Súkromná špeciálna materská škola

ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
 

Našu materskú školu navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením, spravidla s poruchou binokulárneho videnia, ale aj s oneskoreným psychomotorickým vývinom a poruchami oneskoreného vývinu reči. Vychádzame z jednotlivých modifikácií štátneho programu ISCED 0 určeného pre deti predškolského veku, pričom tematické okruhy a vzdelávacie oblasti sú rovnaké ako uvádza tento program. Obsah rešpektuje vývinové danosti, ktoré chápeme predovšetkým ako záväzok pre učiteľa. Program a rozsah učiva je individuálne prispôsobený na rozvíjanie elementárnych zručností a schopností detí, ktoré majú dosiahnuť prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov. 
 

Pri edukácii chorých, zdravotne oslabených, telesne postihnutých detí je najpreferovanejšou potrebou uplatňovanie tvorivo-humanistickej výchovy, a z tohto dôvodu rešpektujeme:

♥ Právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a Európskou chartou pre výchovu a vzdelávanie chorých detí a mládeže.

♥ Právo na rozvoj vlastnej individuality so zreteľom na zdravotný stav dieťaťa.

♥ Právo na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, v súlade s jeho možnosťami a schopnosťami. 

Naplnenie týchto princípov predpokladá priaznivú edukačnú klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti a samostatnosti pred pamäťovým učením. 

Špecifikom výchovy a vzdelávania je z dôvodu nerovnomernej štruktúry cielené a systematické stimulovanie zaostávajúcich oblastí. Predprimárne vzdelávanie prostredníctvom špeciálno-pedagogického prístupu podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasiach sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej aj estetickej. 

Špecifickými cieľmi NÁŠHO školského vzdelávacieho systému sú: 

♥ Vytvorenie špecifického a protetického prostredia, nástrojov, metód, správneho návykového systému a osvojenie si jeho použitia.

♥ Výučba každodenných praktických schopností pomocou špeciálnych metód.

♥ Integráciou napĺňať potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa so zdravými rovesníkmi.

♥ Cieľavedomé rozvíjanie zaostávajúcich vývojových schopností v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej oblasti.

♥ Cielené kompenzovanie vývinového zaostávania plynúceho z handicapu a z pridružených poškodení rehabilitačnými cvičeniami.

♥ Stimulovanie zrakovej diferenciácie, spájanie verbálnych vnemov s optickými a ortoptickými cvičeniami.

♥ Rozvíjanie komunikačných schopností detí v spolupráci s vyučujúcim individuálnej logopedickej starostlivosti.

♥ Zabránenie vytvorenia stereotypného, neadekvátneho správania, resp. jeho korekcia. Utváranie a príprava dieťa s postihnutím na plynulý prechod do 1. ročníka základnej alebo špeciálnej školy.

 

♥ Harmonogram dennej starostlivosti ♥

 

 učiteľky

 (špeciálni pedagógovia)

 

 hry detí a edukačné aktivity    

 6:30-10:00

 

 pobyt vonku     

 10:00-11:15

 

 edukačné aktivity   

 11:15-16:30

 

 ortoptická sestra, učiteľky     

 (špeciálni pedagógovia)

 

 Pleoptické a ortoptické cvičenia

 6:30-15:00

 školský logopéd

 

 Logopedická starostlivosť

 7:00-15:30