Montessori pedagogika

Montessori pedagogika v našej materskej škole
 
„Moja predstava budúcnosti nie sú viac ľudia, ktorí skladajú skúšky, pokým nedostanú vysvedčenie...., ale ľudia, ktorí postupujú z jedného stupňa nezávislosti k vyššiemu pomocou svojej vlastnej aktivity, vlastným úsilím a vôľou, čo predstavuje vnútorný vývin jednotlivca.“
 
Maria Montessori
Dnešný svet je plný noviniek nielen v oblasti vedy a techniky, ale aj množstvom
moderných pomôcok a prístupov v oblasti výchovy a vzdelávania. Medzi významné
pedagogické koncepcie patrí aj Montessori pedagogika, ktorej cieľom je pomáhať
dieťaťu v poznávaní sveta a seba samého. Zakladateľka tejto koncepcie,
M. Montessori, videla v dieťati osobnosť, ktorá sa chce sama učiť a v tejto činnosti
jej treba dopomôcť tak, aby nestratila iniciatívu. Riadila sa heslom: „Pomôž mi, aby
som to dokázal sám“ 

Celý prístup tejto pedagogiky predstavuje určitý súbor metód a) princípov,
ktoré sa v našej materskej škole snažíme dodržiavať. Uplatňujeme ich nielen
pri pleoptických cvičeniach, ale snažíme sa jednotlivé prvky tejto pedagogiky
zapájať aj do výchovného- vzdelávacieho procesu a tým pôsobiť na rozvoj
osobnosti dieťaťa. Dopomáha nám k tomu hlavne nami upravené prostredie
tried, ktoré je jedným zo základných princípov tejto pedagogiky. V triedach
majú deti jednotlivé Montessori učebné materiály umiestnené pre nich na
viditeľnom a prístupnom mieste. Spoločne ich využívame nielen vo
výchovno-vzdelávacom procese, ale deti ich majú nepretržite k dispozícií,
a kedykoľvek počas dňa s ním môžu pracovať, čím uspokojujú svoju potrebu
hrať sa, no zároveň rozvíjajú svoju osobnosť.

Naša materská škola má len niekoľko originálnych pomôcok tejto pedagogiky ako sú zapínacie rámy,
valčeky z bukového dreva, hmatové pexeso. Našou snahou je neustále dopĺňať
učebný materiál o nové prvky, založené na princípoch
Montessori pedagogiky, ktoré sú často z dielne našich učiteliek.