ŠVP ponuka krúžkov

HORNÁ TRIEDA
„Tvorivé ručičky“
p. učiteľka: Diana CABANOVÁ
Cieľom krúžku je viesť deti k samostatnosti, pestovať zmysel pre zodpovednosť, viesť ich k tvorivosti. Prostredníctvom rôznych úloh viesť deti k zobrazovaniu predstáv o veciach, ľuďoch a zvieratách. Rozvíjať vnímavosť, predstavivosť a pamäť na tvary a farby. V uvoľnenej a radostnej atmosfére reagovať svojimi výtvormi na aktivity školy a nechávať doznieť aj zážitky z neopakovateľných chvíľ.

„Tvorivé čítanie“
p. učiteľka: Klára ORAVCOVÁ
Hravé čítanie pozýva detičky do sveta rozprávok a tajomstiev príbehov. Maňuškami si pocvičia svoje ručičky, encyklopedické vynálezy očaria ich očká, maľovaným čítaním, či divadielkami si spríjemnia chvíle, aby čítanie bolo pre nich radosťou, zábavou a hrou. Deti si rozšíria slovnú zásobu, komunikačné schopnosti, posilnia sebadôveru i sebavedomie a v neposlednom rade sa naučia počúvať a porozumieť textu.

„Hravá angličtina“
p. učiteľka: Patrícia POHORELÁ
Krúžok predstavuje prvé oboznamovanie sa s cudzím jazykom prostredníctvom rôznych hier, kreslenia, spievania a zábavných aktivít spojených so základnými pojmami v anglickom jazyku – pozdravy, počasie, ročné obdobia, čísla, rodina, zvieratá, základné potraviny, dopravné prostriedky, emócie, oblečenie... Výsledky a pokroky detí budú hodnotené malými odmenami a na konci školského roka dostanú „mini-diplom“.

DOLNÁ TRIEDA
„Angličtina hravo“
p. učiteľka: Natália BIBOVÁ
Cieľom krúžku je postupné získavanie základov z anglického jazyka prostredníctvom pesničiek, básničiek, ako aj rôznych didaktických a zábavných pohybových hier. Počas krúžku budú používané rôzne názorné pomôcky pre ľahšie osvojenie si slov a jednoduchej gramatiky. Už v ranom veku si vytvoria kladný vzťah k výučbe cudzieho jazyka a takisto môžu využiť poznatky z krúžku ako základy pre učenie sa angličtiny na základnej škole.

„Malí zdravotníci“
p. učiteľka: Mária GÖRČIOVÁ
Cieľom krúžku je vychovávať malých zdravotníkov. Praktické ovládanie prvej pomoci nie je nikdy na škodu, obzvlášť, ak sa s ním človek stretáva už od útleho veku. Krúžok bude vedený v spolupráci s Červeným krížom, pričom na konci školského roka môžeme na prehliadke malých zdravotníkov predviesť, čo sme sa naučili.

„Krúžok detskej tvorivosti“
p. učiteľka: Tatiana KRIŠTOFOVÁ
Krúžok ponúka možnosť rozvíjať u detí elementárne grafické zručnosti a výtvarné technické schopnosti. Zároveň vytvára priestor pre sebarealizáciu detí, uspokojenie ich záujmu v oblasti výtvarnej výchovy, podnecuje ich fantáziu a získavajú prvé kontakty s výtvarným umením. Deti majú možnosť sa v uvoľnenej a radostnej atmosfére oboznámiť s novými a netradičnými technikami a vyskúšať si prácu s odpadovým, prírodným materiálom, textilom, či papierom.

TRIEDA SOVIČIEK
„Hudobno-pohybový krúžok“
p. učiteľka: Katarína HARMANOVÁ
Cieľom hudobno-pohybového krúžku je u detí rozvíjať hudobný sluch, rytmus, hudobno- pohybové schopnosti detí, estetické cítenie spojené s potrebou estetického zážitku a tvorivého hudobného sebavyjadrovania. U detí sa pestuje návyk k pravidelnej pohybovej aktivite. Na krúžku sa naučíme nové piesne, hudobno-pohybové hry, budeme hrať na detských hudobných nástrojoch, skúsime si hru na keyborde a samozrejme budeme tancovať.

„Literárno-dramatický krúžok“
p. učiteľka: Veronika BUGÁROVÁ
Cieľom literárno-dramatického krúžku je podporovať sebavyjadrenie dieťaťa pomocou tvorivej dramatiky. Deti si v rámci krúžku zažijú divadlo so všetkým, čo k nemu patrí. Vyskúšajú si nie len úlohy hercov, stávajú sa aj bábkarmi, scénografmi, scénaristami a taktiež sú spevákmi a tanečníkmi. Úlohou krúžku bude viesť deti k tomu, aby rozvíjali svoju tvorivú aktivitu, prosociálne správanie, najmä empatické spoluprežívanie. Podporuje rozvoj fantázie a predstavivosti, vyjadrovacích, rečových, pohybových, výtvarných a hudobných schopností.