Špeciálnopedagogická a logopedická starostlivosť

Špeciálnopedagogická intervencia sa v DSS Slniečko realizuje individuálnou formou, priamym kontaktom s dieťaťom. Ide o  pravidelnú činnosť dieťaťa  pod vedením špeciálneho pedagóga, cieľom ktorej je rozvoj základných zručností a schopností dieťaťa. Špeciálny pedagóg sa tak snaží pozitívne pôsobiť na dieťa a pripraviť ho na ďalšie vzdelávanie v rámci jeho možností. Obsah špeciálnopedagogického pôsobenia sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho dieťaťa.

Uplatňujú sa prvky bazálnej stimulácie, v ktorej sa jedná o sprostredkovanie základných podnetov zrozumiteľných deťom Ide o zlepšenie reakcie na podnety a tým aj jednotlivých funkcií. Zahŕňa stimuláciu motoriky a senzorického vnímania (hmatové, zrakové, sluchové, čuchové). Pri práci s dieťaťom sa využívajú rôzne terapeutické postupy vychádzajúce z arteterapie, muzikoterapie, terapie hrou, terapie prácou, zvukovej terapie, terapie spevom či psychomotorickej terapie. Pri každej intervencii sa však zreteľ kladie na osobitosti jednotlivca a prispôsobuje sa jeho potrebám.

Pracujeme s rôznymi výtvarnými technikami, práca s papierom, rôznymi prírodnými a umelými materiálmi, detskými piesňami, pohybovými hrami, hrou s rozmanitými hračkami, hudobnými nástrojmi, detskými obrázkovými knižkami a pod.

Cieľom práce s dieťaťom je podpora jeho vývinu v nasledujúcich oblastiach:

 • hrubá motorika,
 • jemná motorika,
 • reč,
 • sebaobslužné činnosti, 
 • kognitívne kompetencie,
 • senzorické kompetencie,
 • sociálne kompetencie.

Dôraz sa kladie na zrozumiteľnosť podnetov a pozitívny zážitok dieťaťa zo stretnutia so špeciálnym pedagógom.Ponúkame tiež možnosť osobnej alebo telefonickej komunikácie rodičov so špeciálnym pedagógom.

Špeciálny pedagóg: Mgr. Michaela Krajliková

Kontakt: 0944985061

       Logopedická starostlivosť v DSS Slniečko                  

 Klientom nášho zariadenia ponúkame logopedickú starostlivosť, ktorej obsahom je stanovenie logopedickej diagnózy a následná logopedická terapia podľa individuálnych potrieb klienta.

Terapia prebieha hravou formou a individuálne s frekvenciou raz za týždeň. Pri práci s dieťaťom využívame špecifické komunikačné stratégie, s ktorými rodičov radi oboznámime počas osobnej konzultácie s logopédom. Takisto o priebehu terapie rodičov informujeme osobne. Stretnutie s logopédom odprúčame dohodnúť si vopred.

Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách. Sociálna rehabilitácia je proces, v ktorom osoba s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. Jedná sa o nácvik sebaobsluhy, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo.

Fyzioterapia
V rámci zdravotno - liečebného procesu DSS SLNIEČKO, STADETORE n. o. poskytuje svojim klientom na základe ich postihnutia fyzioterapiu dodávateľským spôsobom v spolupráci s DFNsP, ktorá prostredníctvom metodík vedie klientov k čo najväčšej samostatnosti a sebestačnosti, prispieva k zlepšeniu kvality života s vyhliadkou ich postupného zaradenia do spoločnosti. Individuálny plán fyzioterapie dieťaťa, ktorý slúži na vypracovanie postupov pri poskytovaní rehabilitácie. Denná fyzioterapeutická starostlivosť napomáha klientovi sociálnych služieb k zlepšovanie samoobslužných činností. 

Fyzioterapiu poskytujeme v týchto formách 

 • Kynezioterapia - liečebná telesná výchova individuálna 
 • Ergoterapia - nácvik úchopovej činnosti a jemnej motoriky 
 • Hydroterapia a hydrokinezioterapia - kúpele perlička, vírivka, individuálna liečebná telesná výchova
 • Elektroterapia – aplikácia elekroliečby - obmedzene
 • Termoterapia - terapia teplom 
 • Mechanoterapia - masáže
 • Reflexná terapia podľa Vojtu, facilitačné prvky – Bobath. Koncept, Kabat, jog. prvky, nácvik chôdze a bežných činností

Špeciálno–pedagogická starostlivosť
Špeciálno-pedagogická intervencia sa v DSS Slniečko realizuje individuálnou formou, priamym kontaktom s dieťaťom. Ide o pravidelnú činnosť dieťaťa  pod vedením špeciálneho pedagóga, cieľom ktorej je rozvoj základných zručností a schopností dieťaťa. Špeciálny pedagóg sa tak snaží pozitívne pôsobiť na dieťa a pripraviť ho na ďalšie vzdelávanie v rámci jeho možností. Obsah špeciálno-pedagogického pôsobenia sa individuálne prispôsobuje potrebám a možnostiam konkrétneho dieťaťa podľa jeho individuálneho plánu. Uplatňujú sa prvky bazálnej stimulácie, v ktorej sa jedná o sprostredkovanie základných podnetov zrozumiteľných deťom. Ide o zlepšenie reakcie na podnety a tým aj jednotlivých funkcií. Zahŕňa stimuláciu motoriky a senzorického vnímania (hmatové, zrakové, sluchové, čuchové). Pri každej intervencii sa však zreteľ kladie na osobitosti jednotlivca a prispôsobuje sa jeho potrebám.

Logopédia
Vykonáva sa individuálnou a skupinovou formou podľa potrieb klienta. Dieťaťu, ktoré navštevuje naše zariadenie, je možné poskytnúť logopedickú starostlivosť na základe súhlasu rodiča, podľa stanovenej diagnózy. Ponúkame komplexnú logopedickú diagnostiku a na základe definovaných potrieb primeranú logopedickú terapiu individuálnou prípadne skupinovou formou. Okrem intervencie porúch výslovnosti rôznych hlások, podporujeme správny vývin reči, budujeme slovnú zásobu, správnu stavbu viet, rozprávačské schopnosti, všetko v súlade s vekom a logopedickou diagnózou dieťaťa. Realizujeme tiež poradenstvo rodičom. V prípade potreby odporúčame kontakt s lekárom špecialistom. Rodičom detí je umožnené zúčastniť sa logopedickej diagnostiky alebo terapeutického sedenia. Odporúčame pravidelne konzultovať intervenčný proces s logopédom v zariadení, a to najmä v prípade, že dieťa nedostáva žiadnu inú logopedickú starostlivosť. S dieťaťom je potrebné cvičiť denne, teda aj doma, a to na základe konzultácie s logopédom ale aj podľa písomných odporúčaní logopéda. Na cvičenie doma poskytujeme bohatý obrázkový materiál, čo zvyšuje motiváciu dieťaťa a zároveň zefektívňuje proces terapie reči. Logopedická starostlivosť narušenej komunikačnej schopnosti je zameraná na oblasť: diagnostiky, podporu oromotoriky a nácvik všetkých štyroch jazykových rovín.