Novinky

 

 

Prvý deň v materskej škole

Riaditeľka SŠMŠ, Slnečná 34, Banská Bystrica, dáva do pozornosti rodičom informácie, ktoré sa týkajú prevádzky SŠMŠ v školskom roku 2022/2023.
Nový školský rok začína 1.9.2022.

Otvorenie SŠMŠ je od 7:00hod., kedy prebieha preberanie detí od rodičov.
Zoznamy novoprijatých detí a ich rozdelenie do tried sú vyvesené na dverách SŠMŠ a pani učiteľky Vás budú priebežne usmerňovať.

Z dôvodu ochrany zdravia je potrebné dodržiavať opatrenia RÚVZ zverejnené z médií a taktiež pri vstupoch do budovy SŠMŠ i jednotlivých tried.

V prvý deň je potrebné dieťaťu do SŠMŠ priniesť:
- papučky
- kefku
- pohárik na kefku
- pyžamo
- náhradné oblečenie do skrinky
- hrebeň (dievčatá)

Namiesto uteráčikov sa momentálne používajú jednorázové papierové utierky, tiež prosíme rodičov, aby deťom zatiaľ nedávali ani svoje fľaše na pitie. Detičky majú zabezpečený pravidelný pitný režim počas celého dňa.
Zoznam ostatných vecí a ďalších informácií bude priebežne dopĺňaný pani učiteľkami. Je potrebné sledovať oznamy na webovej stránke a informácie na nástenkách v SŠMŠ. Ak sa tam nedozviete to, čo potrebujete vedieť, pani učiteľky Vám vždy rady poradia a pomôžu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť ho zo stravy. Viac informácií v sekcii
Jedáleň – Stravovanie v SŠMŠ, alebo na oznamovej tabuli v  SŠMŠ.

Odovzdávanie detí rodičom prebieha do 16:30 hod.
Nástupom dieťaťa do škôlky nastáva zmena v živote dieťaťa, ale i v živote rodičov.
Škôlka je pre dieťa ďalším krokom na ceste k samostatnosti.

Tešíme sa na Vás :)

 
Kolektív sa teší na nový školský rok 2022/2023

 

Organizačné pokyny od 1.9.2022.

o    Pred vstupom do budovy si rodič aj dieťa vydezinfikujú ruku dezinfekčným prostriedkom, ktorý je pri vstupe do budovy.

o    Do budovy vstupuje rodič po zazvonení na zvonček príslušnej triedy.

o    Deti ráno prichádzajú do svojich tried.  


Milí naši rodičia!

Počas popoludňajších činností realizujeme krúžkovú činnosť. Každá pani učiteľka realizuje krúžok vo svojej triede a so svojimi „Očkami“. O svojej krúžkovej činnosti Vás vždy informuje deň dopredu na nástenke. 

Informácie o tom, aké krúžky budú v triede, ktorú Vaše „Očko“ navštevuje, nájdete na informačnej nástenke v šatni.

Tešíme sa na Vaše talenty! 
Dni dobrovoľníctva

Ako každý rok, tak aj túto jeseň sa budeme v našej škôlke venovať dobrovoľníctvu.
Kým sa naše „Očká“ zoznamovali s hračkami a hľadali si nových kamarátov, ich usilovní rodičia sa starali o areál našej SŠMŠ. Pohrabali lístie, vytrhali burinu, vykosili záhradu, či iným spôsobom spríjemnili prostredie nášho zariadenia.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, za to, že sa zapoja do „Dní dobrovoľníctva“ a pomôžu nám svojou prácou skrášliť areál materskej školy.
Veľká vďaka patrí aj chlapcom z resocializačného zariadenia NÁVRAT, ktorí ako každý rok urobili a urobia kus práce.