ŠVP ponuka krúžkov

 

Dolná trieda (Usilovní mackovia a brumkovia):

Zuzka Grimeková- Prírodovedný krúžok "Sokolík" -  prvé krôčiky k enviromentálnej zodpovednosti, poznávanie prírody, rastlín, živočíchov a neživej prírody okolo nás. Tvorivé aktivity s prírodninami. (štvrtok)

Majka Görčiová- Anglický jazyk- Utvárať pozitívny vzťah k cudziemu jazyku

Reagovať slovne na jednoduché otázky. Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami a vedieť vyjadriť svoj názor.(streda, štvrtok)

Tánička Krištofová- Tvorivé dielne- na krúžku si detičky skúšajú rôzne výtvarné a pracovné techniky ako maľovanie, modelovanie, kreslenie, strihanie, krčenie, skladanie a trhanie papiera, lepenie... Svojimi šikovnými rúčkami vytvárajú zaujímavé diela a výrobky z netradičných materiálov rôznorodými technikami. (utorok) 

Livka Kopisová- Pohybový krúžok- pri realizácii tohto krúžku získavajú deti nové skúsenosti pri hre s detskými rytmickými nástrojmi, športovým náradím a náčiním. Rôzne pohybové aktivity rozvíjajú pohybové a tanečné schopnosti detí, vytvárajú u detí vzťah k pravidelnému pohybu a k zdravému životnému štýlu. (utorok)

 

Horná trieda (Tigríkovia):

Renatka Šefčíková- Loptové hry- skúšanie rôznych hier v kruhu svojich kamarátov v rámci fair-play, zdokonaľovanie v používaní športového náradia, vštepovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu. (streda)

Janka Hajdúchová- Zábavná angličtina- oboznamovanie detí s prvými anglickými slovíčkami na tému farby, čísla, zvieratá, jedlo, oblečenie...a to všetko hravou formou (hry, pesničky, básničky, práca s interaktívnou tabuľou) (utorok)

Ivka Hýbelová- Hravá nemčina- Vzbudiť u detí pozitívny vzťah k cudziemu jazyku, formou pohybových, výtvarných, dramatických a zmyslových hier. ( štvrtok)

 

Trieda sovičiek:

Veronika Bugárová- Tvorivé dielne- Na tomto krúžku budú deti pracovať s rôznymi materiálmi ako je plastelína, prírodný a odpadový materiál, potraviny (cestoviny...) a i. Postupne si budú deti rozvíjať ich zručnosť a kreativitu, ktorú budete môcť oceniť vo výtvoroch ručičiek Vašich malých ratolestí.  (párna streda)

Katka Harmanová- Hudobno-pohybový krúžok- cieľom Hudobno-pohybového krúžku je u detí rozvíjať hudobný sluch, rytmus, hudobno-pohybové schopnosti detí, estetické cítenie, spojené s potrebou estetického zážitku  a tvorivého hudobného sebavyjadrovania. (nepárna streda)