Poradenstvo

Máj

Učíme sa predložky POD, PRED, VEDĽA, ZA.

1. Štádium
Do stredu miestnosti dáme stoličku. Povieme dieťaťu, aby sa postavilo NA stoličku a
opýtame sa ho "Kde stojíš?" (dieťa odpovie: „NA stoličke“). Podobne pracujeme s
predložkami: POD, PRED, VEDĽA, ZA.
2. Štádium
Keď to dieťa ovláda so svojím telom, dáme mu hračku a poprosíme ho, aby dalo hračku NA
stoličku a opätovne sa ho opýtame : "Kde je hračka?" (dieťa odpovie: „NA stoličke“). Podobne
pracujeme s predložkami : POD, PRED, VEDĽA, ZA.
3. Štádium
Pred dieťa dáme kreslený obrázok a pýtame sa ho napr.: „Čo je NA stoličke? Čo je ZA
domčekom? Kto stojí VEDĽA dievčatka?", - potom opätovne poprosíme dieťa, aby sa pýtalo
nás.

 
Apríl

Sluchová spätná väzba cez WHISPER PHONE

Telefón Whisper Phone je sluchové zariadenie, ktoré slúži ako pomôcka pre deti pri nácviku správnej artikulácie, zajakavosti a čítania. Rúra spúšťa hlas dieťaťa priamo do ucha, čím eliminuje vonkajšie rozptyľovanie zvukov. Teda Whisper sa používa pri cvičeniach, ktoré umožňujú deťom počuť svoje vlastné hlasy pri hovorení. Napríklad pri nácviku novej hlásky, prípadne pri neplynulostiach v reči, nácviku čítania. Priame počúvanie zvukov zlepšuje schopnosť rozpoznať a rozlíšiť zvukovú štruktúru jazyka – prípadne jednotlivých foném. Toto zariadenie zvyšuje pozornosť a pomáha deťom nielen pri komunikácií ale aj v učení.

Aj v našej poradni sa môže stretnúť s touto super pomôckou.
 
Marec
Pomôcky na logopédií

Z – Vibe
 

Táto mechanická pomôcka je veľmi obľúbená nielen u logopédov ale hlavne u detí. Má všestranné využitie. Môže pomáhať pri rôznych diagnózach ako sú: dyslália, dyslexia, dysgrafia, dysfágia, DMO, a iné.

Z – Vibe je logo vibrátor. Podobá sa na bežné pero a má až 35 rôznych nástavcov. Vďaka týmto nástavcom sa v jednom okamihu mení senzorická masážna kefka na stimulujúcu vibrujúcu ceruzku pre dieťa s ADHD alebo pomocné bodové ukazovátko pre dieťa s dysláliou.

Aj naše zariadenie disponuje touto pomôckou a rodičia si ju môžu objednať na www.kousak.com .

 

 

       Február               Mutizmus

 

Mutizmus je neurotická porucha už vybudovanej reči. Čo to znamená? Ide o  stav kedy dieťa z rôznych psychických dôvodov prestane komunikovať. Obvykle vzniká na podklade silnej psychickej traumy (šok, stres, vyčerpanie ad). Elektívny mutizmus je prechodným stavom, kedy dieťa nerozpráva a neodpovedá na otázky len s určitými osobami – učiteľka, muži, zubár .... a s ostatnou populáciou dieťa komunikuje normálne. Deťom, u ktorých sa objaví problém s mutizmom, sa venujú rôzni odborníci - detský psychológ, psychiater, logopéd a aj foniater.

 

Január
Dieťa so zaostávaním v rozumovom vývine (mentálnou retardáciou)


Rečový vývin sa u detí so zaostávaním v rozumovom vývine vyvíja pomaly . Rozlišujeme rôzne stupne mentálneho zaostávania (MZ). Prvým signálom u detí s MZ je oneskorený vývin reči až v 80 - 85 % a ani neskôr rečový vývin nedosiahne obvyklú úroveň intaktnej populácie a hovoríme o obmedzenom rečovom vývine. Deti so zaostávajúcim rozumovým vývinom majú najväčšie ťažkosti v učení a s pamäťou. Dieťa zvyčajne začne rozprávať až po 3. roku života a v ľahším prípadoch sa naučia okolo 3. až 4. roku krátke vety, tieto sú však agramatické. Pomerne častá je schopnosť mechanicky zopakovať i dlhšie rečové celky bez toho, aby im rozumeli (echolália). Dominantne používajú podstatné mená. Zriedka zámená a príslovky. Z hľadiska tvorby viet uprednostňujú vo vete slovosled, že to čo je pre nich dôležité povedia na začiatku. Rozumejú viac ako aktívne rozprávajú. Význam slov chápu veľmi konkrétne – napr. ocko – je len ich otec. Veľmi častá je nesprávna výslovnosť jednoduchých hlások – P,V, .... Azda najväčšie zaostávanie je vo výmene rolí. Dieťa nevie začať rozhovor samo a udržať ho, len odpovedá na otázky. Deti s ťažkým stupňom mentálneho zaostávania sa zvyčajne nenaučia hovoriť vôbec. 

