Poradenstvo

 

JÚN
 
Objatie

 

Každý človek potrebuje cítiť, že je milovaný a zažiť prijatie. U detí je to o to silnejšie, že sa u nich tak buduje pocit istoty a bezpečia. V dnešnej spoločnosti zameranej na výkon, kde je každý rodič zavalený mnohými povinnosťami, sme akosi zabudli, že hlavne deti potrebujú neustále dopĺňať svoju nádobu lásky, a to je možné realizovať práve objatím. Nájdite si chvíľku, sadnite si s dieťaťom a poriadne ho vystískajte. Ubezpečíte ho tak o svojej láske. Pýtajte sa, ako sa cíti, čo prežíva, z čoho má radosť, alebo čo ho hnevá. Námetov je mnoho. Tak ako je každý človek jedinečný, tak nie každé dieťa (a hlavne ak prežíva nejaký emocionálny afekt) reaguje na objatie pozitívne. Napriek tomu vytrvajte, i keď to stojí viac námahy a trpezlivosti. Viac o tejto problematike a účinkoch Terapie objatím sa môžete dočítať v knihe Malý tyran od J. Prekopovej.

S pozdravom psychologička SCŠPP :) 

 

MÁJ

KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI DIEŤAŤA
(z pohľadu školskej zrelosti)

Pred nástupom dieťatka do ZŠ sa mnohí rodičia pýtajú, či je ich dieťa zrelé, či spĺňa predpoklady. Čo si všímať a na čo zamerať pozornosť pri rozvíjaní schopností a zručností svojho dieťatka?
- Jemná motorika: dieťa by malo vedieť nakresliť kruh, vlnovku, pravotočivú aj ľavotočivú slučku a pod.
- Matematické predstavy: rozlišovanie veľkosti (väčší, menší), množstva (najviac, najmenej), poradie (prvý, predposledný, posledný, tretí a pod.)
Dieťatko by malo dokázať prerozprávať krátky vypočutý príbeh alebo rozprávku, porovnávať rozdielnosti obrázkov,
resp. vedieť nájsť rovnaký obrázok a pod.
Toto sú niektoré z kognitívnych schopností, ktoré sa posudzujú a sú ukazovateľom zrelosti dieťaťa.
Netreba zabúdať, že každé dieťa je originál, a preto sa celková zrelosť vždy musí hodnotiť individuálne.

 

 

Apríl 2018

 

Figurálna kresba ako náznak stupňa všeobecného vývinu dieťaťa
 
(z pohľadu školskej zrelosti)

 

 • Pri posudzovaní školskej zrelosti sa okrem iného kladie dôraz na kresbu dieťaťa. Kresba postavy v tejto súvislosti naznačuje stupeň všeobecného vývinu dieťaťa. Pritom je dôležité, či spĺňa jednotlivé požiadavky.

Čo by teda kresba postavy mala obsahovať?

 • Základom je znázornenie hlavy, trupu a končatín. Hlava a trup sú spojené krkom, končatiny by mali byť nakreslené dvojitou čiarou, ktorá predstavuje oblečenie (takzvané dvojdimenzionálne znázornenie).
 • Ďalej sa posudzuje, či sú na hlave znázornené všetky základné znaky – oči, nos, ústa, uši a vlasy (respektíve pokrývka hlavy – klobúk a pod.). Predškolák by mal vedieť na rukách už znázorniť správny počet prstov a na nohách obuv (prípadne aspoň zahnuté chodidlá).

Ak sú tieto znaky vo figurálnej kresbe prítomné, je vysoký predpoklad, že všeobecný stupeň vývinu je na úrovni populačnej normy. Ak aj niektoré znaky v kresbe Vášho dieťatka chýbajú, nie je dôvod na obavy. Jednoducho mu to treba ukázať a chýbajúce znaky dotrénovať.

Veľa zábavy pri kreslení!

 

MAREC 2018- AHA ČO UŽ VIEM... A UŽ MôŽEM ÍSŤ DO ŠKOLY !!

 1. Aha, už viem napísať veľkými písmenami svoje meno.
 2. Viem porozprávať krátku rozprávku.
 3. Viem povedať, čo sa začína na písmeno B: bába, balón,...
 4. Viem nájsť rozdiely na obrázkoch.
 5. Viem pomôcť maminke v kuchyni odložiť pohár hore do skrinky, dole, dopredu aj dozadu.
 6. Podľa dňa viem rozlíšiť, kedy chodím do škôlky a kedy som doma.
 7. Od najmenšieho po najväčšieho člena našej rodiny viem spravodlivo rozdeliť cukríky. A viem ich potom aj spočítať.
 8. Viem si sám kúpiť zmrzlinu.
 9. S rodičom už dokážem vypracovať celý pracovný list.
 10. Krásne jem s vidličkou a nožom, umývam si zuby a viem si zaviazať šnúrky.

