Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 
Podľa usmernenia zo dňa 17.4.2020   - " školy v rámci zberu údajov o AU v máji 2020 nie sú povinné predkladať odporúčania z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU."
 
Aktuálne informácie k asistentom učiteľa na šk. tok 2020/2021:
 • V máji 2020 sa uskutoční zber údajov o AU prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“.
 • Škola po vyplnení údajov o AU vo formulároch prostredníctvom webovej aplikácie vytlačí protokol a predkladá ho svojmu zriaďovateľovi.
 • Na základe mimoriadnej situácie spojenej s rozšírením koronavírusu COVID-19 školy v rámci zberu údajov o AU v máji 2020 nie sú povinné predkladať odporúčania z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU.
 • Pri zadávaní počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“) a AU do formulárov sú školy povinné vychádzať z podkladov predložených a informácií im poskytnutých pri zápise žiakov, resp. v procese prijímania nových žiakov do príslušnej školy a zároveň prihliadať na aktuálny, a teda aj predpokladaný počet žiakov so ZZ, ktorí sa budú na príslušnej škole vzdelávať aj v školskom roku 2020/2021.
 
Bližšie informácie dostupné na:
https://www.au.vykazy.sk/financie/doc/Aktu%C3%A1lne_inform%C3%A1cie_zber_2020.pdf
https://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat
 
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať telefonicky na t.č. 0944 985 061 alebo mailom: scspp.bb@gmail.com
Stále sme tu pre Vás a Vaše deti.
 Váš tím SCŠPP 
 
Nápomocné webové stránky pre rodičov:
 1.  Všetky informácie ohľadom zápisov do 1. ročníka nájdete na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs/
 2. Všetky informácie ohľadom zápisov do MŠ nájdete na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ziadosti-o-prijatie-do-ms/
 3. Aplikácia , ktorá ponúka aktivity na rozvoj všetkých šiestich vývinových oblastí dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov a taktiež vie posúdiť pripravenosť dieťaťa do školy. https://vudpap.sk/welcome-metodika-a-aplikacia-pre-pedagogov-a-rodicov/
 4. Voľne stiahnuteľné pracovné listy pre deti v MŠ. http://www.kafomet-eshop.sk/product/na-stiahnutie/pracovne-listy-na-temu-povolania/1964

 

Ponúkame diagnostiku a poradenstvo v oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky

S klientom pracujeme individuálne.

V prípade viacerých klientov z jednej školy poskytujeme služby priamo v danej škole.

Služby poskytujeme zdarma.

Sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení  MŠVVaŠ SR.

Kontakt: mobil 0944 985 061, e-mail scspp.bb@gmail.com

Prezentácia zariadenia: stiahnuť

Základné informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov:

Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa si môžete: stiahnuť 

Žiadosť o vyšetrenie žiaka ZŠ si môžete: stiahnuť

Čestné vyhlásenie: stiahnuť

Ďalšie dôležité informácie: stiahnuť

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Svoju pozornosť venujeme nielen klientom, ktorí potrebujú našu podporu a pomoc z dôvodu akéhokoľvek zdravotného či duševného znevýhodnenia, ale aj klientom, čiže deťom a žiakom talentovaným či nadaným.

         Poskytujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník, pleoptické sestry a pod.) v oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov.

         V rámci prevencie vyhľadávame deti s ťažkosťami vo vývine, u ktorých je potrebná včasná intervencia. Kladieme dôraz na kvalitnú intervenciu najmä individuálnou ale aj skupinovou formou. Pracujeme ako tím odborníkov (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, sociálny pracovník, ….). Súčasťou nášho tímu je aj rodič, ktorý kooperuje na kvalitnej diagnostike a efektívnej terapii s dieťaťom, ktorej má možnosť byť prítomný.

         Sme mladé rozvíjajúce sa centrum, ktoré je schopné a ochotné pružne reagovať na požiadavky svojich klientov. So svojimi klientmi pracujeme v príjemnom prostredí centra na Slnečnej ulici.  Všetky naše doteraz poskytované štandardné služby sú poskytované ZDARMA.

  

SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

       Psychologické poradenstvo a diagnostiku intelektu, školskej zrelosti, diagnostiku problémov s učením a pozornosťou, problémového správania sa a celého spektra osobnostných, emocionálnych, psychosomatických problémov detí a dospievajúcich a diskusie na rôzne témy.

       Špeciálno-pedagogickú diagnostiku a korekciu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia, s čiastočným oslabením výkonu, vypracovanie stimulačných programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, konzultácie a poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom, predškolským zariadeniam, základným školám, poskytovanie špeciálno-pedagogických vyšetrení za účelom vyjadrenia stanoviska k individuálnemu začleneniu žiaka v základnej škole.

       Logopedickú diagnostiku, terapiu, skríning, prevenciu pre všetky druhy a stupne narušenej komunikačnej schopnosti individuálne alebo formou skupinových tréningov, skríning detí s poruchami reči, vyhľadávanie detí so sklonmi k poruche čítania medzi predškolákmi a žiakmi prvých ročníkov ZŠ za účelom rýchleho zahájenia potrebnej terapie. Vyšetrenie reči a jazykových schopností potrebných pre čítanie u prvákov a predškolákov. Vyšetrenie výslovnosti, porozumenia reči, gramatického citu,.... u Vašich detí „PREDÍĎME ŤAŽKOSTIAM V UČENÍ“.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME

Rodičom detí raného veku 0-3 roky

             Materským školám:

         So súhlasom zákonných zástupcov detí je možné vykonať aj skupinovou formou skríningové vyšetrenie DEPISTÁŽ (vyhľadávanie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a predškolákov s oslabením dielčich schopností potrebných pre zaškolenie).

