Poradenstvo

 

      J ú n 

 

Trénujeme čítanie s porozumením
 
 
 
Čítanie s porozumením predstavuje jeden zo základov efektívneho prijímania informácií z akéhokoľvek textu (knihy, internetové zdroje...), a teda aj úspešného zvládnutia preberaného učiva v škole. Existuje niekoľko stratégií, ktorými môžeme túto schopnosť trénovať. Uvádzame niektoré z nich:
 
1. oboznámenie sa s novou slovnou zásobou – z textu vopred vyberieme (označíme) slová, s ktorými by mohlo mať dieťa problém (nové, zložité, cudzie slová...) a oboznámime ho s nimi. Ubezpečíme sa, že bude poznať význam nového slova, bude ho vedieť správne prečítať a napísať. Môže si založiť „slovníček nových slov“ - malý zošit, v ktorom bude mať nové slová zapísané, zaznamenaný ich význam, zakreslené, nalepený obrázok...
 
2. vizualizácia – čítaný text môžeme doplniť vhodným obrázkovým materiálom (obrázky v knihe, na internete, fotky, kresby...), ktorý je vhodné usporiadať v správnom poradí podľatextu.
 
3. dramatizácia – v prípade, ak je možné dramaticky znázorniť niektoré pasáže textu, môžeme sa spolu s dieťaťom „zahrať na hercov“, a tak sa vžiť do situácie opísanej v texte.
 
4. vymýšľanie/hľadanie nadpisu – dieťa môže byť „spoluautor“, ktorý vymýšľa ľubovoľný nadpis vystihujúci daný text. Môžeme mu pomôcť niekoľkými možnosťami, z ktorých vyberie tú najvhodnejšiu.
 
5. predikcia deja/záveru – s dieťaťom sa rozprávame o príbehu v texte a dávame mu priestor na spontánne domyslenie textu podľa vlastných predstáv. Následne text dočítame a zisťujeme, či autor pokračuje v deji rovnako, ako predpokladalo dieťa, prípadne sa zamýšľame nad tým, prečo sa dej vyvíja inak.
 
6. prerozprávanie hlavnej dejovej línie vlastnými slovami – dieťaťu môžeme pomôcť otázkami (zaujíma nás, kto vystupoval v texte, čo sa tam dialo, ako sa to skončilo...).
 
7. pojmové mapy – graficky/vizuálne znázorníme základné pojmy, myšlienky, koncepty a ich vzájomné vzťahy.
 
8. príbehové mapy – graficky/vizuálne (napr. do obdĺžnikov prepojených šípkami) znázorníme základné údaje z textu, ako napr. kontext deja (kde, kedy sa odohráva), hlavné a vedľajšie postavy, problém/zápletka, dôležité udalosti, ich vzájomné súvislosti, záver, poučenie...

 

Včielka – osobný tréner čítania


Online tréningový program, ktorý pomáha deťom pri prekonávaní ťažkostí s čítaním. Zameriava sa najmä na
posilňovanie fonologických funkcií, rozvíja správnu techniku čítania, ako aj porozumenie čítanému. Stimuluje aj ďalšie
potrebné funkcie. V programe je možné využiť automatickú orientačnú diagnostiku problémových oblastí, na základe
ktorej je možné zostaviť súbor cvičení pre konkrétne dieťa. Tento program je využiteľný v školskom, poradenskom aj
domácom prostredí.

Viac informácii na https://nova.vcielka.online/ .