Dokumenty

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie:

Informačná povinnosť- ochrana osobných údajov- Dokumenty

Registračná karta Domova sociálnych služieb Slniečko - stiahnuť

Zriaďovacia listina SŠMŠ Očko -stiahnuť

Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine -stiahnuť

 Výročná správa za rok 2017 - príloha verejnej časti registra účtovných závierok

Správa o výchovnovzdelávacej  činnosti za rok 2017/2018- príloha verejnej časti registra účtovných závierok 

Podrobná správa o činnosti DSS za rok 2017- príloha verejnej časti registra účtovných závierok

Účtovná závierka viď.: Verejná časť registra účtovných závierok.