Profil absolventa

Vzdelanostný model absolventa predprimárneho stupňa špeciálnej triedy materskej školy pre deti s telesným postihnutím čiastočne zodpovedá profilu absolventa, pre materské školy bežného typu. Dosiahnuté základné kompetencie dieťaťa sú ovplyvnené stupňom a druhom jeho zdravotného znevýhodnenia. Patria medzi ne predovšetkým psychomotorické, osobnostné, sociálne a komunikatívne kompetencie. V rôznej miere podľa aktuálnych možností a schopností detí zahŕňajú: pohybovú, relaxačnú, poznávaciu, komunikatívnu, informačnú, dopravnú, estetickú (hudobnú, výtvarnú, literárnu), pracovnú a grafomotorickú výchovu.

Všeobecnými cieľmi sú:

  • Podpora komplexného osobnostného rozvoja detí v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými postihnutím, vhodným materiálno-technickým vybavením a materiálno-technickým zabezpečením. 
  • Stimulácia komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho zmysluplné učenie so zreteľom na aktuálny zdravotný stav.
  • Zabezpečenie harmonického rozvoja dieťaťa a rešpektovanie jedinečnosti a možností, ktoré má vzhľadom na zdravotný stav, pričom dôraz sa kladie na: rozvoj individuality dieťaťa, zabezpečenie pocitu bezpečia a spokojnosti dieťaťa, emptiu a podporu rodičov a ich odbremenenie počas špeciálnej výchovy a privykaie dieťaťa na zdravý spôsob života
  • Podporovanie identity dieťaťa vo vzťahu k sebe a najbližšiemu okoliu pomocou špeciálno-pedagogického pôsobenia.
  • Kladenie dôrazu na výchovu a vzdelávanie detí z rôzneho sociokultúrneho a socioekonomického prostredia.
  • Získavanie dôvery rodičov prostredníctvom individuálneho poradenstva, a v prípade potreby ich nasmerovanie k odborníkom.