Ponúkame

TRIEDA ŠIKOVNÝCH TIGRÍKOV 

Krúžok „Anglický jazyk“

Tu sa detičky hravou formou naučia prvé slová na témy ako napr. čísla, farby, zvieratká, členovia rodiny, jedlo, oblečenie...Hráme sa s interaktívnou tabuľou, počúvame a spievame anglické pesničky, využívame CD a učebnicu „ New Chatterbox“ - starter ...

Krúžok „Hudobno -pohybový“

Pri realizácii hudobno - pohybového krúžku sa u detí pestuje návyk k pravidelnej pohybovej aktivite, zdokonaľuje sa osvojovanie základov behu, chôdze, skoku, lezenia, či hádzania. Zároveň krúžok pomáha rozvíjať pohybový talent detí vhudobno-pohybových aktivitách.

Krúžok „Loptové hry “

Na krúžku si detičky skúšajú hry v kruhu svojich kamarátov, ale aj mimo škôlky. Všetky činnosti sa budú hrať fair play. Pri hre sa naučia používať loptu, lyžicu, kuželky, švihadlo. Zahrajú si rôzne aktivity: Na čerta; Na jeleňov; loptové, štafetové hry. Športom sa vštepuje deťom vzťah k zdravému životnému štýlu.

TRIEDA VESELÝCH MACKOV

Krúžok „Angličtina hravo“

V rámci tohto krúžku si detičky hravou formou rozširujú slovnú zásobu z anglického jazyka v oblastiach vek, číslovky, farby, rodina, zvieratká, ovocie a zelenina, oblečenie, naše telo, naša trieda a hračky, prázdniny. Prostredníctvom interaktívnych aktivít si deti osvojujú rôzne básničky, riekanky a pesničky.

Krúžok „Pohybom ku zdraviu“

Pri realizácii tohto krúžku získavajú deti nové skúsenosti pri hre sdetskými rytmickými nástrojmi, športovým náradím a náčiním. Rôzne pohybové aktivity rozvíjajú pohybové a tanečné schopnosti detí, vytvárajú u detí vzťah k pravidelnému pohybu a k zdravému životnému štýlu.

Krúžok „Kreatívne ruky“

Na krúžku si detičky skúšajú rôzne výtvarné a pracovné techniky ako maľovanie, modelovanie, kreslenie, strihanie, krčenie, skladanie a trhanie papiera, lepenie... Svojimi šikovnými rúčkami vytvárajú zaujímavé diela a výrobky z netradičných materiálov rôznorodými technikami.

TRIEDA SOVIČIEK

Krúžok ,,Hudobno-pohybový“

Cieľom Hudobno-pohybového krúžku je u detí rozvíjať hudobný sluch, rytmus, hudobno-pohybové schopnosti detí, estetické cítenie spojené s potrebou estetického zážitku a tvorivého hudobného sebavyjadrovania. U detí sa pestuje návyk k pravidelnej pohybovej aktivite. Na krúžku sa naučíme nové piesne, hudobno-pohybové hry, budeme hrať na detských hudobných nástrojoch (Orffovom inštrumentári), skúsime si hru na keyborde a samozrejme budeme tancovať.

Krúžok ,,Tvorivé dielničky pre šikovné ručičky“

Na tomto krúžku budú deti pracovať s rôznymi materiálmi ako je plastelína, prírodný a odpadový materiál, potraviny (cestoviny...) a naučia sa spôsoby ich možného využitia. Postupne si budú deti rozvíjať ich zručnosť a kreativitu, ktorú budete môcť oceniť vo výtvoroch ručičiek Vašich malých ratolestí.

 
ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Našu materskú školu navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením, spravidla s poruchou binokulárneho videnia, ale aj s oneskoreným psychomotorickým vývinom a poruchami oneskoreného vývinu reči. Vychádzame z jednotlivých modifikácií štátneho programu ISCED 0 určeného pre deti predškolského veku, pričom tematické okruhy a vzdelávacie oblasti sú rovnaké ako uvádza tento program. Obsah rešpektuje vývinové danosti, ktoré chápeme predovšetkým ako záväzok pre učiteľa. Program a rozsah učiva je individuálne prispôsobený na rozvíjanie elementárnych zručností a schopností detí, ktoré majú dosiahnuť prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov. 
 

Pri edukácii chorých, zdravotne oslabených, telesne postihnutých detí je najpreferovanejšou potrebou uplatňovanie tvorivo-humanistickej výchovy, a z tohto dôvodu rešpektujeme:

♥ Právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a Európskou chartou pre výchovu a vzdelávanie chorých detí a mládeže.

♥ Právo na rozvoj vlastnej individuality so zreteľom na zdravotný stav dieťaťa.

♥ Právo na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, v súlade s jeho možnosťami a schopnosťami. 

Naplnenie týchto princípov predpokladá priaznivú edukačnú klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti a samostatnosti pred pamäťovým učením. 

Špecifikom výchovy a vzdelávania je z dôvodu nerovnomernej štruktúry cielené a systematické stimulovanie zaostávajúcich oblastí. Predprimárne vzdelávanie prostredníctvom špeciálno-pedagogického prístupu podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasiach sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej aj estetickej. 

Špecifickými cieľmi NÁŠHO školského vzdelávacieho systému sú: 

♥ Vytvorenie špecifického a protetického prostredia, nástrojov, metód, správneho návykového systému a osvojenie si jeho použitia.

♥ Výučba každodenných praktických schopností pomocou špeciálnych metód.

♥ Integráciou napĺňať potrebu sociálneho kontaktu dieťaťa so zdravými rovesníkmi.

♥ Cieľavedomé rozvíjanie zaostávajúcich vývojových schopností v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej oblasti.

♥ Cielené kompenzovanie vývinového zaostávania plynúceho z handicapu a z pridružených poškodení rehabilitačnými cvičeniami.

♥ Stimulovanie zrakovej diferenciácie, spájanie verbálnych vnemov s optickými a ortoptickými cvičeniami.

♥ Rozvíjanie komunikačných schopností detí v spolupráci s vyučujúcim individuálnej logopedickej starostlivosti.

♥ Zabránenie vytvorenia stereotypného, neadekvátneho správania, resp. jeho korekcia. Utváranie a príprava dieťa s postihnutím na plynulý prechod do 1. ročníka základnej alebo špeciálnej školy.

 

♥ Harmonogram dennej starostlivosti ♥

 

učiteľky

(špeciálni pedagógovia)

 

hry detí a edukačné aktivity 

6:30-10:00

 

pobyt vonku

10:00-11:15

 

edukačné aktivity

11:15-16:30

 

ortoptická sestra, učiteľky

(špeciálni pedagógovia)

 

Pleoptické a ortoptické cvičenia

6:30-15:00

školský logopéd

 

Logopedická starostlivosť

7:00-15:30