         Náznaky oslabenia výkonu dieťaťa, ktoré môžu v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti viesť k poruchám učenia, správania či iného znevýhodnenia voči majoritnej populácii sú väčšinou rozpoznateľné už v predškolskom veku dieťaťa. Prevencia, včasná intervencia a následná individuálne stanovená špeciálno-pedagogická intervencia v značnej miere znižujú riziko vzniku poruchy. Na základe súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa je možné získať príslušným odborníkom vypracovaný individuálny rehabilitačný program, cielene zameraný na rozvoj oslabenej oblasti dieťaťa.

             Špeciálnym materským školám:
         So súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa poskytujeme psychologickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Diagnostika je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa (zrakové, sluchové, priestorové vnímanie, rečový či sociálny vývin a pod.). Výsledkom diagnostického procesu môže byť rovnomerný oslabený vývin dieťaťa, alebo nerovnomerný osobnostný vývin dieťaťa, kedy na žiadosť zákonného zástupcu vypracujem pre dieťa individuálny plán rozvoja dieťaťa.

         Diagnostika sa spravidla robí pri vstupe dieťaťa do školského zariadenia, ale aj v priebehu dochádzky do zariadenia. Diagnostika v priebehu dochádzky sa nazýva rediagnostika a je vynikajúcim kontrolným ukazovateľom efektívnosti zvolených výchovno-vzdelávacích postupov a metód na základe progresu osobnostného vývinu dieťaťa.

Rodičom detí školského veku 6-15 rokov (ukončenie povinnej školskej dochádzky)

             Základným školám:

         V rámci základných škôl poskytujeme so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa psychologickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami integrovanými vo Vašej škole. Vykonávame skupinové špeciálno-pedagogické skríningové vyšetrenie - DEPISTÁŽ.
         Poskytuje odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych výchovno vzdelávacích programov, posudzovaní a prehodnocovaní vhodnosti zaradenia žiaka a školskej úspešnosti. V spolupráci s výchovným poradcom môžeme žiakom končiacich ročníkov poskytnúť poradenstvo pri voľbe ďalšieho vzdelávania či profesionálneho smerovania.

             Špeciálnym základným školám:        

         Poskytujeme vám diagnostiku, rediagnostiku, poradenstvo pre pedagogický a nepedagogický personál vašej školy. Žiakom končiacich ročníkov môžeme poskytnúť poradenstvo pri voľbe ďalšej formy vzdelávania, či profesionálneho smerovania. 

             

Detský domov:

         So súhlasom zákonných zástupcov detí vo vašom zariadení  vám môžeme poskytnúť psychologickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť o vaše deti. Pomôžeme vám zistiť aktuálnu úroveň osobnostného vývinu detí vo vašom zariadení a samozrejme poskytujeme poradenstvo a odbornú podporu vašim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom prichádzajúcich do kontaktu s vašimi klientmi, v súlade so snahou o čo najharmonickejší a najefektívnejší vývin osobnosti vašich klientov.

             Domov sociálnych služieb:

         V prípade absencie psychológa, logopéda, špeciálneho pedagóga či akéhokoľvek terapeuta, môžete využiť naše služby pre posúdenie mentálnej úrovne klientov vo vašej starostlivosti. So súhlasom zákonných zástupcov klientov môžeme na základe predchádzajúcej diagnostiky v spolupráci s vami vypracovať individuálny plán osobnostného rozvoja šitý na mieru každému vášmu klientovi.

              Rodičom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom:

         V prípade vášho záujmu a na vašu žiadosť vám môže naša psychologička, logopedička a špeciálna pedagogička pomôcť zistiť úroveň vášho dieťaťa a posúdiť, či ide o rovnomerný alebo nerovnomerný vývin. V prípade nerovnomerného vývinu vypracujeme pre vaše dieťa individuálny program rozvoja a pomôžeme vám s jeho realizáciou.
         Ak máte pochybnosti o správnosti rečového vývinu vášho dieťaťa, či už v oblasti (šušle, nesprávne vyslovuje jednotlivé hlásky) alebo v iných oblastiach (zajakáva sa, má malú slovnú zásobu a pod.) môžete využiť služby našej logopedičky, ktorá vám rada poradí v oblasti rečového vývinu a navrhne vhodné opatrenia na správny rozvoj reči.
Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom výchovy vášho dieťaťa, môžete sa na nás obrátiť a my vám radi poskytneme svoje poradenstvo. Odborné poradenstvo a vedenie poskytujeme aj pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom zariadení venujúcich svoju pozornosť výchove a vzdelávaniu jednotlivcov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

NAŠI KLIENTI 

PRIORITNE DETI A ŽIACI

 • s nerovnomerným vývinom
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou (nesprávna výslovnosť, zajakavosť a pod. ....)
 • s vývinovými poruchami učenia (ťažkosti s písaním, čítaním, počítaním a iné)
 • s telesným postihnutím
 • s mentálnym postihnutím
 • so zmyslovým postihnutím
 • s kombinovaným postihnutím
 • s pervazívnou poruchou (Autizmus, Aspergerov syndrom a pod. …)