Poradenstvo

September 2018- Ako sa popasovať s diktátmi?

Diktáty trápia mnohých školákov bez ohľadu na vek, či pohlavie. Správne napísanie počutého textu predstavuje zložitý proces zahrňujúci fonematicko-fonologické uvedomovanie, spracovanie auditívneho podnetu a jeho vyjadrenie v grafickej podobe, ovládanie pravopisných pravidiel a ich aplikovanie v praxi. A to všetko v limitovanom čase.
Ponúkame Vám niekoľko tipov, ako trénovať písanie diktátov v domácom prostredí:

  1. Čítanie – pri čítaní sa stretávame s gramaticky správnym textom, prostredníctvom ktorého sa prirodzene oboznamujeme s pravopisom. Gramatiku v tomto prípade vnímame zrakom aj sluchom (pri hlasnom čítaní). Pravidelné čítanie predstavuje efektívny nástroj zlepšenia výsledkov aj v diktátoch.
  2. Odpis, prepis krátkeho úryvku – text vyberáme tak, aby bol pre žiaka zaujímavý. Pri tejto forme precvičovania diktátov zapájame zrakovú aj motorickú (grafomotorickú) zložku. V prípade, že žiak urobí chybu, požiadame ho, aby dané slovo napísal ešte aspoň dvakrát, aby si zapamätal a upevnil to, čo je správne.
  3. Predčítanie diktátu – za efektívnu sa považuje aj možnosť, že si žiak najskôr text prečíta, a až potom mu bude diktovaný.
  4. Doplňovačky – text zameraný na doplňovanie konkrétneho javu/pravidla (dĺžne, vybrané slová, vlastné podstatné mená, čiarky...).

Je vhodné striedať tieto, alebo ďalšie formy precvičovania diktátov. Spoločným menovateľom je však pravidelnosť a postupnosť od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Žiak potrebuje zažiť úspech a podporu, aby si viac veril, prežíval menší stres a mal pozitívnejší vzťah k tejto činnosti. Pravidelný tréning v príjemnom prostredí by mal prispieť k úspechom žiaka aj pri písaní diktátov.