 

December

Vývinová neplynulosť/zajakavosť

V ranom detstve sú prejavy narušenia plynulosti reči bežné. Dieťa môže opakovať slová alebo frázy, robiť v reči prestávky, meniť reč v priebehu prehovoru alebo vkladať do viet hlásky. Pri vývinovej neplynulosti reči nepozorujeme nadmernú námahu, alebo psychické napätie. Avšak bežná vývinová neplynulosť môže prerásť do poruchy, tzv. začínajúcej zajakavosti.
Hlavné známky zajakavosti:
- zvýšená námaha,
- napätie svalstva pri hovorení,
- dieťa zvyčajne opakuje časti slov – klony, nie celé slová (napr. bu-bu-bubon),
- predlžuje niektoré slová – tony (napr. mmmmmačka) ,
- niekedy nedokáže slovo naštartovať,
- nepravidelný rytmus reči,
- nepravidelné dýchanie,
- dieťa je nepokojné.
Príznaky môžu na pár dní vymiznúť, ale opäť sa vrátia. Dieťa si svoj problém neuvedomuje a preto ho naň netreba upozorňovať.

Zdroj: HORŇÁKOVÁ, K. a kol., 2005. Kniha o detskej reči. Bratislava: Slniečko. ISBN 80-969074-3-3.

November

NARUŠENÝ VÝVIN REČI – VÝVINOVÁ DYSFÁZIA

Pri vývinovej dysfázii sa jedná o vrodenú poruchu. Dieťa  má ťažkosti osvojiť si materinský jazyk ľahko a rýchlo po treťom roku života. Deti sa ťažšie učia nové slová, tým pádom majú chudobnejšiu slovnú zásobu, používajú nesprávne gramatické tvary (napr. špinavá nôž), vynechávajú predložkové väzby, netvoria súvetia, slová vo vetách majú nesprávne postavenie, a preto pôsobia pre počúvajúceho nezrozumiteľne – „rozprávaš ako Marťan“. Často sa v prehovore detí objavujú nezmyselné slová a nerušená výslovnosť hlások. Niekedy majú problémy aj s porozumením a s vedením dialógu a konverzácie. Ideálny vek na začatie odbornej starostlivosti u  logopéda je 3. rok života dieťaťa.

Október
 
Oneskorený vývin reči

 

Pri Oneskorenom vývine reči sa prvé slová alebo prvé vety objavujú vo vývine neskôr v porovnaní s rovesníkmi dieťaťa. Tento znak sa môže vo vývine objaviť, ale nemusí signalizovať vážny vývinový problém. Tento stav môže trvať až do tretieho roku a potom sa deti „naštartujú“ a dobehnú svojich rovesníkov vo všetkých jazykových zručnostiach. Dôležité je všímať si, či dieťa dobre počuje, či rozumie jednoduchým pokynom, či vie vyplaziť jazyk na bradu, pohýbať s ním hore/dole. Veľmi potrebná je stimulácia dieťaťa k rečovému prejavu zo stany najbližšieho prostredia (rodičia, súrodenci, starý rodičia, ...). Dieťa musí zistiť, že rečou sa dajú vypýtať rôzne veci – jedlo, hračky, ..., dajú sa „ovládať“ rodičia – „poď sem, utekaj, ...“, dajú sa vyjadriť pocity – (som hladný), fúúúj (toto mi nechutí), ...

 

SEPTEMBER 2018 - Dyslália

Dyslália - Zjednodušene ide o poruchu výslovnosti jednotlivých hlások alebo skupiny hlások pri rozprávaní. Najčastejšie sa stretávame s nesprávnou výslovnosťou hlásky „R“ (rotacizmus), hlásky „L“ (lambdacizmus), C,S,Z,Č,Š,Ž (sigmatizmus). Keď sa to vaše dieťa nenaučí samo určite mu pomôže teta logopedička. Sykavky C,S,Z,Č,Š.Z sa dieťa samo naučí do 4 roku života, hlásky R a L do 5 roka. Aby Vám to išlo ľahšie ponúkame vám pár básničiek, ktoré Vám neustálym opakovaním môžu pomôcť pri trénovaní daných hlások.

  • C – Tancuj, tancuj vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Teplá piecka dobrá vec, keď pritiahne ľadovec.
  • L – Bola jedna lienka malá, lietala si hala – bala. Lietala si lietala a spievala la,la,la.
  • R – Rytier kráča v pozore v starom hrade po dvore. Kráča ako srna, má brnenie z Brna.