približne 30 až 35 cm. Vzdialenosť si deti prakticky nacvičia tak, že sa dotknú písacej dosky lakťom a ukazováky oboch rúk položia pod očné viečka po obidvoch stranách tváre.
- Písanka je celou plochou na písacej doske. Pri písaní zviera so spodným okrajom písacej dosky uhol 15 až 25 stupňov.
 
   
 
 
 
 
 
Júl – august

LETNÉ HRY

Je tu leto, ktoré nás ťahá von, do sveta. No tento rok je trochu iný, svet je pre nás viac vzdialenejší.
Prinášame Vám preto niekoľko tipov na letné hry a aktivity s deťmi, ktoré im v mnohom pomôžu.

1. Skákanie cez švihadlo. Točením švihadla si dieťa rozvíja pohyblivosť zápästia. Uvoľnené a dobre rozhýbané zápästie je predpokladom pre plynulé písanie.
2. Obruč hula hop. Podporuje celkovú koordináciu pohybu, rovnováhu, vnímanie vlastnej polohy tela v priestore. Točenie obruče okolo pása, nôh, rúk; preliezanie cez obruč v rôznej výške (napr. aj s miskou vody), bez toho, aby sa dieťa obruče dotklo; či hádzanie loptičky cez obruč z rôznej vzdialenosti.
3. Spoločenská hra Twister. Táto hra je výborná na podporu rovnováhy, uvedomenie si pozície tela v priestore a pohybu v priestore. Dieťa si musí rozmyslieť a naplánovať, ako sa postaví na jednotlivé farby, aby sa udržalo a nespadlo.
4. Hra s lietajúcim tanierom. Touto aktivitou sa zlepšuje obratnosť celej ruky, taktiež sa podporuje vizuomotorika a reakčná schopnosť dieťaťa – dieťa si musí „naplánovať“, akou silou tanier hodí.
5. Kreslenie kriedami na chodník/betón. Je to výborný priestor na rozvoj grafomotoriky, lebo je bezohraničenia. Dieťa môže kresliť v rôznej polohe (sedí, čupí, leží, stojí), čím sa mu mení ťažiskoa rozvíja sa tým celá koordinácia tela, zväčšuje sa kĺbový rozsah pohybu ruky, aj jej celková hybnosť. Keď kriedy polámeme, dieťa ich musí držať len v troch prstoch a podporujeme tým správny úchop.
6. Knihy. Čítanie je pre deti veľmi dôležité. Podporuje a rozvíja pozornosť, zmierňuje roztržitosť, nadmernú aktivitu detí a má upokojujúci charakter. Motivujeme deti k čítaniu, ale nezabúdajme im čítať aj my.
7. Relax a nuda. Tak ako aj my potrebujeme oddychovať a relaxovať, potrebujú to aj deti. Je to dôležité pre mozog. Taktiež sa môžu aj nudiť. Nuda je prospešná. Deti potrebujú zažiť pocit, že nič nemusia.
(Zdroj: https://www.facebook.com/poruchyucenia)

Za celý kolektív zamestnancov SCŠPP Vám prajeme krásne prázdniny a leto plné zážitkov. :)
 
 
 
 
Jún

Opäť v škole :)

