ŠVP ponuka krúžkov

Krúžko činnosť
 
p. uč. Oravcová – krúžok „Zručné rúčky“
Krúžok „Zručné rúčky“ napomáhajú u detí rozvíjať zručnosť v jemnej motorike. V postup práce výrobku, výtvoru si koncentrujú myseľ, učia sa samostatnosti, kooperácie i hotový výrobok svoj, či kamarátov asertívne posúdiť. No hlavným cieľom je, aby začatú prácu dokončili a boli tak  nápomocní v domácom prostredí svojim rodičom.
 
p.uč. Cabanová – krúžok „Veselá angličtina“
Hlavným cieľom krúžku „Veselá angličtina“ je zábavným spôsobom motivovať deti k aktívnemu používaniu anglického jazyka, nakoľko potrebujú rozumieť vybraným výrazom a používať ich pri pohybových aktivitách a ďalších činnostiach. Počas plnenia najrôznejších úloh získavajú jazykové znalosti podvedome a pritom omnoho intenzívnejšie, ako pri bežnom pasívnom učení. Formou konverzácie, hier, spievania, hrania divadla, tancovania si deti zafixujú mnoho slovíčok a fráz. Zmyslom je, aby bola angličtina pre deti hravá, zaujímavá a obohatená o striedanie činností. Učenie angličtiny je tak pre deti viac zábavné a jazyk ich baví.
 
 
p. uč. Kuna – krúžok „Hudobno-tanečný krúžok“
Aktivity krúžku sú zameraní na rozvoj hudobnosti a pohybových zručností dieťaťa predškolského veku. Dieťa získa navštevovaním krúžku množstvo nových vedomostí a skúseností pri hre s detskými rytmickými nástrojmi, nácvikom choreografií, spevom, rytmizácou. Táto činnosť u detí rozvíja myslenie, reč a sociálno-emocionálnu oblasť pri vzájomnej spolupráci ale aj presadzovaní sa ako jednotlivca.
 
 
p.uč. Bibová – krúžok „Veselo po anglicky“
Veselo po anglicky je krúžok, ktorého je cieľom je vytvárať pozitívny vzťah k výučbe anglického jazyka. Prvotné oboznamovanie sa s anglickým jazykom prebieha prostredníctvom rôznych hier a edukačných pomôcok. Deti postupne získajú základy pre ďalšiu výučbu anglického jazyka. Počas krúžku zároveň vykonávajú pravidelné pohybové aktivity vďaka veselým anglickým pesničkám.
 
 
p. uč. Gorčiová – krúžok „Krúžok detskej tvorivosti“
Krúžok ponúka možnosť rozvíjať u detí elementárne grafické zručnosti a výtvarné technické schopnosti. Zároveň vytvára priestor pre sebarealizáciu detí, uspokojenie ich záujmu v oblasti výtvarnej výchovy, podnecuje ich fantáziu a získavajú prvé kontakty s výtvarným umením. Deti majú možnosť sa v uvoľnenej a radostnej atmosfére oboznámiť s novými a netradičnými technikami a vyskúšať si prácu s odpadovým, prírodným materiálom, textilom, či papierom.
 
p. uč. Svolíková – krúžok „Hudobno-pohybový mackovia“
Cieľom je umožniť deťom postupne, pomaličky a najmä aktívne vniknúť do sveta hudby, spevu, tancu a rytmických nástrojov, objavovať jej krásu, osvojovať si hudobné činnosti a ich prostredníctvom rozvíjať a detí hudobné schopnosti, zručnosti, návyky a to všetko s dôrazom na hravosť , experimentovanie a hudobné zážitky.
 
p. uč Harmanová – krúžok „Hudobno-pohybový krúžok“
Cieľom hudobno-pohybového krúžku je u detí rozvíjať hudobný sluch, rytmus, hudobno- pohybové schopnosti detí, estetické cítenie, spojené s potrebou estetického zážitku a tvorivého hudobného sebavyjadrovania. U detí sa pestuje návyk k pravidelnej pohybovej aktivite. Na krúžku sa naučíme nové piesne, hudobno-pohybové hry, budeme hrať na detských hudobných nástrojoch (Orffovom inštrumentári), skúsime si hru na keyborde a samozrejme budeme tancovať.
 
 
p.uč. Bugárová – krúžok ,,Literárno-dramatický krúžok”
Cieľom literárno-dramatického krúžku je podporovať sebavyjadrenie dieťaťa pomocou tvorivej dramatiky. Deti si v rámci krúžku zažijú divadlo so všetkým, čo k nemu patrí. Vyskúšajú si nie len úlohy hercov, stávajú sa aj bábkarmi (aktívne sa podieľajú na výrobe bábok), scénografmi (spoupracujú pri výrobe kulís), scénaristami (pomáhajú pri tvorbe scénara) a taktiež sú spevákmi a tanečníkmi. Úlohou krúžku bude viesť deti k tomu, aby rozvíjali svoju tvorivú aktivitu, prosociálne správanie, najmä empatické spoluprežívanie. Podporuje rozvoj fantázie a predstavivosti, vyjadrovacích, rečových, pohybových, výtvarných a hudobných schopností.