 

Február 2018 

Školská zrelosť    

Keď hovoríme o školskej zrelosti dieťaťa, je potrebné v prvom rade rešpektovať, že každé dieťa je iné, má svoj individuálny prejav a schopnosti. Existujú však isté základné kritériá (oblasti), ktoré sa pri posudzovaní školskej zrelosti hodnotia:

 • 1. telesný (somatický) vývoj a zdravotný stav – jeho posúdenie je v kompetencii praktického alebo odborného lekára 
 • 2. úroveň vyspelosti poznávacích (kognitívnych) funkcií – do skupiny kognitívnych predpokladov patria nasledovné schopnosti: vizuomotorika, grafomotorika; reč; sluchové vnímanie; zrakové vnímanie; vnímanie priestoru; vnímanie času; základné matematické predstavy 
 • 3. úroveň práceschopnosti (pracovné predpoklady, návyky) - dôležitá je schopnosť tzv. zámernej (vôľovej) koncentrácie pozornosti na danú činnosť (úlohu); veku primeraný zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, uvedomovanie si, že je potrebné úlohu dokončiť 
 • 4. úroveň zrelosti osobnosti (emocionálno-sociálnej) – pri tejto oblasti je potrebné rešpektovať, že každé dieťa je iné. Od dieťaťa sa očakáva dostatočná miera emocionálnej stability, veku primerané zvládanie emócií, sebaovládanie a tiež odolnosť voči frustrácii (neúspechu, prekážkam); rovnako dôležitá je aj sociálna vyspelosť, určité sociálne zručnosti a adaptabilita

 

Január 2018

Zásady komunikácie s dieťaťom 

Ako hovoriť s dieťaťom jasne a otvorene bez toho, aby sme boli nepriateľskí či manipulatívni? Pozrime sa na nasledovné zásady:

 1. Počúvajte, čo vám dieťa hovorí – počúvať znamená sústrediť sa na druhého a na to, čo nám chce povedať. Nehodnotiť, nepridávať nič svoje.
 2. Uznajte pocity – pocit je fakt. Je dobré pomenovať ho (napr. „Vidím, že si veľmi nahnevaný!“ „Aj takáto malá ranka dokáže poriadne bolieť.“) Pre dieťa je potrebné, aby sme jeho pocity prijali také, aké sú.
 3. Dajte dieťaťu na výber – hlavne ak mu niečo zakážeme, potrebuje vedieť, čo robiť môže.
 4. Poskytnite informáciu – namiesto príkazov. Mala by byť výstižná a stručná, podaná bez obviňovania.
 5. Ako hovoríte, tak konajte – ak pokojné a rázne slová nemajú účinok, treba konať! Ak sa na dieťa iba veľa hovorí, naučí sa slová púšťať jedným uchom dnu a druhým von.
 6. Buďte konzistentní – najmä malé dieťa potrebuje pravidlá, aby sa cítilo bezpečne. Ak očakávame, že dieťa bude dodržiavať isté pravidlá, je dôležité vyžadovať ich plnenie zakaždým. Výnimku spravte vtedy, keď to sami považujete za vhodné, napr. pri špeciálnych príležitostiach akými sú prázdniny a pod.
 7. Hovorte primeraným tónom – ak cítite čokoľvek – hnev, radosť, strach a pod. - nechajte to odzrkadliť vo svojom hlase. Ak to nemyslíte vážne alebo predstierate inú emóciu, dieťa to väčšinou cíti.
 8. Používajte reč tela – výrazy tváre a gestá môžete použiť ako doplnenie toho, čo práve hovoríte. Potrebné je nadviazať očný kontakt, pri menších deťoch znížiť sa ich úroveň. Niekedy je obohatením, ak do situácie vnesiete trochu humoru.
 9. Menej je niekedy viac – je prirodzené chcieť byť najlepšími možnými rodičmi. Zmena návykov (aj komunikačných) však prebieha postupne. Na začiatok sa sústreďte na 1 konkrétnu vec.

 

Zdroj: Ľubica Šoltésová

https://www.otvorenahra.sk/desatoro-komunikacie-s-detmi-techniky1/?gclid=CJrazNHftNECFaYy0wodN0MBQw


December 2017

 

Relaxácia nielen pre nesústredené deti

Relaxačné techniky prispievajú k ukľudneniu detí, zlepšeniu ich výkonnosti, sebaovládaniu a sebakontrole.