Milí rodičia,
brány našich škôl sa pre mnohých znovu otvorili a deti si opäť sadajú do lavíc medzi svojich spolužiakov a netrpezlivo čakajú na príchod pani učiteľky. Zrejme nemôžeme očakávať, že sa v priebehu júna bude vyučovať úplne rovnako, ako tomu bolo pred niekoľkými mesiacmi.
Opakovať si však určite treba, a preto Vám ponúkame jednoduchú aktivitu, pomocou ktorej si Vaše deti môžu trénovať slovenský jazyk teraz, aj cez leto.
Potrebujú len zošit, pero a pastelky :).
Úlohou detí je porozmýšľať nad tým, čo za celý deň alebo týždeň zažili, čo ich potešilo alebo zaujalo a zapísať to do svojho zošita (aspoň 2 vety). Následne, podľa toho čo je potrebné trénovať, si môžu napríklad zakrúžkovať všetky samohlásky, dlhé samohlásky, tvrdé spoluhlásky, slabiky, podstatné mená, vlastné podstatné mená, podstatné mená ženského rodu, prídavné mená vzoru „pekný“... Text môžu doplniť aj kresbou alebo ponalepovať obrázky.
V prípade, že ich viac zaujíma nejaká konkrétna téma, môžu si k nej v knižke alebo na internete vyhľadať text, ktorý by postupne prepisovali, prípadne menili podľa vlastnej fantázie alebo aj vytvorili vlastný projekt. Následne by označovali javy, ktoré je potrebné precvičovať.

Prajeme všetko dobré :).
 
 
Apríl

Sme tu pre Vás aj v čase koronavírusu...

Milí rodičia,
ocitli sme sa v novej a nie jednoduchej situácii, ktorá si vyžaduje veľa improvizácie a sebazaprenia. Na to, aby bola táto situácia pre nás všetkých aspoň o niečo jednoduchšia, sa viaceré inštitúcie rozhodlisprístupniť rôzne online materiály. Mnohé z nich sú sústredené na portáli www.ucimenadialku.sk . Na tomto portáli sú priebežne zverejňované aj všetky dôležité a aktuálne informácie, preto Vám
odporúčame tento portál pravidelne navštevovať. Množstvo zaujímavých informácií a kontaktov, na ktoré je možné sa obrátiť, je tiež dostupných na portáli www.vudpap.sk .
Ponúkame Vám niekoľko odkazov na webové stránky, ktoré by mohli byť pre Vás a Vaše deti aj v tomto období nápomocné:
https://www.vcielka.online/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.normex.visualreadingenginapp
https://www.facebook.com/groups/589306501662162/
https://www.tablexia.cz/sk/
https://www.pinfhry.sk/
http://imo.sr/
 https://www.zavretaskola.sk/

Nezabúdajme ani na rôzne spoločenské hry, slovné hry alebo hry, kde potrebujeme len papier a pero (napr. „Meno, mesto, zviera, vec“...).
 
V prípade, že máte akékoľvek otázky na špeciálnu pedagogičku, môžete ju kedykoľvek kontaktovaťe-mailom na scspp.bb@gmail.com . Prostredníctvom e-mailu je možné dohodnúť si aj telefonickú konzultáciu.
Špeciálnopedagogická podpora je pre rodičov zabezpečovaná aj cez Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP):
- koronavirus@vudpap.sk  (nonstop);
- 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)
bezplatná zelená VÚDPaP linka.
 
Marec

Vizuomotorika
(koordinácia oko-ruka)

Pod pojmom vizuomotorika rozumieme koordináciu oka a pohybu ruky, t.j. dieťa zrakomprijme informáciu (obrázok, tvar..), a následne sa ju samo pokúša „preniesť“ (vymodelovať,nakresliť...). Tento proces predstavuje dôležitú súčasť písania a jeho nácviku. Vizuomotoriku je potrebné rozvíjať už v predškolskom veku a ďalej stimulovať aj u školákov. Je dôležité voliť primerane náročné aktivity, pričom sa odporúča postupovať od jednoduchších tvarov a činností k tým zložitejším.
Ponúkame vám niekoľko tipov, ako na to :
- napodobňovanie pohybov (vo dvojici s rodičom, súrodencom, kamarátom : zajačie uši, okuliare, strieška nad hlavou, stoj na pravej nohe...),
- stavanie kociek podľa predlohy;
- modelovanie z plastelíny podľa obrázkov,
- tvorba obrazcov podľa predlohy (z paličiek, z vrchnáčikov, z magnetiek, z kúskov farebného papiera, puzzle...),
- kreslenie podľa predlohy (podľa náročnosti tvarov: do krupice, na papier, na tabuľu...),
- dokresľovanie obrázkov,
- kreslenie do štvorcovej siete podľa predlohy..
 
