Novinky

 


Milí naši rodičia!

Ani počas pandémie nezaháľame a naše „Očká“ rozvíjame po všetkých stránkach.

Počas popoludňajších činností realizujeme krúžkovú činnosť, samozrejme s dodržiavaním epidemiologických opatrení – nemiešame deti v rámci tried. Preto každá pani učiteľka realizuje krúžok vo svojej triede a so svojimi „Očkami“. O svojej krúžkovej činnosti Vás vždy informuje deň dopredu na nástenke. 

Informácie o tom, aké krúžky budú v triede, ktorú Vaše „Očko“ navštevuje, nájdete na informačnej nástenke v šatni.

Tešíme sa na Vaše talenty! 
Dni dobrovoľníctva

Ako každý rok, tak aj túto jeseň sme sa v našej škôlke venovali dobrovoľníctvu.
Kým sa naše „Očká“ zoznamovali s hračkami a hľadali si nových kamarátov, ich usilovní rodičia sa starali o areál našej SŠMŠ. Pohrabali lístie, vytrhali burinu, vykosili záhradu, či iným spôsobom spríjemnili prostredie nášho zariadenia.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, za to, že sa zapojili do „Dní dobrovoľníctva“ a pomohli nám svojou prácou skrášliť areál našej škôlky.
Veľká vďaka patrí aj chlapcom z resocializačného zariadenia NÁVRAT, ktorí ako každý rok urobili kus práce.
 
 
Prvý deň v materskej škole

Riaditeľka SŠMŠ, Slnečná 34, Banská Bystrica, dáva do pozornosti rodičom informácie, ktoré sa týkajú prevádzky SŠMŠ v školskom roku 2021/2022.
Nový školský rok začína 2.9.2021.

Otvorenie SŠMŠ je od 7:00hod., kedy prebieha preberanie detí od rodičov.
Zoznamy novoprijatých detí a ich rozdelenie do tried sú vyvesené na dverách SŠMŠ a pani učiteľky Vás budú priebežne usmerňovať.

Z dôvodu ochrany zdravia je potrebné dodržiavať opatrenia RÚVZ zverejnené z médií a taktiež pri vstupoch do budovy SŠMŠ i jednotlivých tried.

V prvý deň je potrebné dieťaťu do SŠMŠ priniesť:
- Papučky
- Rúško
- Kefka
- Pohárik na kefku
- Pyžamo
- Náhradné oblečenie
- Hrebeň (dievčatá)

Namiesto uteráčikov sa momentálne používajú jednorázové papierové utierky. Nosiť si z domu svoje hračky, je do odvolania zakázané. Tiež prosíme rodičov, aby deťom zatiaľ nedávali ani svoje fľaše na pitie. Detičky majú zabezpečený pravidelný pitný režim počas celého dňa.
Zoznam ostatných vecí a ďalších informácií bude priebežne dopĺňaný pani učiteľkami. Je potrebné sledovať oznamy na webovej stránke a informácie na nástenkách v SŠMŠ. Ak sa tam nedozviete to, čo potrebujete vedieť, pani učiteľky Vám vždy rady poradia a pomôžu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa je potrebné odhlásiť ho zo stavy. Viac informácií v sekcii
Jedáleň – Stravovanie v SŠMŠ, alebo na oznamovej tabuli v  SŠMŠ.

Odovzdávanie detí rodičom prebieha do 16:30 hod.
Nástupom dieťaťa do škôlky nastáva zmena v živote dieťaťa, ale i v živote rodičov.
Škôlka je pre dieťa ďalším krokom na ceste k samostatnosti.

Tešíme sa na Vás! :)

 
Kolektív SŠMŠ sa teší na nový školský rok 2021/2022

 

Organizačné pokyny od 1.9.2021.

o    Pred vstupom do budovy si rodič aj dieťa vydezinfikujú ruku dezinfekčným prostriedkom, ktorý je pri vstupe do budovy.

o    Do budovy vstupuje rodič po zazvonení na zvonček príslušnej triedy.

o    Deti ráno prichádzajú do svojich tried.

o    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

o    Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Ďalej predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zdravotný dotazník.

o    Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

o    Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

o    Každé dieťa musí mať v skrinke čisté ochranné rúško.

o    Nosenie hračiek z domu je zakázané.

o    Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.

o    Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.

o    Textilné uteráky sa nepoužívajú, zabezpečené sú papierové. 

 

V príprave školského roka 2021/ 2022 materská škola zohľadňuje možnosti zhoršenia epidemiologickej situácie a riadiť sa bude manuálom odporúčaní v troch úrovniach : zelená, oranžová, červená Manuál je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

 


 

 

 • Prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy je potrebné, aby dieťa prišlo so svojim zákonným zástupcom
 • Pred vstupom do budovy si rodič aj dieťa vydezinfikujú ruku dezinfekčným prostriedkom, ktorý je pri vstupe do budovy. Dieťa vstupuje do budovy s jednou osobou.
 • Do budovy vstupuje rodič po zazvonení na zvonček príslušnej triedy.
 • S cieľom ochrany detí pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 , je potrebné , aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Počas každodenného ranného zdravotného filtra, sa bude vykonávať ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Nosenie hračiek z domu je zakázané.
 • Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe.
 • Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nepoužívajú. Nepoužívajú sa ani textilné uteráky, zabezpečené sú papierové.
 • Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.