Všeobecné zásady pre nácvik relaxačných techník:

 • relaxačnú techniku je potrebné dobre ovládať
 • deti vopred oboznámiť s účinkami a cieľom relaxačného cvičenia
 • je vhodné, aby relaxačnému cvičeniu predchádzala pohybová aktivita
 • stanovenie hraníc pre hyperaktívne deti
 • imagináciu zamerať na to, čo deti baví a o čo sa prirodzene zaujímajú
 • dĺžku relaxácie prispôsobiť veku dieťaťa
 • vybrať vhodnú dobu relaxácie (keď na dieťati pozorujeme únavu)
 • zvoliť vhodnú polohu pre relaxáciu
 • naučiť deti pravidelnosti pri relaxačných cvičeniach
 • naučiť dieťa uvoľniť sa (zvýši sa tým efekt relaxácie)

 

 

November 2017

Z dieťaťa sa stane dobrý človek, ak má spokojnú a milovanú mamu
(výber z článku Mareka Hermana)
 
 

„Zo spokojnej mamy čerpá celá rodina. Preto je mama v rodine vždy na prvom mieste. Nie deti. Nie otec.Mama.“ Marek Herman
Ja som si vždy myslel, že najdôležitejšia úloha ženy je vychovať dieťa. Ale nie je to pravda. Najdôležitejšie úloha v živote ženy je vybrať si správneho partnera a až potom s ním vychovať dieťa. Takže moja rada je: makajte na sebe, cestujte, čítajte, veľa chodievajte na prechádzky, píšte si veci, poctivo objavujte sami seba, prekonávajte problémy a ťažké veci. Za žiadnu cenu sa nenechajte zdrviť každodenným stereotypom. Snažte sa čo najviac robiť to, čo máte naozaj radi. Nájdite "svoje doma", a to si potom chráňte ako oko v hlave. A potom, skôr alebo neskôr, niekoho stretnete. Partnera, ktorý bude fajn a bude na sebe pracovať rovnako ako vy. Ten prvotný cieľ totiž je, aby ste našli niekoho, s kým vytvoríte pevný a spoľahlivý pár: dvaja ľudia, ktorí sa majú radi, majú spolu dotykovú sympatiu, vedia spolupracovať a vedia si odpustiť. Objavíte potom "spoločné doma". A to je celé. Pretože to tajomstvo dobrej výchovy je, aby dieťa mohlo zažiť rodičov, ktorí
tvoria pevný, spokojný a spoľahlivý pár. To znamená - nežná a láskyplná mama. A silný, pevný a spoľahlivý otec. Obaja pracovití. A vnútorne poctiví. To je ten kľúč. To sú ale samozrejme tony práce. Ale stojí to za to.

Ak máte záujem prečítať si celý článok, viac informácií sa dozviete na: http://www.dobrenoviny.sk/c/94841/uznavany-cesky- psycholog-nam- prezradil-ako- z-dietata- vychovat- dobreho-cloveka- tajomstvo-uspechu- mate-pod- no

 

  

OKTÓBER                                           DYCHOVÉ CVIČENIE PRI NAPÄTÍ

 

Základom je navodenie príjemnej atmosféry: zavrieme oči a pomaly a sústredene spravíme 3x hlboký nádych a výdych. Pozornosť venujeme tlkotu srdca, ktorý sa postupne spomalí. Pri pravidelnom cvičení tak môžeme telu i mysli priniesť upokojenie, ktoré vzniká ako dôsledok napätia zo stresu. Toto cvičenie je pre deti veľmi jednoduché a ľahko si ho zapamätajú.

 

September 2017     Štart po prázdninách

Na začiatku školského roka je dôležité, aby sa vaše deti dobre pripravili na povinnosti, ktoré ich čakajú. Detská psychologička Daniela Bolgáčová venuje pozornosť týmto dôležitým aspektom: 

Motivácia

Pozitívna motivácia: jednoducho dieťaťu vysvetlite, že doteraz malo prázdniny, ale teraz je čas venovať sa škole a povinnostiam.

Strava

Hlavne počas zimného obdobia je dôležité pridať do jedálneho lístka vášho dieťaťa viac ovocia a zeleniny, aby bola jeho strava pestrá, bohatá na vitamíny a ľahko stráviteľná.

Oddych

Pre správny oddych je dobré, ak sa vaše dieťa môže po návrate zo školy venovať športu či pohybovým aktivitám a nie sedeniu pri televízii alebo počítači. Taktiež pamätajte na dostatok spánku.