Február Aktivity podporujúce prepájanie mozgových hemisfér
 
Mozog môžeme udržiavať v dobrej kondícii a podporovať jeho činnosť, čo sa prejaví aj v oblasti učenia sa.
Ponúkame niekoľko jednoduchých aktivít, ktoré sa odporúča robiť pravidelne, napr.:
 1. NEKONEČNO – dieťa môže opakovane kresliť ležatú osmičku na papier alebo do vzduchu, prípadne „iba očami“. Pri kreslení je dôležité, aby si pred seba vystrelo ruky a očami sledovalo pohyb končekov prstov.
 2. KRESLENIE OBIDVOMA RUKAMI – dieťa sa pokúša nakresliť jednoduchý obrázok podľa predlohy súčasne pravou a ľavou rukou.
 3. MENO VO VZDUCHU – dieťa píše do vzduchu (na úrovni očí) svoje meno súčasne oboma rukami, avšak zrkadlovo, teda pravou rukou smerom doprava, ľavou doľava.
 4. STOJ NA JEDNEJ NOHE – dieťa skúša stáť na jednej nohe najdlhšie ako vie. Potom si nohy vymení.
 5. BUBNOVANIE – bubnuje obidvoma rukami naraz, avšak každou rukou tvorí iný rytmus.
 6. ŽONGLOVANIE – dieťa vyhadzuje a spätne chytá loptičky.
 
 
Január - Ako zvládnuť domáce úlohy?

Vypracovanie domácich úloh a príprava na vyučovanie zaberá značnú časť dňa po príchode dieťaťa domov zo školy. Ponúkame Vám niekoľko tipov, ktoré by mohli napomôcť k zefektívneniu domácej prípravy na vyučovanie:

 1. Snažme sa vytvoriť čo najpríjemnejšiu atmosféru (bez stresu, kriku, nátlaku...). My sami buďme dobre naladení. Nezačnime sa učiť s nechuťou a odporom.
 2. Skúsme vypozorovať, kedy je dieťa najviac vnímavé a sústredené na prácu. To by mohol byť ten najoptimálnejší čas na učenie sa, ktorý je vhodné využiť.
 3. Hľadajme, aké spôsoby a techniky učenia sa sú pre dieťa najefektívnejšie (podčiarkovanie, zvýrazňovanie, robenie si vlastných poznámok, pojmové mapy, učenie sa cez piesne/básne, opakovanie prečítaného učiva, predstavivosť, tvorba PPT...).
 4. Dôležitý je aj priestor, v ktorom sa dieťa učí. Malo by mať uprataný stôl bez nepotrebných vecí a okolitých zvukov, ktoré by ho mohli vyrušovať a odpútavať jeho pozornosť.
 5. Pred samotným učením a písaním úloh sa odporúča vopred sa oboznámiť s tým, čo je potrebné zvládnuť (koľko učiva, náročnosť cvičení...), a podľa toho si rozvrhnúť prácu a pripraviť pomôcky.
 6. Pomáha tiež, ak má dieťa vymedzený čas na učenie sa a čas na krátke prestávky. Prestávku je vhodné ohraničiť napríklad zvonením budíka. Po uplynutí dohodnutého času na oddych zazvoní budík, ktorý nás upozorní, že je čas venovať sa učeniu, či domácim úlohám. V rámci prestávky sa odporúča voliť aktivity v súlade s aktuálnym stavom dieťaťa (relaxačné aktivity, stimulačné aktivity, pohyb, tanec, počúvanie hudby...).
 7. Do procesu učenia zahrnúť čo najviac zmyslov (sprievodné obrázky, videá, modelovanie písmen z plastelíny, piesne, dramatizácia...).
 8. Objasňujme každé slovo, ktorému dieťa úplne nerozumie (môžeme si pomôcť online slovníkmi, napr. Synonymický slovník slovenčiny, Krátky slovník slovenského jazyka...).
 9. Vychádzajme z toho, čo dieťa vie (širšia téma, predchádzajúce učivo, vlastná skúsenosť...).
 10. Nezabúdajme, že cieľom nie je učiť sa, ale naučiť sa a vedieť. 
Prajeme veľa úspechov! :)
 
