Poradenstvo

 

 Máj   

 

emWave (personal stress reliever)

 

 • technológia emWave predstavuje inovatívny prístup k zlepšovaniu psychofyziologickej pohody, podporuje osobnostný rast. Pomáha pri zmene srdcových rytmov a dosahovaní koherencie. Koherencia je vedecky merateľný stav charakterizovaný zvýšenou organizáciou a harmóniou v našich psychologických a fyziologických procesoch 
 • emWave2 technológia zhromažďuje údaje o vašom srdcovom rytme pomocou senzora a následne tieto informácie prenáša na grafické zobrazenie na obrazovke vášho počítača, alebo na displej prenosnej jednotky v podobe jednoducho čitateľného LED displeja. Pri používaní len niekoľko minút denne Vám táto jednoducho použiteľná technológia pomôže zmeniť pocity hnevu, úzkosti, alebo frustrácie na pocity pokoja, ľahkosti a jasnosti mysle
 • výskum inštitútu HeartMath ukázal, že emócie vplývajú na vzorce nášho srdcového rytmu. Analýza srdcovej variability (Heart Rate Variability - HRV), alebo tzv. srdcových rytmov je uznávaným a smerodajným, neinvazívnym ukazovateľom toho, ako funguje spojenie medzi mozgom a srdcom. Odráža tiež dynamiku autonómneho nervového systému, ktorý je obzvlášť citlivý na zmeny v emočných stavov
 • funguje na princípe biofeedbacku
 • v súčasnosti môžete túto techniku vyskúšať aj u nás v poradni

 

Apríl  

Odklad povinnej školskej dochádzky

Kedy sa odporúča odklad školskej dochádzky?

Odklad školskej dochádzky o jeden rok sa odporúča dieťaťu, ktoré má:
 problémy s výslovnosťou (dyslália, dysgramatická stránka atď.)
 problémy so sústredením a trpezlivosťou
 problémy s priestorovou orientáciou, ako aj pravoľavou orientáciou
 nemá vyvinuté samoobslužné návyky (ako zákl. hygiena, samostatné obliekanie, jedenie a pod.)
 nepozná základné údaje o sebe a svojej rodine
 má zdravotné / špecifické vývinové problémy
 má nezáujem o nové veci, o učenie a školu všeobecne
 dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici
 je emocionálne a sociálne nezrelé

Čo môžem ako rodič urobiť, ak predpokladám, že moje dieťa nie je pripravené na nástup do školy?

Rodičia budúcich prvákov majú u nás právo bezplatne využiť služby centier pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v mieste svojho bydliska. V takýchto školských zariadeniach pracujú odborníci – psychológovia, špeciálni pedagógovia a logopédovia, ktorí urobia dieťaťu kompletné vyšetrenie školskej zrelosti a odporučia vám odklad školskej dochádzky.


Ako postupovať pri odklade PŠD?

O odklad povinnej školskej dochádzky žiada písomne zákonný zástupca dieťaťa. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Výhody odkladu
Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnú viaceré problémy. Dieťa nebude stačiť tempu vyučovania a začne zaostávať. V dôsledku toho bude mať zo seba zlý pocit a stratí pocit radosti.

Marec

Školská zrelosť


Pri posudzovaní školskej zrelosti sa hodnotia nasledovné oblasti:


1. telesný vývoj a zdravotný stav - posúdenie je v kompetencii praktického alebo odborného lekára.
2. úroveň vyspelosti poznávacích (kognitívnych) funkcií – príklady položiek:

 • vizuomotorika, grafomotorika - dieťa dokáže nakresliť postavu, kde je jasne odlíšená hlava, telo a končatiny; vie nakresliť strom, dom a pod.,
 • reč - dieťa má veku primeranú slovnú zásobu
 • sluchové vnímanie - určí počet slabík v slove
 • zrakové vnímanie - poskladá obrázok z niekoľkých častí, doplní chýbajúce časti v obrázku
 • vnímanie priestoru - dokáže správne určiť a rozumie pojmom hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo na vlastnom tele, hore, dole, prvý, posledný, v strede, stredný, predposledný a pod.
 • vnímanie času - začína sa orientovať v dňoch v týždni
 • základné matematické predstavy - dokáže rozlíšiť základné geometrické tvary (kruh, štvorec,trojuholník, obdĺžnik)

3. úroveň práceschopnosti (pracovné predpoklady, návyky) - dôležitá je schopnosť tzv. zámernej (vôľovej) koncentrácie pozornosti na danú činnosť (úlohu); veku primeraný zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, uvedomovanie si, že je potrebné úlohu dokončiť.

