Súkromná špeciálna materská škola

Súkromná špeciálna materská škola „OČKO“ sa nachádza v zástavbe staršieho sídliska Fončorda v susedstve základnej školy a materskej školy. Názov materskej školy vyplýva zo zdravotného znevýhodnenia detí s poruchou binokulárneho videnia. Od tohto sme si zvolili názov svojho Školského vzdelávacieho programu.

 

Predprimárne vzdelávanie v Súkromnej špeciálnej materskej škole "OČKO"

Poskytujeme celodennú starostlivosť pre deti predškolského veku. Edukačné aktivity uskutočňujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 0 a Školského vzdelávacieho programu " Čo tie očká vidia". Školský vzdelávací program je dostupný všetkým rodičom v priestoroch budovy materskej školy.

Prevádzka špeciálnej materskej školy: od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Prostriedky a edukačné pomôcky: Využívame interaktívnu tabuľu so softvérmi pre deti predškolského veku, ktoré podporujú rozvoj poznania, matematických predstáv, logického myslenia, grafomotoriku a pleoptika. Práca s www stránkami ako www.predskolaci.cz a iné detské stránky. Pracovné zošity vychádzajú z oblasti rozvoja poznania, jazykovej výchovy matematických predstáv a grafomotoriky.

Deti si kompetencie rozvíjajú aj prostredníctvom projektov, do ktorých je materská škola zapojená ako národný projekt "DIGIŠKOLA" , ADAMKO zdravo hravo a Zelená škola, taktiež súťažami, do ktorých sa zapájame po celý rok.

 

 

LOGOPEDICKÁ STAROSTLIVOSŤ V SŠMŠ OČKO

Čo je DYSLÁLIA?
No predsa nesprávna výslovnosť hlások
ak dieťa  po 4. roku neartikuluje  hlásky F, V, G, B, J, D
ak dieťa po 5. roku neartikuluje  všetky ostatné hlásky
( medzi najťažšie hlásky v slovenčine patria R,L a sykavky C,S,Z,DZ, Č, Š, Ž, ĎZ)
No predsa chybná výslovnosť hlások
ak dieťa po 3. roku dáva jazýček medzi zuky, alebo "račkuje"


Čo je OVR – ONESKORENÝ  VÝVIN  REČI?
No predsa ak dieťa komunikuje veľmi málo, ale porozumenie je v poriadku
ak dieťa v 2 rokoch nemá potrebu rozprávať
ak dieťa v 2 rokoch  použína menej ako 10 zrozumiteľných slov
ak dieťa v 2 rokoch netvorí žiadne dvojslovné kombinácie (mama tu, tato bum, ...)
ak dieťa v 3 rokoch netvorí jednoduché vety (mama je v obote, bába búva doma, ...)
ak je reč dieťaťa v 3 rokoch ťažko zrozumiteľná


 Čo je NVR – NARUŠENÝ  VÝVIN  REČI / DYSFÁZIA?
No predsa ak má dieťa predškolského veku problém v gramatike
ak má dieťa príznaky oneskoreného vývinu reči
ak má dieťa výrazne lepšie porozumenie reči a verbálnu produkciu
ak po druhom roku dieťa komolí slová (napr. noha je haha) alebo tvorí slová za pomoci samohlások (napr. tato je ao, vláčik je ái)
ak trojročné dieťa nepoužíva predložky


Čo je ZAJAKAVOSŤ?
No predsa ak dieťa pri rečovom prejave opakuje slabiky alebo celé slová pri zvýšenej námahe a svalovom napätí
ak neplynulosti pretrvávajú dlhšie ako 6 mesiacov
ak dieťa pri komunikácií hovorí s námahou, napína svalstvo rečových orgánov
ak dieťa trápi jeho reč – uvedomuje si svoju neplynulosť


Čo je SYMPTOMATICKÁ PORUCHA  REČI?
No predsa ak je rečový prejav obmedzený z dôvodu iného ochorenia
mentálna retardácia
Downov syndróm
autizmus
sluchové postihnutie, ...

Včasná intervencia a rôzne terapeutické techniky môžu pomôcť k úplnému odstráneníu, prípadne zmiernenie rečových problémov.  
Tak sa pusťme dotoho!