 
December
 
ROPRATEM
Milí rodičia,
radi by sme Vám dali do pozornosti program zameraný na ROzvoj PRAcovného TEMpa – ROPRATEM. Program vznikol v Českej republike na základe dlhoročnej praxe s deťmi s pomalým tempom práce. Pomalé pracovné tempo môže negatívne ovplyvňovať celkový školský výkon žiakov.

Cieľom programu je nácvik rýchlejšieho a bezchybného spracovania dát. Okrem toho ROPRATEM rozvíja napríklad aj pamäť, pozornosť, zrakové rozlišovanie, či porozumenie čítaného textu. Je určený deťom od 9 rokov. Samotný tréning trvá 95 dní, počas ktorých dieťa denne vypracúva 2 úlohy. Vypracovanie úloh zaberie najviac 15 minút. Materiály sú k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

V prípade Vášho záujmu môžete získať viac informácií na https://www.chytrehrani.com/ropratem

 

November

 

 
Pri nácviku čítania, či písania je vhodné voliť aj aktivity, ktoré stimulujú čiastkové oblasti.
Jednou z takýchto oblastí je zrakové vnímanie. V rámci rozvoja vizuálnej percepcie existuje množstvo cvičení, ako napríklad rozlišovanie figúry a pozadia, rozlišovanie reverzných, t.j. „zrkadlovo“ otočených tvarov, hľadanie rozdielov na podobných obrázkoch a pod. Dnes by sme Vám radi ponúkli námety aktivít pre malých „detektívov“.

1. Dekódovanie symbolov. Dieťa má k dispozícii predlohu, podľa ktorej dopĺňa chýbajúce grafické prvky do prázdnych políčok. Dieťa vedieme k tomu, aby chýbajúce znaky doplňovalo čo najpresnejšie, a čo najrýchlejšie.

2. Cvičenie očných pohybov. Úlohou dieťaťa je sledovať symboly, písmená zľava doprava a odhaliť zašifrovanú „záhadu“.

 

Október

Tangram – hra pre malých aj veľkých ��

Tangram je logická hra, ktorá nám pomáha hravou formou rozvíjať viacero dôležitých schopností a zručností. Jedná sa vlastne o „puzzle“ zložené zo siedmich častí, ktoré vytvárajú štvorec. Jednotlivé časti sa môžu rôzne kombinovať, nesmú sa však prekrývať. Zo siedmich častí tangramu je možné postaviť niekoľko tisíc obrazcov rôznej náročnosti. Úlohou hráča je vytvoriť obrázok podľa predlohy alebo vytvoriť obrázok podľa vlastnej fantázie, následne ho zakresliť, a tak vytvoriť novú predlohu. Pomocou tohto hlavolamu môžeme deti učiť farby, či geometrické tvary. Hra tiež rozvíja priestorovú orientáciu, tvorivosť, logické myslenie, pozornosť, zrakové vnímanie, vizuomotoriku, či jemnú motoriku.

September
 
„V zdravom tele, zdravý duch.“
 
Školský rok prináša viacero zmien do života žiakov. Jednou z takýchto zmien môže byť aj menej času a príležitostí na aktívny pohyb. A práve k tomu by sme vás radi povzbudili.
Nie zbytočne sa hovorí: „V zdravom tele, zdravý duch.“. To platí aj pre deti a žiakov, pre ktorých je zvládanie školských povinností a nárokov problematickejšie. Títo žiaci majú podľa štúdií preukázateľne menej pohybovej aktivity ako ich rovesníci (Robertson a kol., 2018).
Môže to súvisieť s tým, že trávia viac času pri domácich úlohách a príprave na ďalší školský deň.
Ďalšie výskumy potvrdzujú, že práve pravidelné fyzické cvičenie napomáha nielen psychickej pohode, ale tiež zlepšuje obratnosť, silu, reakčný čas, rýchlosť a vytrvalosť (Jeng a kol., 2017). Povzbudzujme teda deti a žiakov k pohybu, ktorý im prinesie nielen radosť, ale aj mnoho ďalších benefitov. :)
 
