Domov sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb SLNIEČKO

Hodnotenie spokojnosti: stiahnuť tu

 

Prešiel čas prázdnin slnečných
a babím letom vonia vzduch.
Dosť bolo v lete krásnych dní
i týždňov bezstarostných hier.
Leto je preč a do dverí nám
zaklopal september.
A tak sa vraciame späť
do našich známych tried.

 

Poslanie zariadenia:
„Poskytovať kvalitné sociálne, zdravotnícke služby a vzdelávanie na základe láskavého, etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a slobôd s cieľom pomáhať.“

Domov sociálnych služieb „SLNIEČKO“ s kapacitou zariadenia 17 klientov sa nachádza na sídlisku Fončorda v pravom krídle budovy na Slnečnej 34 v Banskej Bystrici. Zariadenie vzniklo z pôvodného zdravotníckeho zariadenia Očného a rehabilitačného sanatória. DSS Slniečko sa poskytuje sociálna služba pre neplnoleté fyzické osoby - deti, ktoré sú odkázané na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, spĺňa V. alebo VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 3.B zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zákon o sociálnych službách ustanovuje konkrétne služby a podmienky, podľa ktorých náš domov postupuje. Zákon tiež umožňuje za účelom zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb poskytovať ďalšie odborné služby a keďže máme na to vytvorené podmienky, naše služby sú rozšírené o odborný rehabilitačný program a špecializovanú terapiu (arteterapia). Zabezpečujeme  komplexnú starostlivosť (sociálnu, špeciálno-pedagogickú, logopedickú, psychologickú a fyzioterapeutickú). Každé dieťa má vypracovaný individuálny program rozvoja osobnosti, t. j. anamnézu dieťaťa, denný program, sociálnu správu dieťaťa, hodnotenie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa v spolupráci s rôznymi odborníkmi zo zariadenia aj mimo neho.


Radi Vám poskytneme bližšie informácie osobne: Slnečná 34, Banská Bystrica
prípadne telefonicky:
048/ 423 09 18 
alebo
e-mailom: stadetore@gmail.com
alebo na stránke: www.detskecentrumbb.sk