Súkromná špeciálna materská škola

Súkromná špeciálna materská škola „OČKO“ sa nachádza v zástavbe staršieho sídliska Fončorda v susedstve základnej školy a materskej školy. Názov materskej školy vyplýva zo zdravotného znevýhodnenia detí s poruchou binokulárneho videnia. Od tohto sme si zvolili názov svojho Školského vzdelávacieho programu.

 

Predprimárne vzdelávanie v Súkromnej špeciálnej materskej škole "OČKO"

Poskytujeme celodennú starostlivosť pre deti predškolského veku. Edukačné aktivity uskutočňujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu " Čo tie očká vidia". Školský vzdelávací program je dostupný všetkým rodičom v priestoroch budovy materskej školy.

Prevádzka špeciálnej materskej školy: od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Prostriedky a edukačné pomôcky: Využívame interaktívnu tabuľu so softvérmi pre deti predškolského veku, ktoré podporujú rozvoj poznania, matematických predstáv, logického myslenia, grafomotoriku a pleoptika. Práca s www stránkami ako www.predskolaci.cz a iné detské stránky. Pracovné zošity vychádzajú z oblasti rozvoja poznania, jazykovej výchovy matematických predstáv a grafomotoriky.

Deti si kompetencie rozvíjajú aj prostredníctvom projektov, do ktorých je materská škola zapojená ako národný projekt "DIGIŠKOLA" , ADAMKO zdravo hravo a Zelená škola, taktiež súťažami, do ktorých sa zapájame po celý rok.