 

      J ú n 

 

Trénujeme čítanie s porozumením
 
 
 
Čítanie s porozumením predstavuje jeden zo základov efektívneho prijímania informácií z akéhokoľvek textu (knihy, internetové zdroje...), a teda aj úspešného zvládnutia preberaného učiva v škole. Existuje niekoľko stratégií, ktorými môžeme túto schopnosť trénovať. Uvádzame niektoré z nich:
 
1. oboznámenie sa s novou slovnou zásobou – z textu vopred vyberieme (označíme) slová, s ktorými by mohlo mať dieťa problém (nové, zložité, cudzie slová...) a oboznámime ho s nimi. Ubezpečíme sa, že bude poznať význam nového slova, bude ho vedieť správne prečítať a napísať. Môže si založiť „slovníček nových slov“ - malý zošit, v ktorom bude mať nové slová zapísané, zaznamenaný ich význam, zakreslené, nalepený obrázok...
 
2. vizualizácia – čítaný text môžeme doplniť vhodným obrázkovým materiálom (obrázky v knihe, na internete, fotky, kresby...), ktorý je vhodné usporiadať v správnom poradí podľatextu.
 
3. dramatizácia – v prípade, ak je možné dramaticky znázorniť niektoré pasáže textu, môžeme sa spolu s dieťaťom „zahrať na hercov“, a tak sa vžiť do situácie opísanej v texte.
 
4. vymýšľanie/hľadanie nadpisu – dieťa môže byť „spoluautor“, ktorý vymýšľa ľubovoľný nadpis vystihujúci daný text. Môžeme mu pomôcť niekoľkými možnosťami, z ktorých vyberie tú najvhodnejšiu.
 
5. predikcia deja/záveru – s dieťaťom sa rozprávame o príbehu v texte a dávame mu priestor na spontánne domyslenie textu podľa vlastných predstáv. Následne text dočítame a zisťujeme, či autor pokračuje v deji rovnako, ako predpokladalo dieťa, prípadne sa zamýšľame nad tým, prečo sa dej vyvíja inak.
 
6. prerozprávanie hlavnej dejovej línie vlastnými slovami – dieťaťu môžeme pomôcť otázkami (zaujíma nás, kto vystupoval v texte, čo sa tam dialo, ako sa to skončilo...).
 
7. pojmové mapy – graficky/vizuálne znázorníme základné pojmy, myšlienky, koncepty a ich vzájomné vzťahy.
 
8. príbehové mapy – graficky/vizuálne (napr. do obdĺžnikov prepojených šípkami) znázorníme základné údaje z textu, ako napr. kontext deja (kde, kedy sa odohráva), hlavné a vedľajšie postavy, problém/zápletka, dôležité udalosti, ich vzájomné súvislosti, záver, poučenie...

 

Včielka – osobný tréner čítania


Online tréningový program, ktorý pomáha deťom pri prekonávaní ťažkostí s čítaním. Zameriava sa najmä na
posilňovanie fonologických funkcií, rozvíja správnu techniku čítania, ako aj porozumenie čítanému. Stimuluje aj ďalšie
potrebné funkcie. V programe je možné využiť automatickú orientačnú diagnostiku problémových oblastí, na základe
ktorej je možné zostaviť súbor cvičení pre konkrétne dieťa. Tento program je využiteľný v školskom, poradenskom aj
domácom prostredí.

Viac informácii na https://nova.vcielka.online/ .