Poradenstvo

 

November

NARUŠENÝ VÝVIN REČI – VÝVINOVÁ DYSFÁZIA

Pri vývinovej dysfázii sa jedná o vrodenú poruchu. Dieťa  má ťažkosti osvojiť si materinský jazyk ľahko a rýchlo po treťom roku života. Deti sa ťažšie učia nové slová, tým pádom majú chudobnejšiu slovnú zásobu, používajú nesprávne gramatické tvary (napr. špinavá nôž), vynechávajú predložkové väzby, netvoria súvetia, slová vo vetách majú nesprávne postavenie, a preto pôsobia pre počúvajúceho nezrozumiteľne – „rozprávaš ako Marťan“. Často sa v prehovore detí objavujú nezmyselné slová a nerušená výslovnosť hlások. Niekedy majú problémy aj s porozumením a s vedením dialógu a konverzácie. Ideálny vek na začatie odbornej starostlivosti u  logopéda je 3. rok života dieťaťa.

Október
 
Oneskorený vývin reči

 

Pri Oneskorenom vývine reči sa prvé slová alebo prvé vety objavujú vo vývine neskôr v porovnaní s rovesníkmi dieťaťa. Tento znak sa môže vo vývine objaviť, ale nemusí signalizovať vážny vývinový problém. Tento stav môže trvať až do tretieho roku a potom sa deti „naštartujú“ a dobehnú svojich rovesníkov vo všetkých jazykových zručnostiach. Dôležité je všímať si, či dieťa dobre počuje, či rozumie jednoduchým pokynom, či vie vyplaziť jazyk na bradu, pohýbať s ním hore/dole. Veľmi potrebná je stimulácia dieťaťa k rečovému prejavu zo stany najbližšieho prostredia (rodičia, súrodenci, starý rodičia, ...). Dieťa musí zistiť, že rečou sa dajú vypýtať rôzne veci – jedlo, hračky, ..., dajú sa „ovládať“ rodičia – „poď sem, utekaj, ...“, dajú sa vyjadriť pocity – (som hladný), fúúúj (toto mi nechutí), ...

 

SEPTEMBER 2018 - Dyslália

Dyslália - Zjednodušene ide o poruchu výslovnosti jednotlivých hlások alebo skupiny hlások pri rozprávaní. Najčastejšie sa stretávame s nesprávnou výslovnosťou hlásky „R“ (rotacizmus), hlásky „L“ (lambdacizmus), C,S,Z,Č,Š,Ž (sigmatizmus). Keď sa to vaše dieťa nenaučí samo určite mu pomôže teta logopedička. Sykavky C,S,Z,Č,Š.Z sa dieťa samo naučí do 4 roku života, hlásky R a L do 5 roka. Aby Vám to išlo ľahšie ponúkame vám pár básničiek, ktoré Vám neustálym opakovaním môžu pomôcť pri trénovaní daných hlások.

  • C – Tancuj, tancuj vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Teplá piecka dobrá vec, keď pritiahne ľadovec.
  • L – Bola jedna lienka malá, lietala si hala – bala. Lietala si lietala a spievala la,la,la.
  • R – Rytier kráča v pozore v starom hrade po dvore. Kráča ako srna, má brnenie z Brna.