úroveň zrelosti osobnosti (emocionálno-sociálnej) – dieťa sa dokáže na potrebnú dobu odlúčiť od rodiny, byť v inom prostredí, s inými ľuďmi, rešpektovať cudziu autoritu. Dôležitá je aj schopnosť začleniť sa do skupiny rovesníkov, vedieť s nimi komunikovať; rozumieť pravidlám spoločného spolužitia a rešpektovať ich, ale zároveň dať najavo svoje potreby; schopnosť pracovať s ostatnými, spolupracovať


Vypracovala: Mgr. Tatiana Dzúriková, psychologička SCŠPP ako súčasť SŠMŠ


Február Kresba postavy

Keď hovoríme o posudzovaní školskej zrelosti, nemali by sme zabudnúť, že je potrebné aj v detskej kresbe hľadať určité konkrétne znaky.
Čo by teda budúci prváčik mal vedieť nakresliť?
 - postava musí mať hlavu, trup a končatiny
 - hlava s trupom má byť spojená krkom
 - na hlave sú vlasy, uši, oči, nos a ústa
 - ruky a nohy majú byť nakreslené dvojitou čiarou, resp. je prítomné oblečenie
 - ruky sú zakončené piatimi prstami
 - nohy sú dole zahnuté, resp. sú znázornené topánky

 

 
Január

 

Hra

 

Hra je jednou z najprirodzenejších a najbežnejších činností detí. Všeobecne ju považujeme za taký druh činnosti, ktorý poskytuje zábavu, rozptýlenie, radosť a uspokojenie. V čom to spočíva? Uspokojuje jeho potreby - potrebu experimentovania, sebautvárania, sebarealizácie a buduje schopnosť prosociálneho správania. V rámci hry sa vytváranie prosociálneho správania realizuje prostredníctvom aktivít, ktoré rozvíjajú schopnosť:
 - sebaprijatia – poznanie svojich dobrých i zlých stránok
 - vytvárania medziľudských vzťahov
 - rešpektovať iných
 - ohodnotiť druhých pozitívne, pochváliť
 - otvorene vyjadriť svoje postoje a pocity
 - asertivity
 - aktívneho počúvania
 - kooperácie
 - sebaovládania

 

 

December

Mnemotechnické pomôcky

Jednoducho by sa tento pojem dal definovať ako vety alebo slovné konštrukcie, ktoré nám pomáhajú lepšie si určitú vec zapamätať. Sú veľkým pomocníkom hlavne v škole a sú ďaleko efektívnejšie než klasické memorovanie.
Na ilustráciu je tu niekoľko nápadov:
- Struny na gitare: Eva Hodila Granát Do Atómovej Elektrárne.
- Vitamíny rozpustné v tukoch: DEKA.
- Rímske čísla 50, 100, 500 a 1000: LaCo DoMa.

 

 

November       HRY NA POZORNOSŤ A POSTREH

 

Tento mesiac ponúkam nápady hier na rozvoj pozornosti:
Nebo, zem, nos
Vedúci hry opakuje slová: nebo, zem, nos a pritom ukazuje prstom hore, dole, na nos. Deti po ňom opakujú. Občas sa zámerne pomýli a zle ukáže. Ktoré dieťa sa dá pomýliť, vypadáva z hry. S menšími deťmi začíname len s dvoma slovami.
Kto si presadol
Deti sedia v kruhu, hráčovi uprostred zaviažeme oči a dve deti si vymenia miesta. Hráč po odviazaní šatky háda, kto si presadol. Ak uhádne, ide hádať jeden z presadajúcich.

 

OktóberZdravésebavedomie

 

Mnohí psychológovia dnes definujú sebahodnotenie dieťaťa ako organizované usporiadanie vlastného obrazu, ktorý si o sebe vytvára podľa toho, ako vníma vlastné obmedzenia a schopnosti. Zdravé sebahodnotenie, ktoré dieťa získalo v detstve, výrazne ovplyvňuje získanie neskoršej psychickej rovnováhy v dospelosti. Vhodná výchova, pokojná, bezpečná a láskavá atmosféra rodiny, ako aj škola, či širšie sociálne prostredie majú dôležitú úlohu na utváraní sebahodnotenia. Dôležitým faktorom je u dieťaťa i vedomie toho, že je bezpodmienečne milované. Keďže základy na celý život sa tvoria už od narodenia, budujme ich spoločne už v našich rodinách.

 

September 2018   ♥ Keď sa začne nový školský rok ♥

Po prázdninách plných oddychu a radosti prichádza čas, kedy deti prichádzajú do školských lavíc a čakajú ich povinnosti a úlohy. Ako zvládnuť tento skok?
Dôležité je s dieťaťom rozprávať o tom, čo ho čaká – vysvetlenie, že svoj čas má zabávať sa a oddychovať, no tak isto svoj čas majú aj povinnosti, dieťaťu pomôže pripraviť sa na nasledujúce obdobie. Taktiež je prospešné dať dieťaťu priestor na oddych, keď už príde zo školy, aby sa uvoľnilo napätie a domáce úlohy sa mu budú robiť ľahšie.
Netreba zabúdať na dostatok pohybu a vyváženú stravu, pretože ľudská myseľ a telo sú prepojené nádoby a nie nadarmo platí staré známe: „V  zdravom tele, zdravý duch!“

S pozdravom psychologička SCŠPP