Dokumenty

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie:

Registračná karta Domova sociálnych služieb Slniečko - stiahnuť

Zriaďovacia listina SŠMŠ Očko -stiahnuť

Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine -stiahnuť

 Výročná správa za rok 2016 - príloha verejnej časti registra účtovných závierok

Správa o výchovnovzdelávacej  činnosti za rok 2016/2017- príloha verejnej časti registra účtovných závierok 

Podrobná správa o činnosti DSS za rok 2016- príloha verejnej časti registra účtovných závierok

Účtovná závierka viď.: Verejná časť registra účtovných závierok.